Nieuws A.D. 2017

Gezamenlijke bijeenkomst Nieuwjaarsmorgen

30 december 2017

Op de eerste dag van 2018 komen we om 10 uur samen als gemeenten van Bedum en Onderdendam in de Walfriduskerk in Bedum. Een half uur later dan op de zondagen. Dat doen we, om even bij te kunnen komen van de jaarwisseling. In de kerk ontmoeten we elkaar en wensen iedereen veel heil, zegen en geluk voor het nieuwe jaar. Samen drinken we eerst een kopje koffie met iets lekkers erbij. Daarna willen we in een korte dienst door woord, lied en gebed onze dank brengen aan onze Schepper die ons dit nieuwe jaar geeft. Samen zijn we gemeente van Jezus Christus. Om het samen optrekken van Bedum en Onderdendam duidelijk uit te laten komen, zal de dienst deze keer geleid worden door twee kerkenraadsleden, Gert Medema namens Onderdendam en Bert Riepma namens Bedum. Na de dienst is er gelegenheid om onder een tweede kopje koffie nog eens met elkaar door te praten en weer andere mensen te ontmoeten/de hand te schudden. Het wordt vast een hele fijne morgen. Welkom allemaal!

B. Riepma

Vrijwilligers bedankt!

30 december 2017

Binnen onze Hervormde gemeente zijn zeer veel vrijwilligers actief. Bijna alle gemeenteleden hebben wel één of meerdere vrijwilligerstaken. Zonder die vrijwilligers zou onze kerk niet kunnen functioneren.

Wij willen iedereen bedanken voor het werk dat u/jij in het afgelopen jaar als vrijwilliger voor onze gemeente en daarmee voor Gods kerk hebt verricht.

Namens de kerkenraad,
J. Hilboezen

Diaconaal platvorm Bedum/'Stille Armoede'

30 december 2017

Zoals u wellicht weet, is er in Nederland veel stille armoede. Het gaat hierbij om mensen die door welke omstandigheden dan ook zich financieel niets extra's kunnen veroorloven. Deze situatie kan iedereen overkomen. Bij velen overheerst een gevoel van schaamte

Voor deze doelgroep willen wij om uw hulp vragen.
Dit kunt u doen door: boodschappen te doen bij de PLUS en de bonnen te droppen in de daarvoor bestemde BUS.

De pakketten gaan naar voedselbank 't Hogeland en naar mensen binnen de gemeente Bedum die dit extraatje goed kunnen gebruiken.

Actie loopt t/m 27 januari 2018

Alvast hartelijk bedankt namens,
Voedselbank, Gezamenlijke Diaconieën Bedum, PLUS Jeroen Juch Bedum

Optreden van het Hoogeveens Mannenkoor 19 november

1 december 2017

Enkele foto's:

Foto's vakantiebijbelweek

28 oktober 2017

Enkele foto's van de vakantiebijbelweek 2017.

Foto's deel II.

hervorming - 500 jaar - 31 oktober 2017

26 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde op de deur van de slotkapel te Wittenberg, Duitsland. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven. Zo kwamen er vele nieuwe ontwikkelingen tot stand.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op D.V. dinsdag 31 oktober a.s. in de Martyriakerk, ingang Thedemastraat 18 te Bedum.

De heer dr. Herman A. Speelman, gereformeerd predikant en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen, zal voor ons spreken. Zijn thema: 'Reformatie en Oecumene'. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang, en een orgelsolo door de heer Piet Zuidhof. Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten.

Het geheel staat onder leiding van ds. Marten de Vries, predikant van de GKv te Bedum.

Verkiezing ambtsdragers

26 oktober 2017

Aan het einde van de oneven jaren vinden in onze gemeente de verkiezing van ambtsdragers plaats.
Dat betekent dat de helft van de kerkenraadsleden aan het einde van dit jaar aftredend is. Een aantal van hen heeft te kennen gegeven dat zij ook de komende jaren beschikbaar zijn voor het kerkenwerk. Zij zijn dus herkiesbaar. Anderen hebben de maximale tijd in de kerkenraad gezeten en kunnen daardoor niet herkozen worden.

Bij de ouderlingen gaat het om mevrouw IJ. van Dam (niet herkiesbaar) en de heer A.W. Smit (wel herkiesbaar).
Bij de diakenen gaat het om mevrouw K.T.E. Bats-v.d. Ploeg (niet herkiesbaar) en de heer P. Blokzijl (wel herkiesbaar).
Bij de kerkrentmeesters gaat het om mevrouw A. Oostinga-Bos (niet herkiesbaar).

De gemeente wordt gevraagd namen te noemen van hen die zij geschikt vinden om een ambt in de kerkenraad te vervullen. Wat kunt u doen?:

 1. U kunt namen noemen van belijdende leden van onze gemeente die u geschikt vindt voor het ambt van diaken, ouderling of kerkrentmeester.
 2. U kunt iemand kandidaat stellen. In dit geval noemt u de naam van de kandidaat en zorgt er voor dat 10 lidmaten van onze gemeente de voordracht steunen. Als u een geschikt persoon noemt of een kandidaat stelt, moet u vermelden voor welke vacature het is.

Zowel het noemen van namen, als de voordracht van kandidaten moet schriftelijk en ondertekend gedaan worden. De brieven moeten voor 4 november ingeleverd zijn bij de scriba van de kerkenraad: mevrouw E. Cadée, Schoolstraat 2 te Bedum.

Wij vragen u mee te denken over de verkiezing van ambtsdragers en mee te werken aan de vervulling van de vacatures die straks ontstaan.

Namens de kerkenraad,
B. Riepma

Johannes de Heer zangavond

26 oktober 2017

Op 26 januari 2018: Zangavond met Johannes de Heer liederen. Vorig jaar was het een fijne avond en we hopen, dat u allen weer in groten getale komt en de liederen meezingt. Leiding ds. C. Hoek. Pauze met koffie en koek. Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur. Muzikaal intermezzo + bijdrage door solozang wordt nog geregeld.

Adventszangdienst

26 oktober 2017

De Adventszangdienst is op 17 december. Aanvang 16.30 uur. M.m.v. het Mannenkoor uit Drachten.

Speel samen de bijbelquiz in Winsum

26 oktober 2017

Op woensdag 22 november wordt in Winsum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. 'Spannend en ontspannend tegelijk', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. 'Of je nu een doorgewinterde bijbellezer bent, of iemand met niet zo veel bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz', aldus Frans

Hervormers
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Hervormers'. Frans: 'Uiteraard heeft dat te maken met het Reformatiejaar. Maarten Luther bracht met zijn bijbelvertaling in de volkstaal de Bijbel dicht bij mensen. En dat sluit dus precies aan bij de missie van het NBG. Overigens zijn de vragen in deze categorie wel echte bijbelvragen dus ook zonder kennis van de kerkgeschiedenis kun je die beantwoorden.'

Er wordt gespeeld in teams van vijf personen, maar individueel meedoen kan ook. Iedereen is welkom op 22 november in GKV 'De Poort', Borgweg 36 in Winsum. De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis. Voor de koffie/thee vragen we een bijdrage van € 2,50 voor twee keer koffie of thee en één keer koek. Een deel van dat bedrag is bestemd voor het NBG. Bij de uitgang is er ook een collecte voor het NBG, bestemd voor prentenbijbels voor kinderen in China. U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen.

Aanmelden kan tot 8 november per e-mail: .

Heeft de jeugd in Afrika de/een toekomst?

26 oktober 2017

De ervaringen van een jaar werken met kinderen en jongeren in Malawi! (een land waar 50% van de inwoners onder de 18 jaar is). Daniël en José de Haan-Bats geven in hun presentatie een beeld van deze jongeren en het feit, dat er veel te doen is in Nederland over deze jongeren, die naar Europa komen!

Op vrij 10 nov. om 19.30 uur in de Walfriduskerk te Bedum De deuren van de kerk gaan open om 19.00 uur.

Het belooft een hele boeiende en leerzame avond te worden en zeker de moeite waard om te komen. Daniël en José de Haan-Bats hebben een jaar gewerkt in Malawi. Daniël heeft zich ingezet voor de jongeren in de plaatselijke kerk. Hij hielp mee bij het opzetten van muziekscholen en gaf keyboard les. Dat betekende, dat hij letterlijk het voordeed en zo konden de jongeren het naspelen. Hij leidde kinderen en jeugdclubs en probeerde op deze manier het evangelie over te brengen bij de jeugd.

José is arts en werkte in een klein armoedig ziekenhuisje en deed alles wat gedaan moest worden aan patiëntenzorg. Variërend van bevallingen, operaties, kindergeneeskunde, alle ziekten kwamen langs. Zij werkte onder zeer armoedige omstandigheden en het meest noodzakelijke ontbrak vaak nog. Zij zijn zeer betrokken geraakt over de toekomst van de jongeren in Malawi. Zij gaan in hun presentatie dieper op dit onderwerp in. Het belooft een avond te worden waarover iedereen zal blijven nadenken. U bent van harte welkom. Tijdens de avond is er een pauze met koffie en koek en ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Om ongeveer 21.30 uur wordt de avond beëindigd.

De activiteitencommissie

Dankdag

26 oktober 2017

Op woensdag 1 november is de dankstond voor gewas en arbeid om 19.30 uur in de Hervormde kerk te Onderdendam. Hartelijk welkom.

Avondmaal

26 oktober 2017

Op D.V. zondag 5 november vieren wij in Bedum en in Onderdendam het Heilig Avondmaal.

Hervormde vrouwengroep 70 jaar

26 oktober 2017

Waar blijft de tijd!
Op 20 oktober 1947 is de Hervormde vrouwengroep opgericht. Ds. Siccama, die in die jaren Hervormd predikant in Bedum is, neemt samen met zijn vrouw, het initiatief om een groep van vrouwen te vormen, die dienstbaar is aan de samenleving in Bedum. Een groep die als zusters aandacht moet hebben voor de mensen die het moeilijk hebben. Ze noemden het: "De Hervormde Zusterkring". Het is vlak na de tweede wereldoorlog en er is gebrek aan van alles en nog wat. Op de zusterkring wordt naast gebed en bijbel- overdenking, veel aandacht besteed aan het breien en maken van kleren voor de allerarmsten in Bedum. Er waren veel grote gezinnen, daarom is de geboden hulp een uitkomst voor velen. De zusterkring komt iedere week samen in de kerk, want er is veel werk te doen.

Na verloop van jaren is de hulp, die geboden wordt aan de armen, niet meer zo noodzakelijk. Daarom komen de zusters in het vervolg om de veertien dagen samen. Wel blijven ze productief met hun handen. Allerlei mooie dingen worden gemaakt, maar ook gewone kleding zoals bijvoorbeeld sokken en truien worden gebreid. Nu wordt het niet meer naar de allerarmsten gebracht. Nee, eens per jaar, in de herfst organiseren zij een verkoopmiddag/avond in de kerk. Naast de verkoop van de gemaakte spullen kun je op die dag meedoen aan allerlei spelletjes. Vooral het knikkerspel en het rad van avontuur zullen de meesten van ons zich nog wel herinneren. De opbrengst van de verkoopdag gaat naar de kerkvoogdij. Hiermee kan de kerkvoogdij de aankleding van de zalen bekostigen.

In 1981 wordt de naam van "Zusterkring" gewijzigd. Dit wordt gedaan omdat de bijeen- komsten er nu totaal anders uitzien (er wordt geen handarbeid meer gedaan). De zusterkring heet voortaan Hervormde Vrouwengroep. Voor de bijeenkomsten worden sprekers gevraagd, demonstraties gegeven en films getoond. Het zijn mooie, boeiende en ook leerzame bijeenkomsten. Tot voor twee jaar terug is het de gewoonte om in het voorjaar een reisje te organiseren. Door gebrek aan belangstelling is dat nu niet meer het geval. Hoogtepunten die genoemd moeten worden zijn de kerst en de paasmiddagen. Niet alleen de vrouwen van de vrouwengroep komen dan samen. Alle mensen die belangstelling hebben, zijn welkom op deze middagen. Er wordt door de leden een kerst- of paasliturgie gebracht met schriftlezing, meditatie, declamatie, een spannend verhaal en zang. Het zingen wordt begeleid door organist Eddy van Olm. Omdat het prachtige middagen zijn, komen daar veel belangstellenden op af. Een traditie, die we tot vreugde van velen, zeker door zullen zetten. Vrijdag 20 oktober 2017 vieren de vrouwen van de Hervormde vrouwengroep dat zij na al die jaren nog steeds bestaat. Een reden om God te danken voor al het goede dat Hij door de jaren heen door middel van de vrouwengroep gegeven heeft.

Feest! 10 jaar VakantieBijbelweek

26 september 2017

FEEST! Al 10 jaar wordt er voor alle kinderen van de basisschool een VakantieBijbelWeek georganiseerd in de kerk met de toren in Bedum, die schever is dan die van Pisa in Italië! Dit jaar vindt de VakantieBijbelWeek plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 oktober, net als anders in de herfstvakantie met het verschil dat het 10-jarige bestaan wordt gevierd. En dat past prima bij ons thema van dit jaar; 'Aan tafel!'

Graag nodigen wij daarom alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 uit om te gast te zijn op ons feest. Er zal getrakteerd worden en een gevarieerd 'menu' is voor hen samengesteld. Waaruit het menu bestaat? Luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, sketches, spelen en prachtige knutselwerkjes maken!

Bij de VakantieBijbelWeek zijn dus volop leuke dingen te doen en dat het leuk is blijkt, want er komen jaarlijks +/- 65-75 kinderen per dagdeel en daar zijn elke dag kinderen bij die voor de eerste keer komen. Lege plaatsen aan tafel zijn erg ongezellig en we hopen dan ook dat de vaste kern van kinderen ook dit jaar weer komt en er weer kinderen voor de eerste keer verwelkomt kunnen worden!

Het afsluitingsfeest voor kinderen, tieners, ouders, familie en belangstellenden wordt gehouden op de donderdagavond van half 7 tot half 8.

In februari is de voorbereidingscommissie al gestart. Er wordt ingelezen op het thema, materiaal verzameld, Bijbelverhalen uitgezocht, werkjes bedacht, muzikanten gezocht, leuke versiering gekozen, de catering wordt ingezet, een schoonmakersploeg gevormd, een programma voor tieners bedacht, de PR-groep gaat aan de slag, een aan te leren Bijbeltekst wordt voorbereid. Dan de puntjes op de 'i': een roosterindeling maken voor het versieren, ontvangstcomité, verwerkingsgroep van knutselwerkjes, muziekband, een aanwijsjuf, plasjuffen, Bijbelverhaalvertellers, mensen die de Bijbeltekst gaan aanleren, ontspanningsgroep, gastouders voor de allerkleinste kinderen, catering, schoonmaakploeg, podiumopbouw, tafels klaarzetten, geluidsinstallatie, tieneravondbegeleiding.

Daan en Danoontje zijn intussen bezig met de laatste regels van hun tekst er in te stampen en de koster, filmmaker en fotograaf staan in de startblokken. En last but not least, mw. Lies Cadée, die de algemene leiding heeft, de financiële zaken doet, gastvrouw voor de hele week is en de leiding heeft bij de afsluitingsavond, staat klaar. Kortom; er is een heel groot team op de been! Ook op deze plaats worden al die mensen hartelijk bedankt voor al het werk dat ze verrichten, vele al 10 jaren! Zij doen dit belangeloos, met liefde voor de kinderen, met de drijfveer om hen voor het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie.

Lijkt het u/jou leuk om ook eens mee te doen? Enthousiast geworden? Ook voor jongeren vanaf 12 jaar, die misschien voor school een maatschappelijke stage zoeken is dit een mooie kans! Op de maandagochtend vanaf 10.00 uur kun je alvast meehelpen om tafels klaar te zetten en de kerk te versieren en verder mag je op alle ochtenden meehelpen bij bijvoorbeeld de knutselwerkjes van de kinderen en tussen de kinderen te zitten. Als je dat allemaal niet voor school hoeft te doen, kom dan ook gewoon gezellig helpen en dat kan ook voor een dagdeel.

Voor meer informatie kunt u contract op nemen met Lies Cadee of Hetty de Groot

Startzondag 24 september

23 september 2017

Zondag 24 september a.s. zal er om 9.30 uur een kerkdienst worden gehouden met als thema: Open je ogen!

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met taart. Daarna zal er een heerlijke high tea plaatsvinden. Opgave is niet nodig!

De vorige jaren was dit een groot succes. Daarom doen wij graag weer een beroep op uw/jouw bakkunsten! Alle soorten hapjes en lekkernijen zijn welkom! Hierbij kunt u denken aan hartige sandwiches, brownies, (hartige)taart, muffins en andere heerlijkheden.

Wij ontvangen uw/jouw bijdrage graag zaterdagavond 23 september vanaf 19.00 uur of zondagmorgen 24 september voor de dienst.

Graag tot dan!

Vakantiebijbelweek 2017 - Vakantiebijbelweek 10 jaar!

23 september 2017

Dit jaar zal de slotavond een feestelijke avond worden met een hapje en een drankje. We vieren immers een verjaardag. Onze dank gaat bovenal uit naar God en Jezus, die ons geeft wat we nodig hebben aan inzicht, bemoediging en liefde voor de kinderen. Maar we hebben ook nodig, dat de Gemeenten meeleven en gehoor geven aan onze oproep om mee te doen. Leeftijd speelt geen rol. Als u van kinderen houdt dan is dat wat telt. Geef u op bij Mw. E. Cadée.

Dit jaar is de VBW op 24, 25 en 26 oktober. De laatste dag is er 's avonds van 18.30u tot 20.00u de slotavond.

Iedereen is hartelijk welkom op deze dagen en avond. Wilt u alleen maar kijken? Ook prima. Op maandag 23 oktober gaan we de kerk versieren. Altijd veel werk. Alle stoelen en tafels moeten worden klaargezet in het koor van de kerk enz. Vanaf 9.30u kunt u ook hierbij helpen. Samen is het zo klaar!

Heilig Avondmaal

23 september 2017

Op zondag 17 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De Here nodigt ons uit aan zijn tafel. Dat is niet vanzelfsprekend, maar een wonder van genade. We bereiden ons voor door ons af te vragen wie Jezus voor ons is. Hij is onze Verlosser die Zichzelf heeft gegeven om ons zondaren te redden van oordeel en dood. Zonder Jezus hebben wij geen toekomst en gaan wij verloren. Maar door het werk van Jezus en het geloof in Hem worden we gered tot het eeuwige leven. Want Hij gaf Zichzelf tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Als we aangaan dan doen we dat in de overtuiging dat we nieuw zijn en worden door Christus. We bekeren ons van onze zonden waar we verdriet van hebben en verlangen naar een heilig leven met Hem.

Catechisaties

23 september 2017

De catechisaties beginnen na de startzondag op maandagavond 25 september in de pastorie. Om 19.00 uur begint de groep 12+, om 20.00 uur de 14+ en om 21.00 uur begint de belijdeniscatechisatie. Zowel de catechisanten van vorig jaar als ook nieuwe catechisanten van harte uitgenodigd. Welkom!

Kringwerk: andere opzet!

23 september 2017

Het kringwerk krijgt dit seizoen deels een ander gezicht. Naast de jongerenkring die gezamenlijk met Stedum werd gehouden, waren er twee kringen in onze gemeente: De Walfriduskring die in de Walfriduskerk gehouden werd en vooral door wat oudere gemeenteleden werd bezocht en de huiskring die afwisselend bij verschillende gemeenteleden in de woonkamer werd gehouden en een wat jonger publiek (middelbare leeftijd?) kende. Beide kringen werden redelijk goed bezocht. Tegelijk merkten we dat de sleur er een beetje in dreigde te komen. De kringen functioneerden al jaren op dezelfde manier met vooral dezelfde mensen.

Dit jaar willen we het wat anders gaan doen. We hopen op deze manier een wat verfrissende dynamiek aan te boren.

Lees verder.

Hervormde vrouwengroep

23 september 2017

De dames van de Vrouwengroep hun eerste bijeenkomst al achter de rug. Op 13 september hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Onze 2e bijeenkomst van seizoen 2017/2018 is op 11 oktober. Mevrouw Medema van het UMCG komt ons dan iets vertellen over de traumahelikopter. Het belooft een interessante middag te worden.

Op vrijdag 20 oktober is het precies 70 jaar geleden dat de vrouwengroep is opgericht. We vieren dit in besloten kring.

De vrouwengroep komt gemiddeld één maal per maand, op de woensdagmiddag bijeen in één van de zalen van de kerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ca. 16.45 uur. De koffie is gratis. De contributie bedraagt € 25,00 per seizoen.

Het programma is heel divers.

Graag willen we nieuwe leden welkom heten. U bent van harte welkom. Twijfelt u nog, kom dan gewoon eens een bijeenkomst bijwonen. Zullen we zeggen tot ziens?

Ouderenreisje

23 september 2017

Op 19 augustus hebben wij ons ouderenreisje gehad. De bestemming was deze keer het Landgoed Verhildersum in Leens. Met bijna 40 deelnemers zijn wij vertrokken uit Bedum.

Via allerlei binnenwegen en dorpen in het Hoge Land reden wij naar het Landgoed Verhildersum, daar aangekomen was er een behoorlijke regenbui. Maar verder was het de hele middag mooi weer. Bij aankomst was er koffie en gebak. Na de koffie hebben velen een wandeling gemaakt door de mooie tuinen met prachtige beelden. Ook het winkeltje van het museum trok de aandacht. Daarna was het heel gezellig onder het genot van een hapje en een drankje. Waarna de terugreis naar Bedum werd aanvaard.

Wij hebben vele mooie en goede reacties ontvangen over dit reisje. Tenslotte willen wij de chauffeurs bedanken voor hun medewerking. Wij hopen volgend jaar weer een ouderenreis te organiseren, als iemand nog een mooie bestemming heeft, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij daar invulling aan geven.

Tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande

30 augustus 2017

Van juli tot november van dit jaar trekt de tentoonstelling 500 jaar Reformatie in Stad en Lande door Groningen.

De tentoonstelling bestaat onder andere uit prachtige panelen. Deze tonen het optreden van Luther en de gevolgen daarvan in woord en beeld. De rondreis wordt besloten in de Martinikerk te Groningen.

De tentoonstelling is gemaakt door de werkgroep Refo500 Stad en Lande. Van 31 augustus t/m 6 augustus is de tentoonstelling in de Walfriduskerk te Bedum.

Openingstijden:

 • Woensdag 30 augustus, 19-21 uur
 • Donderdag 31 augustus, 19-21 uur
 • Vrijdag 1 september, 19-21 uur
 • Zaterdag 2 september 10-16 uur
 • Zondag 3 september 11-12 uur (aansluitend aan de kerkdienst van 9:30 uur)
 • Maandag 4 september 19-21 uur
 • Dinsdag 5 september 19-21 uur
 • Woensdag 6 september 19-21 uur

Wisseling kerkbladdistributeur

17 juli 2017

Na onze oproep in het kerkblad heeft, zoals in het vorige kerkblad al werd gemeld, Hilleen Goverts aangegeven de werkzaamheden van mevrouw L. Wierenga-Zwijghuizen, Langs de Lijn 36 te willen overnemen.

Wij bedanken mevrouw Wierenga voor haar jarenlange inzet. Door haar en haar zoon Koos werd ruim 45 jaar lang! het kerkblad trouw bij u thuisbezorgd, waarbij zij de laatste 20 jaar tevens zorgdroeg voor de ontvangst en de distributie van de kerkbladen onder de lopers.

Vakantie ds. Hoek

17 juli 2017

Onze zomervakantie is van 7 augustus tot en met 28 augustus. In voorkomende gevallen kunt u zich richten tot de kerkenraad. De kerkenraad beschikt over een lijst van collega' s waar een beroep op gedaan kan worden.

Bij de diensten

17 juli 2017

In de afgelopen periode lazen we meer dan eens uit Paulus' brief aan de Kolossenzen. Tot aan de vakantie wil ik oud-testamentische stof kiezen voor de prediking. In Onderdendam zullen we regelmatig de catechismus openslaan.

Ds. C. Hoek

Oproep nieuwe leden Hervormd kerkkoor

17 juli 2017

Gemeente wij vragen u dringend om nieuwe leden, wilt U dat het koor blijft bestaan, kom gerust 4 september even binnenlopen om 20.00 uur en maak vrijblijvend een repetitie mee.

Hemelvaartsdag/Terugblik gemeentedag 2017

17 juli 2017

Onze gezamenlijke gemeentedag begon met een eredienst in Onderdendam. Ds. C. Hoek had zijn preek geheel opgebouwd rondom de betekenis van Hemelvaart. Jezus is opgevaren naar de hemel om voor ons te bemiddelen bij Zijn Vader. Hij laat ons niet alleen!

Na de kerkdienst zijn ruim 70 gemeenteleden van de beide gemeenten op de koffie geweest bij Matthijs en Nienke Veenland, onze gastheer en gastdame voor deze dag. Het weer werkte mee. Weinig wind, geen regen en in verhouding met de voorgaande dagen een prima temperatuur. Bijna 50 gemeenteleden hebben een mooie fietspuzzeltocht van ongeveer 35 km gereden. De tocht ging dit jaar via Westerwijtwerd naar de mysterieuze Sjuxumerweg in Loppersum. Waarna we via Westeremden en Middelstum naar de plaats van vertrek, Rodewold 11, in Onderdendam zijn gefietst. De vragen tijdens de fietstocht, uitgezet door Arnout, waren dit jaar van een ongekend hoog niveau. De beste groep had slechts vier fouten. De groep met "jonge talenten" is niet verder gekomen dan de laatste plaats met de bijbehorende troostprijs.

Ruim 60 gemeenteleden hebben vervolgens genoten van de zeer goed verzorgde barbeque in de schuur en op het erf. Met dank aan Adrie en Jan. Voor liefhebbers waren er dit jaar ook weer diverse puzzels beschikbaar. Een flora cryptogram en een woordritser voor iedereen. Er was ook een cijferreeks voor de cijferfreaks onder ons.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde gemeentedag. Matthijs en Nienke hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

Adrie van Vliet, Arnout Lok en Harm Jan Schipper

Dagje uit kindernevendienst

10 juli 2017

Foto's dagje uit kindernevendienst naar pretpark Duinen Zathe, Appelscha.

Een aantal kinderen neemt afscheid van de KND

31 mei 2017

Op zondag 2 juli zullen enkele kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst.

De kinderen die afscheid nemen zijn Audrey Jeanne Hilboezen, Marije Berlinde Hilboezen en Lynn-Alysa Janieka Celine Kruidhof. In deze dienst zullen zij toegesproken worden door de leiding. Ook zullen zij zelf een bijdrage aan deze dienst leveren. Verder zullen de kinderen van de jongste en oudste groep een lied zingen en zal er daarom geen kindernevendienst zijn.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Jeanette Hilboezen

Kerk- en schooldienst

31 mei 2017

Zondag 9 juli verwelkomen we de kinderen van 'De Regenboog' in onze kerk. We hebben dan de kerk- en schooldienst. Fijn dat het er van is gekomen. Vanwege de predikantenwissel vorig jaar was er vorig jaar geen kerk- en schooldienst. Dit jaar gelukkig weer wel. We bidden om een gezegende dienst en goede ontmoetingen.

Afwezig

31 mei 2017

Ds. Hoek is op 15 en 25 juni en 6 juli afwezig vanwege de Permanente Educatie.

Gemeentedag Hemelvaartsdag

5 mei 2017

Mede op verzoek van vele gemeenteleden organiseren wij op donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, weer een gezamenlijke gemeentedag voor Bedum en Onderdendam. Wij hebben opnieuw een programma samengesteld voor gemeenteleden van alle leeftijden!

Het programma van deze gemeentedag is:

 • Kerkdienst: gezamenlijke kerkdienst om 9.30 uur in Onderdendam
 • Koffiedrinken: bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
 • Fietspuzzeltocht: vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
 • Barbecue: bij familie Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingscommissie.

Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Opgave graag uiterlijk 21 mei in verband met de bestellingen voor de bbq. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Voor de kleine kinderen is er leuk speelgoed aanwezig.

Met vriendelijke groet,
de voorbereidingscommissie,
Adrie van Vliet
Arnout Lok
Harm Jan Schipper

Liedbundel Weerklank

5 mei 2017

Misschien zag u al op de schriftelijke liturgieën in zowel Bedum als Onderdendam dat de liederen uit de bundel Weerklank zijn genomen. De bundel Weerklank is in 2016 uitgebracht en bevat mooie bijbelse liederen die geschikt zijn voor de protestants- gereformeerde eredienst. De berijming van de psalmen zijn aangepast aan deze tijd. Ook de meeste liederen en gezangen hebben een kleine update ontvangen. Bij het zingen is dat soms opletten geblazen. Een woord of regel is ineens iets anders dan we gewend zijn. Anderzijds soms ook verrassend verfrissend.

De titel van deze bundel luidt: Weerklank; instemmen met het Woord in psalm en lied. Dit is de betekenis van de gemeentezang. Want waarom zingen we in de kerk? We zingen om te antwoorden op Gods heilvolle woorden. De liturgie is eigenlijk een dialoog: De Here spreekt en wij reageren. Ons zingen is geen weergave van ons eigen denken, maar weerklank van wat zijn grote daden bij ons oproepen. Hij spreekt als eerste en wij zingen ons Amen.

De beide kerkenraden vermoeden dat deze bundel best aardig zou kunnen passen bij zowel Bedum als Onderdendam. In overleg met de beide kerkenraden geef ik in een schriftelijke liturgie liederen op uit deze bundel om eens te ervaren hoe deze liederen het doen in onze gemeenten. Het zou mooi zijn als we in zowel Bedum als in Onderdendam op termijn zouden kunnen overschakelen op eenzelfde bundel. Op deze manier brengen we de liturgieën van beide gemeenten wat dichter bij elkaar en worden de verschillen wat kleiner wat een goede zaak is. Maar eerst kijken we het even rustig aan. Deel gerust uw gedachten en ervaringen met uw kerkenraad of met mij!

Ds. C. Hoek

Persbericht Pinksterfeest Veenklooster

5 mei 2017

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2017. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.

Kies bewust!
Het thema is dit jaar "Kies Bewust". Natuurlijk bekend van het logo uit de supermarkt, maar het past ook goed bij de boodschap van het Pinksterfeest.
In de bijbel lezen we dat de Here God iedere keer weer kiest voor ons mensen. Die keuze is zo bewust dat Hij ervoor gekozen heeft om Zelf Mens te worden in de komst van Jezus Christus. Ook toen Hij afscheid moest nemen van het aardse leven, wilde Hij ons niet alleen laten en zond Zijn Heilige Geest.
De Here God kiest bewust, maar ook de mens doet dat.
Op deze editie van het Pinksterfeest Veenklooster hopen wij weer dat bezoekers een bewust keuze voor de Here Jezus gaan maken.

Doet u mee?
Voor de organisatie van het feest is uw steun onmisbaar. Wij vragen u om geestelijke steun, want gebed voor ons als bestuur, onze vrijwilligers en bezoekers is hard nodig!
Daarnaast kunt u ons helpen in praktische zin door ons te steunen met een gift. De organisatie van het Pinksterfeest kost jaarlijks namelijk meer dan € 40.000,-. Mogen we in 2017 ook op uw bijdrage rekenen? Uw gift is welkom op IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI).

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op onze website www.pinksterfeest.com.

Graag hopen wij u te zien in Veenklooster om het Pinksterfeest 2017 met ons te vieren!

Hartelijke groeten,

Peter Attema, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster

Persbericht hemelvaartsontmoetingsdag

5 mei 2017

Donderdag 25 mei vindt de jaarlijkse hemelvaartsontmoetingsdag plaats in Noordhorn. Spreker is dominee Marten Visser, 15 jaar lang was hij zendeling in Thailand. Vanuit zijn zendingservaring spreekt hij over het thema: 'Christenen in de minderheid'. In zijn referaat zal hij lessen trekken die wij kunnen leren van de jonge en enthousiaste kerk in Thailand. Voor de kinderen en de tieners spreekt zijn vrouw Esther Visser. Ook zij zal iets delen van het zendingswerk.

De middag begint om 14.30u en eindigt na een gezamenlijke broodmaaltijd rond 18.30u. Plaats van samenkomst is gebouw de Wegwijzer, Oosterweg 11 in Noordhorn. Toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten. Deze middag is er ook een boekentafel aanwezig. Naast bezinning is er ook veel tijd en gelegenheid voor ontmoeting en onderling gesprek. Iedereen van harte welkom.

Zomaar een dag uit ons leven: dinsdag 7 februari

6 april 2017

Om zes uur gaat de wekker al voor José. De ene keer is de telefoon onze wekker, de andere keer is het Siebe die dorst heeft. Elke dag opnieuw doen die een wedstrijdje wie als eerste mama wakker maakt. Vandaag wint de telefoon.

José gaat zich klaarmaken om naar haar werk te gaan. Daniël mag nog even blijven liggen. Om half acht is de overdracht: alle dokters en verplegers zitten bij elkaar om van de mensen van de nachtdienst te horen wie er in het ziekenhuis liggen en hoe het met ze gaat. Daarna is het visite lopen langs alle patiënten. Intussen is het acht uur en is thuis onze nanny 'mama Ellen' aangekomen. Daniël, Karlijn en Siebe hebben net het ontbijt op. Daniël kleedt de kinderen aan, daarna neemt mama Ellen de zorg voor de kinderen over en gaat Daniël naar zijn kantoor. Met een omweg, via een heuvel aan de rand van het dorp, een prachtig en rustig plekje om even Bijbel te kunnen lezen. Op kantoor aangekomen gaat hij verder met het schrijven van de muzieklessen die hopelijk binnenkort van start gaan.

Rond half één gaat Daniël, zoals elke middag, naar huis, om met de kinderen te kunnen eten. Vandaag eet ook José thuis mee. Mama Ellen heeft nsima gemaakt, een soort maïspuree. Dat is wat de lokale bevolking bijna altijd eet. Als je iets meer te besteden hebt komt bij die puree dan nog wat extra's zoals bonen, tomaten en soms vlees.

Na het eten gaan Daniël en José weer naar hun werk, terwijl mama Ellen bij Karlijn en Siebe blijft, met hen speelt en de was strijkt. José bereidt een les voor over goede voeding en voldoende drinken om verstopping te voorkomen. En dan op tijd naar huis. Daniël gaat deze middag zich wat meer verdiepen in multiculturele muziek. Binnen onze thuisgemeente zijn we gewend om liederen uit veel culturen te zingen, maar hier zingen ze bijna alleen maar vertaalde oude Engelse 'hymns' die erg on-Afrikaans zijn en door de meeste mensen saai worden gevonden.

Maar inmiddels staat thuis een ambulance voor de deur.... om dokter José op te halen! Het lukt de oude ambulance pas na een stuk of vier pogingen om met een hoop herrie de steile helling tussen ons huis en de weg te beklimmen. In het ziekenhuis zijn er twee vrouwen binnengebracht die allebei een keizersnee moeten krijgen en nog wat aanvullende behandelingen. José mag die gaan uitvoeren. Dat gaat wel een paar uur duren, dus Daniël eet met de kinderen en brengt ze naar bed. Rond half negen komt José weer thuis en kunnen we samen een kopje koffie drinken. En dan vroeg naar bed.... waren we van plan. Maar dan zien we vanuit ons slaapkamerraam twee felle koplampen: de oude ambulance staat weer in de tuin, José is in het ziekenhuis nodig! Gelukkig niet voor lang, het probleem blijkt al opgelost te zijn voordat José in het ziekenhuis aankomt. Daarna worden we niet meer gestoord tot de volgende ochtend. Deze keer wint Siebe.

Stamppottenavond

6 april 2017

Vrijdag 10 maart werd voor de zevende keer de stamppottenavond gehouden. De tieners hebben samen de kerk versierd en klaar- gemaakt op de donderdag ervoor. Wij hebben bijna 90 mensen in ons restaurantje kunnen begroeten. Die konden weer smullen van verschillende stamppotten die in flinke pannen werden gebracht. Ook de heerlijke roomvla en bitterkoekjesvla ontbraken niet. De verloting verliep prima. Er waren veel prijzen en prijsjes te winnen. De gezellige avond werd afgesloten met het zingen van het 'Onze Vader'.

De avond heeft, na aftrek van kosten, het flinke bedrag van 850 euro opgebracht! De helft hiervan gaat naar Daniël en José de Haan-Bats in Malawi en de andere helft gaat naar de kas van de tienerclub.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: hartelijk dank!!!

Hervormde vrouwengroep

6 april 2017

Op D.V. 12 april a.s. hopen we weer samen te komen. We gedenken dan het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Er zijn meditaties, schiftlezingen, gedichten en we zingen samen paasliederen.

Tot slot horen we een verhaal, gelezen door mevrouw Steenhuis. Deze middag begint om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Het bestuur

Pasen

6 april 2017

De zondag na Goede Vrijdag kent een hele andere stemming. Het graf is leeg. Jezus leeft. Een groot wonder. Hij is de Eerste en velen zullen Hem volgen. We zingen mooie liederen en luisteren 's morgens naar ons kerkkoor.

Gezegende dagen toegewenst!
Ds. C. Hoek

Goede Vrijdag

6 april 2017

We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag staan we aan de voet van het kruis van Golgotha. We zien daar een Man lijden. Hij lijdt vanwege de verontwaardiging van God over de zonden van de wereld. En er zijn veel zonden; zet het journaal maar aan. Wat gaat er allemaal niet mis?

Jezus draagt het onrecht en de schuld zodat voor ons de weg open gaat richting een andere toekomst. Wat bijzonder. Op Goede Vrijdag staan we daar bij stil in een gezamenlijke dienst van Woord en Sacrament in de Walfriduskerk.

Catechisaties

6 april 2017

27 maart vondt de laatste catechisatieavond plaats van dit seizoen. We kijken terug op een mooi seizoen. De jongeren van de eerste groep waren iedere week trouw aanwezig. Ook de meesten van de tweede groep kozen op maandagavond voor de pastorie. Dank.

Van de kerkenraad

28 januari 2017
Verkiezing moderamen

Namens de diaconie zal dhr. P. Blokzijl zitting nemen in het moderamen en namens de kerkrentmeesters is dat dhr. J. Hilboezen. De consistorie wordt vertegenwoordigd door ds. C. Hoek, dhr. B. Riepma en mw. E. Cadée (scriba).

Voorzitter van de kerkenraad blijft dhr. B. Riepma.

Gemeenteavond:

Op woensdag 22 maart zal er een Gemeenteavond worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond kunt u luisteren naar de kerkrentmeesters. Hoe de financiën ervoor staan en naar de diaconie. Over hun werk en wat zij in 2017 willen doen aan diaconaal werk binnen en buiten de gemeente. De ouderlingen zullen u iets vertellen over het bezoekwerk en verdere activiteiten.

De activiteitencommissie zal vertellen over hun activiteiten, die er altijd op gericht zijn de Hervormde gemeente binnen het dorp bekendheid te geven en avonden voor de eigen gemeenteleden en daarbuiten te organiseren, die passen binnen de identiteit van onze gemeente. Ds. C. Hoek zal iets vertellen over de methode, die hij gebruikt bij het geven van de catechisaties

Thema-avond - Medische verrassingen uit de Bijbel

28 januari 2017

Lezing: door mw. A.B.F. Hoek-van Kooten, Walfriduskerk, Vrijdag 3 maart 2017

Mw. A.B.F. Hoek is arts en momenteel verbonden aan de stichting Eleos. Zij schreef meerdere boeken over o.a. "vrouw en gezondheid" en "leven in eigen hand"?

 • 19.00 uur: de deuren van de kerk gaan open
 • 19.30 uur: aanvang van de lezing
 • Er is een pauze met koffie en koek
 • Na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 21.15 uur: einde avond

Waar zal het over gaan? Mw. A.B.F. Hoek zegt zelf het volgende hier over:

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik. Ook lees je nog al eens van hun ziekten, aandoeningen en kwalen. Met onze huidige medische kennis van zaken kunnen wij vaak toch wel achterhalen waar zo iemand aan geleden moet hebben. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darm kanker, iemand met een ruggenmergbeschadiging enz.

Ook worden er allerlei waardevolle medische adviezen gegeven in de Bijbel. Denk aan de wetten van Leviticus of aan de klomp vijgen die koning Hizkia op zijn zweer moest leggen.

De wetten van Leviticus zijn eigenlijk heel moderne gezondheidswetten. Als je je daar aan houdt, dan kunnen besmettingen eigenlijk niet plaatsvinden en dat in een tijd waarin men nog niets afwist van bacteriën. De Joden hielden zich eraan, ook toen ze over de aarde waren verspreid. Zo bleken er nauwelijks Joden aan de ziekte "de Pest" te lijden omdat zij zich hielden aan de wetten van Leviticus. Op een gegeven moment werd zelfs gedacht dat de joden de veroorzakers ervan waren omdat alle volken die ziekte kregen en de Joden min of meer werden gespaard. Ook worden er in de Bijbel nogal wat bevallingen beschreven, zo worden er bijvoorbeeld twee tweelingen geboren en overlijden er twee vrouwen tijdens de bevalling.

In het N.T. komen heel veel wonderen voor. Dat zijn ook echte wonderen. Een aantal ziektebeelden waar mensen aan geleden hebben, worden vrij nauwkeurig beschreven zodat wij daar nu een diagnose op kunnen stellen. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over.

De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?

Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?

Het belooft een hele boeiende en leerzame avond te worden en zeker de moeite waard om te komen.

Tijdens de avond is er een pauze met koffie en koek en ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Om ongeveer 21.15 uur wordt de avond beƫindigd.

Stamppottenbuffet

28 januari 2017
Komt u/kom jij ook eten op 10 maart?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 10 maart.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50.

Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De opbrengst van deze avond gaat voor de helft naar de kas van de tienerclub, de andere helft gaat naar de fam. Haan-Bats in Malawi.

Doet u ook weer mee?

Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen, vragen we u/jou uiterlijk 5 maart a.s.op te geven bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 10 maart!

Irma van den Bergh-Schipper, (Herv. Gem. Onderdendam).
Piety Schipper-Veenland, (Herv. Gem. Bedum).

CPJ

28 januari 2017
We want you!

Ken je de CPJ al? CPJ staat voor Christelijke Plattelands Jongeren, dit is een gezellige vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar uit de hele provincie. Op dit moment bestaat de CPJ uit bijna 200 leden vanaf 16 jaar. Maandelijks organiseren wij allerlei leuke activiteiten: van waterskiën tot solex rijden en van een jeugddienst organiseren tot dansen op het Nieuwjaarsgala. Ook hebben we één keer per jaar een jaarfeest waarbij leden een toneelstuk opvoeren in het Gronings en 's zomers organiseren we het Midsummerevent (schuurfeest). Kortom: allemaal activiteiten waarbij gezelligheid voorop staat.

Wij willen jullie graag laten kennismaken met deze gezellige en actieve jongerenvereniging! Daarom organiseren we een superleuke spelavond, met een mix van spelrondes uit 'De jongens tegen de meisjes' en 'Ik hou van Holland'.
Deze wordt gehouden op zaterdag 4 maart, vanaf 20 uur in dorpshuis 't Schienvat, Kerkstraat 7 in Kantens.

Wij hopen je daar te zien! Enne... neem vooral ook vrienden en kennissen mee! Iedereen is welkom!

En o ja: deze avond zijn de kosten voor de CPJ, je mag dus gratis deelnemen. Voor het regelen van deze avond en mogelijk het vervoer, is het handig dat wij weten of je komt. Zou je dit aan Inge van Drie willen doorgeven?

Uitnodigende groetjes,
namens Ytje, Phillip, Marjelle, Jeroen en Ellouise CPJ Groningen

Voor meer informatie en foto's van de CPJ kun je kijken op: http://www.cpjgroningen.nl/ en https://www.facebook.com/CpjMiddelstum/

Agenda kringwerk

24 januari 2017
Agenda kringwerk

Donderdag 02 maart 20.00 uur: 20+ kring bij fam. Twilhaar, Beatrixlaan 10 Bedum
Donderdag 09 maart 20.00 uur: Bijbelkring
Donderdag 16 maart 20.00 uur: Walfriduskring
Woensdag 22 maart 20.00 uur: Gemeenteavond in Bedum

Kindernevendienst 2017

24 januari 2017

Het jaar 2017 is begonnen en de KND is op 9 januari met de oudste groep gestart.Wij willen als leiding van de KND u hartelijk bedanken voor uw steun en belangstelling in het jaar 2016.

U was erbij toen we samen met de kinderen het Paasontbijt hebben gehouden.
U hebt met ons het kerstfeest gevierd op 20 december en genoten van het programma en de uitbeeldingen van het kerstverhaal. Samen kerstliederen zingen en na afloop de ontmoeting met cadeautjes en chocolademelk met lekkers. Ook dit jaar was de traditionele sinaasappel er weer bij.

Wij kunnen dit allemaal doen, omdat u ook nu weer royaal hebt gegeven voor de kerstlijst. U hebt het prachtige bedrag van ruim 803 euro opgebracht. Heel hartelijk bedankt.

Tijdens het kinderkerstfeest hebben we gecollecteerd voor Daniël en José de Haan, die werkzaam zijn in Malawi en deze collecte heeft het bedrag van 150 euro opgebracht. Heel hartelijk bedankt. "José en Daniël hebben ons geschreven, dat zij dit bedrag willen besteden voor het kopen van Bijbels. In de kerk daar hebben zij een kinderclub, die 4 keer per week wordt gehouden. Ze worden deels ondersteund door een Ierse zendeling die hier 6 maanden per jaar is. Maar er zijn ook een paar heel trouwe en gemotiveerde jongeren uit Ekwendeni die wekelijkse deze clubs leiden. Er komen per keer 30 tot wel ruim 100 kinderen. Ze vertellen een Bijbelverhaal, zingen een aantal liederen. Er zijn nu 30 Bijbels en u begrijpt als er 100 jonge mensen komen dan is 30 wel erg weinig. Fijn, dat u op deze manier meehelpt om het mogelijk te maken, dat iedereen een Bijbel kan gebruiken."

We hopen ook dit jaar weer allerlei activiteiten te organiseren. De kern van dit werk van de KND is toch de kinderen te vertellen, dat God naar groot en klein omziet in Zijn Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

We zullen u weer tijdig informeren over het Paasontbijt en reisje enz.

Hebt u vragen of suggesties neem dan contact op met iemand van de leiding.

Namens de leiding van de KND:
Mw. S. de Vries; jongste groep
Mw. J. Medema; jongste groep
Mw. J. Hilboezen; oudste groep
Dhr. J. Bom; oudste groep

Zangavond met liederen uit de bundel Johannes de Heer!

24 januari 2017

Op 27 januari bent u uitgenodigd om op een informele manier met elkaar te zingen. Het Hervormd kerkkoor zal ook enkele liederen zingen en ds. C. Hoek leidt de avond. De organist is de heer E. van Olm.

De avond begint om 19.30 uur tot 21.15 uur. Er is een pauze met koffie en koek. We hopen op een fijne avond en dat we genieten van de liederen van Johannes de Heer.

In mei 1905 publiceerde hij zijn eerste Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, met daarin een aantal psalmen en zondagschoolliederen. Maar de hoofdmoot werd gevormd door zogenoemde 'gospel hymns', die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren beland. In zijn zangbundel werd sterk de nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus.

U gaat toch ook meezingen?

Gemeenteactiviteiten

24 januari 2017
Catechisaties

Op maandagavond vinden de catechisaties plaats in de pastorie. De eerste groep is welkom vanaf 19.00 uur en de tweede groep vanaf 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Agenda kringwerk
 • Donderdag 26 januari de Walfriduskring in de Walfriduskerk (20.00 uur).
 • Donderdag 2 februari 20+ kring bij Hans en Mariska Muilwijk, Ten Post (20.00 uur).
 • Donderdag 9 februari de Huisbijbelkring bij de familie van Wageningen (20.00 uur).
 • Donderdag 16 februari de Walfriduskring in de Walfriduskerk (20.00 uur).
Hervormde vrouwengroep

We houden op woensdag 25 januari onze volgende bijeenkomst. Onze predikant, ds. Hoek, zal ons vertellen over "De betrouw- baarheid van de Bijbel". We zien uit naar wat ds. Hoek ons gaat vertellen over dit onderwerp.

De bijeenkomsten worden gehouden van 14.30 tot ca. 16.45 uur. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Kerkbalans 2017 - "Mijn kerk verbindt"

24 januari 2017

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar èn met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

De contactpersonen gaan in de periode van 21 januari t/m 4 februari aanstaande weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2017 te vragen. De Kerkbalansenvelop wordt dan bij u bezorgd en ca. twee weken later weer opgehaald. Mogen wij ook nu weer vertrouwen op een positieve reactie?

In de envelop vindt u een folder over het thema "mijn kerk verbindt" en een brief met informatie en de begroting voor 2017, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc. Wilt u de folder en de brief aandachtig lezen? Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. Graag deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. Wilt u de envelop met de antwoordstrook op tijd klaarleggen? Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Activiteitencommissie - planning thema-avonden

24 januari 2017
 • 27 januari 2017: Zangavond met alleen Johannes de Heer liederen. Aanvang 19.30 uur.
 • 03 maart 2017: mw. Hoek. Thema: Medische verrassingen in de Bijbel. Aanvang 19.30 uur.
 • Mei 2017: een avond met ds. Hoek (senior).

Verschijningsdata kerkblad 2017

24 januari 2017
Verschijningsdatum Copy inleveren
20 januari 11 januari
17 februari 08 februari
24 maart 15 maart
28 april 19 april
26 mei 17 mei
14 juli 05 juli
Vakantie (22 juli t/m 03 september)
15 september 06 september
20 oktober 11 oktober
17 november 08 november
15 december 06 december

Vriendelijke groet,
Janny Kruidhof en Annet Hilboezen,
redactie

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »