Nieuws A.D. 2016

Kerstfeest kindernevendienst

17 december 2016

Het kerstfeest van de kindernevendienst is op dinsdag 20 december 2016 ( i.p.v. woensdag 21 december!)

Plaats:
Walfriduskerk te Bedum
Aanvang:
19.00 uur

Iedereen is van harte welkom!


Kerstviering Hervormde vrouwengroep & ouderen in de gemeente

17 december 2016

Ook dit jaar vieren wij samen met de Hervormde vrouwengroep het kerstfeest op woensdag 21 december. Aanvang 14.30 uur. Wij verheugen ons op een mooie kerstviering.

De diaconie

Vrijwilligers bedankt!

17 december 2016

Zonder vrijwilligers zou onze kerk niet kunnen functioneren. Binnen onze Hervormde gemeente zijn zeer veel vrijwilligers actief. Bijna alle gemeenteleden hebben wel één of meerdere vrijwilligerstaken. Het is misschien niet verstandig je aan een opsomming te wagen omdat je zeker weet dat je dan mensen vergeet en we willen niemand tekort doen. Toch doen we een poging. Al was het alleen maar om duidelijk te maken om hoeveel mensen het gaat.

Naast ons kostersechtpaar, Ineke en Geert, Hilleen die het kerststuk ieder jaar verzorgt, Fiepko, onze collectant en de tuinman van de pastorie, de heer Rillema, zijn er de contactpersonen, de redacties en de bezorgers van het kerkblad en het informatieboekje, de mensen van de auto- en de bloemendienst, de kosters op zondag en de leiding van de tienerclub, de kindernevendienst, de vakantiebijbelweek, de kinderoppas, het kerkkoor en de vrouwengroep.

Maar ook de mensen van het verjaardagfonds, de kerkopenstelling, van de leden-, de bijdragen- en de financiële administratie en van de activiteitencommissie, van het kerkonderhoud en de uitgifte collectebonnen/afgifte collectegeld. En natuurlijk niet te vergeten de leden van de kerkenraad.

Wij willen iedereen (ook die hiervoor niet genoemd zijn) bedanken voor het werk dat u/jij in het afgelopen jaar als vrijwilliger voor onze gemeente en daarmee voor Gods kerk hebt verricht.

de kerkenraad

Verjaardagfonds

17 december 2016

De zakjes van het verjaardagfonds zijn weer ingeleverd. Afgelopen jaar is er 1.164,80 euro bijeengebracht, weer een prachtig resultaat. Alle medewerkers hartelijk dank voor het brengen en ophalen van de zakjes. Wij danken u allen voor uw gift. In overleg met de kerkrentmeesters zal er een goede bestemming voor worden gevonden.
n het kerkblad zal u hierover nader worden geïnformeerd.

Doet u nog niet mee met het verjaardagfonds? Even een berichtje en u krijgt met uw verjaardag ook een kaart in de bus van het verjaardagfonds.

Kerst, oud en nieuw

17 december 2016

Natuurlijk is er de volkskerstzang op kerstavond en zien we elkaar op kerstmorgen om samen te vieren dat God heeft omgezien naar ons, en hoe? Als God ons iets geeft... geeft Hij het liefste en het mooiste wat Hij heeft. Is dat geen groot wonder? Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem! I Joh. 4:9.

Op oudejaarsavond hopen we samen met de gemeente van Onderdendam te kerken om 19.30 uur in de Walfriduskerk. In een gezamenlijke dienst beseffen we onze vergankelijkheid en richten we ons op de eeuwige trouw van onze God.

De volgende morgen hopen we elkaar opnieuw te ontmoeten in een dienst om 10.00 uur in de Walfriduskerk. Een nieuw jaar ligt voor ons; maar van wie is onze verwachting? Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Volkskerstzang

17 december 2016

"Het gezicht van Kerst"

Dit is het thema van de Volkskerstzang, die dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 24 december 2016, om 19.00 uur in de Maranathakerk te Bedum.

Medewerking wordt verleend door ds. H.S. Huizenga en de Christelijke Muziekvereniging 'Wilhelmina' uit Bedum onder leiding van Bert van Dijken.

De Volkskerstzang is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Bedum.

Iedereen is van harte welkom!

Wij raden u aan op tijd te komen.

Hervormde vrouwengroep

17 december 2016

Op woensdagmiddag 21 december a.s. komen we, samen met de ouderen uit de gemeente, bijeen.
We gedenken dan de geboorte van Jezus Christus.
We volgen een programma van zingen, schriftlezing, meditatie, gedichten lezen en tot slot een kerstverhaal. Deze middag begint om 14.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.
In het nieuwe jaar komen we samen op 4 januari. Dan hebben we onze nieuwjaarsvisite.

Kringwerk (D.V.)

17 december 2016

Op 12 januari 2017 komt de 20+ kring om 20.00 uur weer samen. Voor meer info mail naar dominee Hoek. Op 19 januari komt de thuiskring (bijbelkring over de psalmen) samen om 20.00 uur bij de familie Van Wageningen. Op 26 januari komt de Walfriduskring om 20.00 uur samen in de kerk. Hartelijk welkom!

Catechisaties (D.V.)

17 december 2016

Na de winterstop beginnen de catechisaties weer op 9 januari 2017 in de pastorie. De eerste groep is welkom vanaf 19.00 uur en de tweede groep vanaf 20.00 uur. Vanaf dat moment is er weer wekelijks catechisatie. Graag tot dan!

Diaconaal Platvorm Bedum - Stille Armoede

21 november 2016

Zoals u wellicht weet, is er in Nederland veel stille armoede. Het gaat hierbij om mensen die door welke omstandigheden dan ook zich financieel niets extra's kunnen veroorloven. Deze situatie kan iedereen overkomen.

Bij velen overheerst een gevoel van schaamte. Voor deze doelgroep willen wij vragen om uw hulp. Dit kunt u doen door: boodschappen te doen bij de PLUS en de bonnen te droppen in de daarvoor bestemde BUS. De pakketten gaan naar voedselbank 't Hogeland en naar mensen binnen de gemeente Bedum die dit extraatje goed kunnen gebruiken.

Alvast hartelijk bedankt namens de
Voedselbank
Diaconaal platform Bedum
PLUS Jeroen Juch Bedum

Tienerclub - Mobieltjes Ghana

21 november 2016

Zoals u weet, verzamelen we oude en/of kapotte mobiele telefoons voor het kindertehuis 'Hanukka' in Ghana. Meer informatie vindt u op: www.mchildcare.nl. De actie gaat door tot 1 januari 2017. Een grote doos staat achter in de kerk. Doet u ook mee? Alvast bedankt!

Groeten van de 10R-club

Oproep nieuwe contactpersoon

21 november 2016

Voor de wijk Zeeheldenbuurt, Kapelstraat, Ludgerstraat, Molen- weg, Walfridushof en -laan zijn we nog op zoek naar een nieuwe contactpersoon. We hebben al wat gemeenteleden op het oog, maar het is natuurlijk veel mooier als zich iemand spontaan meldt. De werkzaamheden bestaan uit het brengen van een bezoekje aan nieuw ingekomenen, zieken, gezinnen waar een kind geboren is en aan oudere gemeenteleden. Het doorgeven aan de predikant, ouderling of diaken waar meer hulp nodig is. En meehelpen van de kerkrentmeesters bij geldwervingsacties. Als u dit nuttige en dankbare werk wilt doen, kunt u contact opnemen met iemand van het college van kerkrentmeesters.

Eindejaarscollecte 2016 / Deel je leven

21 november 2016

Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 12, vers 26: Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. We delen ons geloof met elkaar: onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen brood en wijn.

Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, buren en collega's. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook mogen we gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben.

Als kerkenraad willen we ook in het nieuwe jaar samen met u een gemeente zijn, die deelt met elkaar en met de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gespreks- kringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten! Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die deelt met elkaar en met mensen in de buurt! U ontvangt in december een verzoek tot bijdrage van deze eindejaarscollecte.

Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Voor vragen kunt u één van de kerkrentmeesters aanspreken.

College van kerkrentmeesters

Bij de zondag

21 november 2016

Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel de eeuwigheidszondag of de zondag der voleinding genoemd. In de kerk gaat het dan over 'de laatste dingen'. Het kerkelijk jaar begint met Advent en Kerst. Daarna volgen de heilsfeiten van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar er staat nog een heilsfeit uit en dat is de beloofde wederkomst van Jezus Christus, het oordeel en de realisatie van de nieuwe schepping. Bij deze dingen staan we stil op de eeuwigheidszondag. Wanneer we nadenken over de eeuwigheid is het goed om hen bij name te noemen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. Dat willen we ook deze zondag doen in de Walfriduskerk.

Zondag 27 november, eerste advent, zullen de kinderen van de kindernevendienst hun medewerking verlenen aan de eredienst. Zo gaan we via Advent richting Kerst.

Hervormde vrouwengroep

21 november 2016

Onze volgende bijeenkomst is op 23 november. De familie Jannenga uit Haren neemt ons mee op reis naar Antarctica. We verwachten een mooie middag te hebben. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Hervormd kerkkoor: Aktie

21 november 2016

Ook dit jaar wil het Hervormd Kerkkoor een aktie onder uw aandacht brengen: het verkopen van kerststollen (broden). Wij zouden u als gemeenteleden willen vragen om één of meerdere kerststollen bij ons te bestellen. Wij staan 20 november en 27 november met een intekenlijst achter in de kerk. De kerststollen worden in week 51 (19 t/m 23 december) bij u thuis bezorgd.

De kosten zijn € 3,50 per kerststol (brood).

Helpt u ons de kas te vullen!

Het kerkkoor

Gemeenteactiviteiten

21 november 2016
Catechisaties

Inmiddels zijn de catechisaties al weer een paar weken van start. De jongste groep telt 7 catechisanten in de leeftijd van 12-14 jaar. We komen samen in de studeerkamer. Bidt u voor hen?

Na deze groep komen de leden van de 14+ groep naar de St. Hubertusholt. Deze groep betreft 13 catechisanten in de leeftijd van 14-18 jaar. Dat past niet in de studeerkamer en daarom zijn we maar uitgeweken naar de woonkamer. In deze groep gaat het dit jaar over discipelschap. Mooi om met zoveel jongeren in gesprek te zijn over het kennen van God en het dienen van Jezus. Bidt u voor hen?

Kringwerk

De verschillende kringen komen nu geregeld samen. De huiskring is goed bezet. Op de Walfriduskring missen we nog een paar mensen. We behandelen het boekje van Iwan Dekker en Mathilde Schouwstra met de titel: Breder, Langer, Dieper, Hoger - Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk. 17 november komen we om 20.00 uur samen in de Walfriduskerk. De vorige keer bespraken we Handelingen 8 over de kamerheer uit Ethiopië. Tegelijk 'bezochten' we de jonge kerk in Azië. Pi vertelde wat het geloof in Jezus met haar doet en hoe haar leven veranderd is. 17 november lezen I Koningen 19 over Elia. Toe uit Thailand vertelt in het boekje hoe ze is opgegroeid in een Boeddhistisch gezin en later van Jezus hoorde. Ze vertelt: 'Ik leerde dat het niet mijn eigen schuld was dat mijn vader een slechte man was, het kwam niet door mijn slechte karma. Ik hoefde helemaal geen goede werken te doen om daarmee de hemel te verdienen. Ik leerde wie Jezus was en dat vind ik zo bevrijdend!' Ook Elia ontdekt dat het niet van hem afhangt. God gaat door en Hij voltooit zijn werk. Mooi om over door te praten. Doet u ook mee? Welkom.

Studie

In verband met de permanente educatie ben ik 29 november afwezig. Ik volg een tweedaagse cursus in Amsterdam met de titel 'Geloof in de publieke ruimte'. Rowan Williams, de voormalige Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, heeft een mooi boek geschreven met deze titel. Hij laat zien hoe geloof en religie een constructieve bijdrage kunnen leveren aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. We leven in een tijd waarin het geloof uit het publieke leven gebannen wordt. Welke effecten dat heeft voor een samenleving en welke positieve waarde geloof juist kan hebben voor het debat toont hij aan. Boeiend. Deze cursus wordt afgesloten met het schrijven van een paper. Ik heb het plan opgevat om de 'preek van de leek', die Mark Rutte op zondag 6 november in de Duinzichtkerk hield, te bespreken vanuit dit boek. In het kader van de Permanente Educatie worden predikanten geacht om deze cursussen te volgen en de paper te schrijven in hun werktijd. De Permanente Educatie vervangt het studieverlof van voorheen.

Ds. C. Hoek

Vakantiebijbelweek

24 oktober 2016

Enkele foto's van de vorige week gehouden vakantiebijbelweek.

Gemeenteactiviteiten

10 oktober 2016
31 oktober 2016:
Hervormingsavond in de Walfriduskerk m.m.v. het Hervormd Kerkkoor. Spreker: dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd.
11 december 2016:
Adventszangdienst

Hervormingsdag 31 oktober 2016

10 oktober 2016

Op maandag 31 oktober 2016 is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 werden 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg, Duitsland, geslagen. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven. Zo kwamen er vele nieuwe ontwikkelingen tot stand.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op D.V. maandag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. De heer M. van Heijningen, predikant van o.a. de Hervormde Gemeente te Dorkwerd, zal voor ons spreken met als thema: 'De boodschap van de reformatie, blijvend actueel?!'. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang, een optreden van het Hervormd Kerkkoor en een orgelsolo door de heer Eddy van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van ds. C. Hoek, predikant van de Hervormde Gemeente te Bedum.

Vakantie ds. Hoek

10 oktober 2016

Ds. C. Hoek heeft herfstvakantie van vrijdag 14 t/m vrijdag 21 oktober (met uitzondering van de afsluiting VBW). U wordt verzocht in voorkomende gevallen contact te zoeken met de scriba van de kerkenraad.

Studiedagen ds. Hoek

10 oktober 2016

In verband met de permanente educatie is ds. C. Hoek op dinsdag 8 en woensdag 29 november afwezig. De permanente educatie is de verplichte nascholing voor predikanten. Ds. Hoek volgt deze dagen in Amsterdam de cursus 'Geloof in de publieke ruimte'.

Vakantiebijbelweek - tieneravond 18 oktober

3 oktober 2016
Tieneravond

Alle 10-ers en jeugd zijn van harte welkom op de Tieneravond van de VakantieBijbelWeek!

Wanneer:
Dinsdag 18 oktober 2016
Waar:
Thedema gebouw, Thedemastraat 18 te Bedum
Hoe laat:
18.15 uur aanwezig zijn
Meenemen:
een mobiel
Hoe komen:
op de fiets met een lege buik
Wat gaan we doen:
3 gangen menu eten met fiets-foto spel, filmpje pakken en vooral chillen
Wordt het gezellig:
Ja! Zeker met jou erbij!

Meer info bij: Irma van den Bergh & Jeanetta Smit

Uitnodiging startzondag 2 oktober

19 september 2016

Wij nodigen u/jou van harte uit op de startzondag 2 oktober a.s. in de Walfriduskerk te Bedum. Het thema van deze dienst is 'Samen bij Eén' De dag begint om 09.30 uur in het kerkgebouw met een dienst die wordt geleid door Ds. Hoek. Na de dienst drinken we gezamenlijk een kopje koffie/thee/limonade met een plakje cake. De koffie zal overlopen in een 'high tea' en ondertussen kan u/jij deelnemen aan een leuk spel! Rond 13:00/13:30 zullen we de startzondag gezamenlijk afsluiten.

Iedereen is welkom! Neem gezellig uw/jouw kinderen, buren, vrienden en kennissen mee. Opgave is niet nodig! Bij een 'high tea' horen natuurlijk vele lekkere hapjes, zoals hartige sandwiches, muffins, brownies, kleine wraps of andere zoete en/of hartige versnaperingen. Vorig jaar was de high tea een groot succes, mede dankzij uw inbreng! Graag doen we ook dit jaar weer een beroep op uw bakkunsten! Alle soorten hapjes zijn welkom! Uw bijdrage voor de high tea ontvangen wij graag zaterdagavond 1 oktober vanaf 19:00 uur of zondagmorgen 2 oktober voor de dienst.

Organisatie: Lies Cadée, Stefanie Rendering, Emma van Drie, Inge van Drie, Femmy Schipper en Mirjam Hilboezen.

Zendingsproject BOSS

19 september 2016

Wij zijn Daniël en José de Haan, allebei 35 jaar oud. Met onze kinderen Karlijn (2) en Siebe (6 maanden) wonen wij in Apeldoorn. Wij zijn daar aangesloten bij de International Christian Fellowship (ICF).

In oktober hopen wij voor een periode van ongeveer een jaar als vrijwilliger in Malawi te gaan werken. We zijn aangenomen door de Synode van Livingstonia van de Church of Central Africa, Presbyterian (CCAP). Dit is een kerkgenootschap vergelijkbaar met de Protestantse Kerk in Nederland. Daniël gaat ondersteuning geven in het jeugdwerk en bij de recent opgerichte muziekschool van de CCAP. José gaat als arts werken in het Ekwendeni Mission Hospital.

Malawi is een land in de zuidelijke helft van Afrika. Het is een land met mooie natuur, zo zijn er wildparken waarin onder andere olifanten leven. Ook is het een relatief veilig en politiek redelijk stabiel land. Er is volledige vrijheid van godsdienst en 80% van de bevolking is christen. Maar Malawi heeft ook een andere kant. Het land is erg arm: 2/3 van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De levensverwachting bij de geboorte ligt op 58 jaar (NL 82 jaar). Malawi kent een hoog percentage volwassenen die besmet zijn met hiv/aids en een hoge kindersterfte. Ook sterven er veel kinderen tijdens of vlak na de geboorte: 1 op de 50 kinderen sterft tijdens de bevalling of wordt niet ouder dan een maand. Één van de redenen hiervan is dat er verhoudingsgewijs erg weinig geschoolde gezondheidswerkers (verpleegkundigen en artsen) zijn: 3,6 per 100.000 inwoners.

Komend jaar zullen we u/jullie op de hoogte houden van ons werk en het leven in Malawi. Daarnaast zal ook de zendingscommissie aandacht aan ons geven in de vorm van gebed, praktische en financiële steun. Wilt u onze nieuwsbrief lezen, mail dan naar: famdehaaninmalawi bij gmail punt com

Vakantiebijbelweek

17 september 2016

Bouwvakkers gezocht!
		Wie bouwt er mee?
		Zit je in groep 1 t/m 8 dan
		ben je van harte welkom!
		Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

		Wat doen we op de bouwplaats?
		Zingen, knutselen, toneel,
		bijbelverheel en nog veel meer leuks!

		Waar is de bouwplaats?
		In de Walfriduskerk, met de scheve toren in Bedum

		18, 19 en 20 oktober in de herfstvakantie

Lees meer over de vakantiebijbelweek.

Vakantiebijbelweek / Gevraagd

Oude schroefjes, moertjes en spijkers voor een knutselwerkje voor de Vakantiebijbelweek.

Er staat in beide kerkgebouwen een doos waar u ze in kan doen.

Jaarvergadering Hervormde vrouwengroep

17 september 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering op woensdag 21 september, aanvang 14.30 uur. De sluiting is om ca. 16.45 uur en de koffie is gratis.

De vrouwengroep komt gemiddeld éénmaal per maand op de woensdagmiddag bijeen in één van de zalen van de kerk.

Het zijn interessante en leerzame middagen. Wij vieren tevens met elkaar Kerst en Pasen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Agenda komende periode:

  • 21 september 14.30 uur Jaarvergadering en filmpresentatie over "Costa Rica" door dhr. B. Riepma
  • 21 oktober 14.30 uur "Reis Noordkaap" door dhr. J. van Dijk

Activiteiten gemeenteseizoen 2016-2017 / Bedum en Onderdendam

17 september 2016

Op zondag 2 oktober geven we in de morgendienst in Bedum een startschot voor het nieuwe gemeenteseizoen. Ook op 9 oktober geven we in de jeugddienst om 14.30 uur in Onderdendam aandacht aan het winterwerk. Er zullen weer veel activiteiten van start gaan tot opbouw van de gemeente, jong en oud.

Welkom!

Activiteiten oktober

11 juli 2016
  • Startzondag: op 2 oktober 2016.
  • 31 oktober 2016: hervormingsavond in de Walfriduskerk m.m.v. het Herv. kerkkoor. Spreker: dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd.

Vakantie dominee Hoek

11 juli 2016

Onze vakantie loopt van 1 augustus tot en met 22 augustus. Indien u in die periode pastorale zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

Fam. ds. C. Hoek

Dagje uit kindernevendienst - Drouwenerzand

29 juni 2016

Afgelopen zaterdag zijn de kinderen van de kindernevendienst met de leiding naar Drouwenerzand geweest. Hierbij enkele foto's.

Verslag Thabita Hamminga:

De Kindernevendienst is naar Drouwenerzand geweest. We gingen eerst zingen en op de foto, toen daarna stapten we de auto's in.

Toen we aankwamen gingen we gelijk het park in. We gingen in attracties zoals de breakdans, het schip, zweefmolen. Sommige attracties waren wel eerst eng, maar later durfde je er wel in.
Zoals het spookhuis de nieuwste attractie.

Ook ging iedereen wel met iemand samen ergens in, dat was heel gezellig. Ook hadden we lekker gegeten patat met frikandel, kroket, of hamburger. Ook kon je lekker ranja, of water krijgen allemaal gratis. Als je gegeten had, wachtte je wel eerst even voor dat je ergens in ging.

Later gingen de kinderen weer verder, de begeleiders ook natuurlijk. Gelukkig hoefde niemand over te geven, na de attracties. Tussendoor namen veel kinderen en begeleiders een ijsje. Ook had je binnen ook een apenkooi voor de kleinere kinderen. Waar ze lekker in konden spelen.

Je kon ook op een pony rijden, maar voor die tijd werden ze wel mooi gemaakt. Er was binnen ook een ezel waar je op kon zitten. Geen echte natuurlijk. Iedereen heeft zich wel vermaakt in Drouwenerzand. Volgend jaar wel weer een uitje. Maar nu in de auto's naar huis en lekker slapen.

Bijzondere dienst Walfriduskerk op 3 juli 2016

30 mei 2016

Een paar keer per jaar vindt er in Bedum een bijzondere kerkdienst plaats met aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Op DV zondag 3 juli zal er weer zo' n bijzondere dienst worden gehouden. Deze kerkdienst wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente Bedum en vindt plaats in de Walfriduskerk.

Dit jaar is het thema van de dienst: Genodigd!!! Gekomen?. De voorbereidingscommissie heeft dit thema gekozen naar aanleiding van Lucas 14: 15-24. Ds. C. Hoek hoopt in deze dienst voor te gaan. De organist is Rien van der Wel en de kinderen van de kindernevendienst zullen een paar liedjes zingen.

De dienst begint om 9.30 uur. Wij heten iedereen van harte welkom om in de Walfriduskerk deze dienst bij te wonen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders.

De voorbereidingscommissie

Ds. C. Hoek stelt zich voor!

30 mei 2016

Vrijdag 10 juni a.s. organiseert de activiteitencommissie van de Hervormde gemeente Bedum een speciale avond in de Walfriduskerk. Die avond zal onze eigen ds. Hoek zich nader voorstellen.

Sinds begin mei hebben we een nieuwe predikant in de gemeenten van Bedum en Onderdendam. Bij wijze van nadere introductie leek het ons als activiteitencommissie erg leuk om ds. Hoek te vragen zich nader voor te stellen tijdens de open kerk op de 2 de vrijdag in juni. Hiermee geven we naar ons idee een passend vervolg op de inspirerende filmavond over een moslim en een christen in november vorig jaar en op de boeiende lezing van dhr. Van Rest in april. Ds. Hoek reageerde direct enthousiast op onze vraag; hier zijn wij uiteraard erg blij mee.

Op vrijdag 10 juni is de kerk open om 19.00 uur. U kunt dan in alle rust van een kop koffie genieten. Om 19.30 uur zal ds. Hoek beginnen. Tegen 21.30 uur sluiten we de avond af. De activiteitencommissie ziet uit naar een geweldige avond en hoopt zo veel mogelijk mensen te mogen begroeten!

Namens de activiteitencommissie,
Cor Kamminga

Hervormd kerkkoor

30 mei 2016

Wij als leden van het Hervormd Kerkkoor hopen vakantie te houden. Onze laatste repetitie is maandagavond 30 mei a.s. De repetities beginnen op maandagavond 29 augustus weer van 20.00 uur t/m 22.00 uur.

Wil of kan je zingen, kom vrijblijvend een keertje meezingen. Wij kunnen heel goed versterking gebruiken, zowel dames als heren. U wilt toch graag dat het Hervormd Kerkkoor blijft bestaan? Kom ons dan versterken!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Adrie van Vliet

Jaarrekening 2015

30 mei 2016

De volledige jaarrekening 2015 ligt tot 30 juni 2016 op afspraak ter inzage bij de administrateur van onze gemeente, de heer K.R. Hilboezen.

Klaverjassen

30 mei 2016

De gezamenlijke kerken organiseren een klaverjasavond op woensdag 1 juni. Wilt u ook graag meedoen, dan kunt u zich aanmelden.

Locatie:
Maranathakerk (ontmoetingsruimte)
Ontvangst:
vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Deelname:
2,50 euro per persoon
Aanmelding:
E-mail

Hartelijke groet,
Peter Blokzijl

Gemeentedag Hemelvaart

7 mei 2016

Enkele foto's van de op Hemelvaartsdag gehouden gezamenlijke gemeentedag.

Foto's intrededienst ds. C. Hoek

3 mei 2016

Van Lammert Groenewold ontvingen wij de volgende foto's van de intrededienst afgelopen zondag.

Activiteitencommissie

23 april 2016

De activiteitencommissie heeft ds. C. Hoek gevraagd om op de 2e vrijdagavond in juni als "open kerk"-avond te spreken over zijn roeping en verwachtingen van zijn werk in Bedum en Onderdendam. U leest er later meer over.

Welkom!

23 april 2016

Op 18 april zijn ds. C. Hoek en zijn gezin verhuisd naar Bedum. De pastorie is weer bewoond en dat stemt ons tot grote tevredenheid. We hebben er naar uit gezien en de Kerkrentmeesters en nog vele vrijwilligers zijn druk geweest om alles weer in orde te maken, zodat de familie Hoek er een fijn huis aan zal hebben en het snel tot hun thuis weten te maken.
Zij hebben nog even tijd om alle dozen uit te pakken en alles een goede plek te geven.

Op 1 mei is de bevestigingsdienst om 10.00 uur in de Walfridus- kerk. Ds. C. Hoek wordt bevestigd door zijn vader dr. J. Hoek uit Veenendaal. We hopen, dat u in grote getale opkomt.
Om 14.30 uur is de intrededienst. Beide diensten zijn gezamenlijke diensten van de Hervormde Gemeente Bedum en de Hervormde Gemeente Onderdendam.

Na de dienst 's morgens bent u allen hartelijk uitgenodigd om koffie te drinken in het koor van de kerk.
Voor de gasten wordt er om ongeveer 13.00 uur een broodmaaltijd aangeboden en na de maaltijd wordt er iets georganiseerd voor de gasten om de tijd tot 14.30 uur te overbruggen.

U bent weer hartelijk uitgenodigd om de intrededienst bij te wonen en ook voor de koffie na de dienst.
Op 2 mei zal ds. C. Hoek worden geïnformeerd over alles wat er speelt in de Gemeente.

De kerkenraad wenst het gezin Hoek, dat zij zich snel thuis gaat voelen in mooi Bedum. We hopen, dat de kinderen zich snel thuis gaan voelen op de nieuwe school. En natuurlijk zijn jullie welkom op de kindernevendienst.

Wij bidden God, dat ds. C. Hoek tot Zegen mag zijn voor de beide Gemeenten Bedum en Onderdendam. Maar ook voor het dorp en de provincie.

Vrijwilligers voor de Vakantiebijbelweek gezocht

23 april 2016

De Vakantiebijbelweek is inmiddels een begrip in Bedum. In de herfstvakantie worden de kinderen van de basisschool ook dit jaar weer uitgenodigd om de Vakantiebijbelweek te bezoeken.

Er is een vaste groep vrijwilligers die dit elk jaar organiseert en zij doen dit met veel plezier. Deze groep is niet zo groot, en we willen er heel graag meer vrijwilligers bij hebben, zodat dit mooie evangelisatiemiddel ook door kan gaan.

Heb je een hart voor kinderen en het evangelie dan hebben we jou nodig! Je kunt je opgeven als vrijwilliger bij Lies Cadée.

We hopen op vele reacties!

Vrijwilligers VBW

Gemeentedag Hemelvaartsdag 2016

18 april 2016

Mede op verzoek van vele gemeenteleden organiseren wij op donderdag 5 mei 2016, Hemelvaartsdag, weer een gezamenlijke gemeentedag voor Bedum en Onderdendam. Wij hebben opnieuw een gevarieerd programma samengesteld voor alle gemeenteleden!

Het programma van deze gemeentedag is:

Kerkdienst:
gezamenlijke kerkdienst om 9.30 uur in Onderdendam
Koffiedrinken:
bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
Fietspuzzeltocht:
vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
Barbecue:
bij Matthijs en Nienke Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de onderstaande personen. Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Graag uiterlijk tot en met 2 mei opgeven in verband met de bestellingen voor de BBQ. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Voor de allerkleinsten hebben wij een 'speelhoek' ingericht.

Met vriendelijke groet,
de voorbereidingscommissie,

Arnout Lok
Adrie van Vliet
Harm Jan Schipper

Uitnodiging van de kindernevendienst - paasontbijt

26 maart 2016

Op 27 maart aanstaande is het Paaszondag!

Dan willen wij graag voor aanvang van de kerkdienst samen met de kinderen, ouders en gemeenteleden beginnen met een paas- ontbijt. Wij beginnen met gebed en zingen een bekend Paaslied.

Het begint om 8.30 uur in een zaal van de kerk. Er is die zondag geen kindernevendienst

Koningsdag

26 maart 2016

Op 27 april hopen we in Nederland weer Koningsdag te vieren. Ook in Bedum en ook in en rond de Walfriduskerk. De kerk is dan open van 11 tot 17 uur. We hebben tot nu toe ieder jaar weer iets anders georganiseerd en met succes kan ik wel zeggen.

Voor dit jaar werd er in de activiteitencommissie bedacht om iets met oud Hollandse spellen te doen. Het leek ons leuk om in en rond de kerk een soort carrousel van allerlei oud Hollandse spellen te houden. Het huren van een aantal spellen bij een bedrijf is voor ons te duur. Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die een spel heeft dat daarbij gebruikt kan worden, voor die dag beschikbaar te stellen. We denken aan bijvoorbeeld sjoelbakken, dam- en schaakborden (wie heeft ze niet), groepsski's lopen, blik gooien, grabbelton, behendigheidsspellen, spellen om je stress bestendigheid te testen, touwtrekken, koekhappen, ezeltje prik (geen levende ezel), met een voetbal door diverse gaten in een groot bord schieten en noem maar op. Als u geen spel heeft maar wel iets kan maken mag ook. We vragen ook mensen die op die dag mee willen helpen met begeleiden van de spellen of die nog andere ideeën hebben dat bij het thema 'oud Hollandse spellen' past.

Resultaat Kerkbalans 2016

26 maart 2016

In januari en februari zijn de contactpersonen bij u langs geweest voor de actie Kerkbalans 2016. Ook dit jaar hebben velen van u aan deze actie meegedaan en via de antwoordstrook een bijdrage toegezegd.

Tot nu toe hebben wij voor bijna € 47.000 aan toezeggingen mogen ontvangen. Dit is iets minder dan vorig jaar, maar we hebben goede hoop dat we het bedrag gaan halen dat nodig is om de financiële huishouding van onze gemeente sluitend te krijgen. In de praktijk blijkt vaak dat we uiteindelijk meer ontvangen dan is toegezegd. Langs deze weg zeggen wij u allen hartelijk dank voor uw bijdragen en toezeggingen.

In het bijzonder willen wij ook alle contactpersonen bedanken die zich weer hebben ingespannen om alle enveloppen rond te brengen en in te zamelen.

Uitnodiging toerustingsavond cluster BOSS

26 maart 2016

Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor de toerustingsavond voor kerkenraadsleden en belangstellenden van de clustergemeenten Bedum/Onderdendam/Stedum/Siddeburen (BOSS).

Het thema is:

Terug naar de tabernakel!?
Hoe de kerk problemen tot uitdagingen kan maken

Datum :
dinsdag 26 april 2016
Locatie :
Hervormd Verenigingsgebouw, Stedum
Tijd :
20.00 uur

Prof. dr. H.J. Selderhuis houdt op deze avond een inleiding. Hij is verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn als hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. Selderhuis heeft o.a. een denktank gevormd over de "witte vlekken" op de kerkelijke kaart. Hij is een begenadigd spreker die op aangrijpende wijze het evangelie kan uitleggen met leuke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Onderstaand filmpje geeft een indruk van zijn manier van spreken. Na de inleiding gaat Selderhuis met ons in gesprek over een nodigende kerk. Wij stellen uw komst zeer op prijs!

ds. W. van der Wind (Siddeburen)

Vergelding en vergeving: lezing in Walfriduskerk te Bedum

26 maart 2016

Vrijdag 8 april organiseert de activiteitencommissie van de Hervormde gemeente Bedum een lezing rondom het thema vergelding & vergeving. De lezing wordt verzorgd door de heer Pieter van Rest, officier van justitie in Noord Nederland. Plaats van handeling is de Walfriduskerk in Bedum.

De activiteitencommissie is erg blij dat de heer Van Rest naar de Walfriduskerk komt. Tijdens de lezing zal hij ingaan op zijn werk als officier van justitie. Uiteraard kenmerkt dat werk zich door een professionele uitvoering van de wet. Tegelijkertijd is er echter een actief geloof in God waarin vergeving en barmhartigheid centraal staan. Dit voelbaar spanningsveld vormt een mooi uitgangspunt voor een boeiende lezing.

Op vrijdag 8 april is de kerk open om 19.00 uur. U kunt dan in alle rust van een kop koffie genieten. De lezing begint om 19.30 uur. Tijdens de avond is er ruimte voor vragen en debat. Tegen 21.30 uur sluiten we de avond af.

De activiteitencommissie ziet uit naar een inspirerende avond en hoopt zo veel mogelijk mensen te mogen begroeten!

In memoriam

26 maart 2016

Ds. W. Altena, hervormd emeritus predikant te Overberg, is op 29 februari 2016 overleden. Hij werd 66 jaar.

Maaltijd met vluchtelingen/bewoners Bedum

22 februari 2016

Op vrijdag 22 jan. hebben we een bijeenkomst met vluchtelingen gehad. Het is een zeer geslaagde avond geweest.

De opkomst was overweldigend, een kleurrijk gezelschap. Er ontstonden goede gesprekken. Zonder meer een leuke en gezellige avond. Dat succes is mede te danken aan een groot aantal vrijwilligers en vooral aan de mensen, die de maaltijd hebben bereid, het was voortreffelijk. Mede door uw inzet en spontaniteit is dit succes bereikt.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage

Terugblik afscheid ds. van Wingerden en zijn vrouw

22 februari 2016

Op 20 december jl. mochten wij op een ongedwongen manier bij elkaar zijn als gemeente Onderdendam en Bedum. Ondanks het slechte weer (gladheid) zijn we blij, dat u toch bent gekomen.

De sfeer was ontspannen en de heer B. Riepma heeft iedereen even weer aangescherpt in onze kennis van elkaar, de gemeenten en de dorpen. Het Hervormd kerkkoor zong 3 liederen. Familie Van Wingerden heeft de warmte en hartelijkheid ervaren van u allen.

De afscheidsdienst op 24 januari was druk bezet en er waren ruim 60 gasten aanwezig. Ook de Protestantse Gemeente Bedum en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt waren vertegenwoordigd en de wethouder dhr. Van Dijk was aanwezig. Daarnaast waren er velen van buurgemeenten en gasten van Vroomshoop en Vaassen en vele familieleden. Wij zijn daarover verheugd dat zij allen de moeite hebben genomen om deze dienst bij te wonen.

Ds. Van Wingerden benadrukte in de prediking dat Christus Zijn Gemeenten in de Hand houdt en ook de scheidende predikant en zijn vrouw.

Na de dienst namen velen persoonlijk afscheid en voor de gasten van ver was er een broodmaaltijd. Terugziende is er dankbaarheid voor de jaren met ds. Van Wingerden en vooruitziende, kijken we nu uit naar de komst van ds. C. Hoek.

Ik sluit af met een tekst uit 1 Johannes 2, vers 17:
De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid

E. Cadée

foto's van de afscheidsdienst

Stamppottenbuffet - kom je ook eten op 11 maart?

22 februari 2016

De tienerclub van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 11 maart. Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17:45 uur open. Tussen 18:00 uur en 20:00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50. Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

De opbrengst van deze avond delen we. De ene helft gaat naar de kas van de tienerclub en de andere helft wordt gebruikt voor een opknapbeurt van de pastorie. Doet u ook weer mee?

Lijkt het u leuk om bij ons te eten, maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.

Omdat we graag willen weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen, vragen we u/jou uiterlijk 4 maart aanstaande op te geven bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 11 maart,
Irma van den Bergh,
Piety Schipper-Veenland

Hervormde vrouwengroep

22 februari 2016

Op 27 januari is Bianca Boer bij ons geweest en heeft ons verteld over het schrijven van de gedichten en korte verhalen die ze schrijft. Ook heeft ze gedeeltes voorgelezen uit haar boeken en enkele van de gedichten. Het was een gezellige middag.

Agenda:

24 feb14.30De heer PilonDiapresentatie "Jungletocht door het Oerwoud"
23 mrt14.30PaasmiddagAllen welkom
20 apr14.30Ds. Bijl"Nieuwe sprookjes en legendes"

Tijdens de paaswijding van de Hervormde vrouwengroep op woensdag 23 maart 2016 bent u allen van harte welkom!

De bijeenkomsten van de Hervormde vrouwengroep worden gehouden op woensdagmiddag van 14.30 uur tot ca. 16.45 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Graag tot ziens,
het bestuur

Boodschappenpakketten

22 februari 2016

Wat hebben we met veel mensen boodschappenpakketzegels gespaard!

Een oproep in dit kerkblad, een doos achterin beide kerken en oproepen op social media maakten dat kerkelijken en niet kerkelijken bij ons zegels en zelfs volle boekjes brachten, elke dag lagen er wel weer zegels op de deurmat.

Samen hebben we 14 boodschappendozen, aan kerkelijken en niet kerkelijken, weg kunnen brengen en nog eens 8 spaarkaarten vol kunnen maken van mensen die nog zegels tekort kwamen om hun eigen kaart vol te krijgen.

Niet alleen van de diaconieën kregen we adressen, voor mensen die wel een extraatje mochten krijgen of voor mensen die wel een aardigheidje verdiend hadden, ook van mensen uit het dorp ontvingen we bezorgsuggesties.

We hoorden van meerdere initiatieven zoals de onze, hoe fijn is het om samen iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Heeft u een doos ontvangen en vroeg u zich af waarom wij? Denk dan dat de gevers het beste met u voor hadden en dat het geven uit goede harten kwam, geniet er van, het was u gegund.

Wij zeggen..... volgend jaar weer...... spaart u dan ook weer mee?

Groet
Hilleen Goverts en Josienke Medema

Hervormde vrouwengroep

30 januari 2016

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op D.V. 27 januari 2016 om 14.30 uur in de consistorie van de kerk. Bianca Boer zal ons dan iets vertellen over haar werk als schrijfster.

Op 16 december 2015 hebben we samen met 21 ouderen uit de gemeente en de chauffeurs het kerstfeest gevierd. Het was een mooie en gezellige middag. De liturgie met de meditaties, schriftlezingen en gedichten werd afgewisseld met het samen zingen uit het Liedboek en uit de bundel van Joh. de Heer. Al met al een geslaagde middag.

De Nieuwjaarsmiddag op 6 januari 2016 werd afgelast vanwege de ijzel. Het was niet verantwoord om de weg op te gaan. Hopelijk is het weer op 27 januari beter en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Graag tot ziens op 27 jan. a.s.

Het bestuur

Actie Kerkbalans 2016 Hervormde gemeente in Bedum

23 januari 2016

Mijn kerk inspireert!

Dit is het thema van de kerkbalans 2016. Sinds de elfde eeuw wordt er in onze mooie Walfriduskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plaats waar ook wordt gelachen als er wat te vieren valt. Een plaats waar de gemeenteleden worden gevraagd naar hun motieven. Een plaats waar u inspiratie opdoet. Een plaats waar u altijd welkom bent! Een plaats om Hem te eren en te danken! Met Gods onmisbare hulp kunnen wij onze gemeente in stand houden. Samen verwonderen wij ons telkens weer over onze redding door Jezus Christus. De kerk betekent ook oog hebben voor elkaar. Een kaartje sturen of bezoekje brengen aan hen die dit nodig hebben. Maar ook met onze jongeren doorspreken over de blijvende waarde van het evangelie. Wij steunen elkaar op belangrijke momenten in het leven. Die momenten zijn goud waard. Echter, wij kunnen die momenten niet verzilveren bij de bank.

Waarom actie kerkbalans?

De kerk die voor ons een onmisbare pijler is, brengt uiteraard ook kosten met zich mee. Het gaat om alle kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten. Hoeveel kost het om onze gemeente in balans te houden? Wat moet de opbrengst van Kerkbalans 2016 zijn om de kerkelijke activiteiten te kunnen voortzetten? U kunt het zien in de begroting 2016 zoals gepubliceerd in het kerkblad van november 2015 en in de folder "kerkbalans 2016". Wij zijn blij u een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Uw persoonlijke bijdrage in 2016

Om de kosten van de Hervormde gemeente Bedum ook in 2016 te kunnen dragen, vragen wij u zorgvuldig te overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen. Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u niet in ieder geval € 50 kunt betalen. Bedenk eens wat het lidmaatschap, materiaal en kleding e.d. van een sportclub of andere vereniging u jaarlijks kost...

De gemiddelde bijdrage voor actie kerkbalans in onze gemeente is ongeveer € 230 per adres. Draagt u minder bij, overweeg dan of uw inkomenssituatie u in staat stelt om toch in ieder geval het gemiddelde bedrag bij te dragen. Draagt u meer bij, dan is onze vraag uw bijdrage minimaal met het inflatiepercentage te verhogen.

Binnenkort ontvangt u een folder actie Kerkbalans met een antwoordformulier waarop u kunt aangeven welk bedrag u voor 2016 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen overmaakt. Samen kunnen wij de exploitatie van de Hervormde gemeente in Bedum sluitend houden!

Uw bijdrage en uw aangifte inkomstenbelasting Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Zie ook www.hervormdbedum.nl/ANBI. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar! In het kerkblad van november, december of januari kunt u hierover meer lezen. Een notariële akte is niet nodig voor een periodieke gift. Wij kunnen u helpen met het invullen van de (standaard) overeenkomst: "periodieke gift in geld". Doordat een periodieke gift volledig aftrekbaar is, kunt u de kerk meer geven zonder dat u dat netto meer kost.

Wilt u hier meer van weten, neemt u dan contact op met onze administrateur, de heer K.R. Hilboezen.

Uw antwoord op Kerkbalans 2016 zien wij met belangstelling tegemoet!

Namens het college van kerkrentmeesters,
H.J. Schipper, secretaris

Folder kerkbalans

Afscheidsavond dominee van Wingerden woensdag 20 januari

13 januari 2016

Woensdag 20 januari is er een afscheidsavond voor dominee/familie van Wingerden, waar we als gemeente onze predikant en zijn vrouw nog een keer in informele sfeer kunnen ontmoeten.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »