Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Diaconaal platform/boodschappenpakket

12 maart 2018

In november hebben wij uw hulp gevraagd, om boodschappen te doen bij de PLUS, en de zegels in een verzamelbus te deponeren.

De actie is een groot succes geworden. Dankzij uw hulp hebben wij in totaal 176 boodschappakketten mogen verzamelen. Van deze pakketten zijn er 30 verdeeld door de kerken in Bedum.

De overige pakketten zijn aangeboden aan de Stichting Voedselbank Het Hogeland. Wat een prachtig resultaat.

U allen willen wij hartelijk bedanken.

Namens: Plus Jeroen Juch, Voedselbank, Diaconaal Platform, Peter Blokzijl

Het wonder van Bedum

12 maart 2018

Dit gaat over de vijfde kruistocht in 1217. Veel noordelingen gingen mee. Zij raakten geïnspireerd na een visioen van een 11-jarig meisje in Bedum. De prediker Olivier van Keulen voerde campagne voor de kruistocht. Hij preekte ook in een bomvolle Walfriduskerk. Zelfs in het gras rondom de kerk was een grote schare mensen te vinden. Toen zag een meisje een visioen; ze zag aan de westelijke hemel niet alleen twee kruizen, maar ook de gekruisigde heiland. Veel mensen raakten onder de indruk en besloten mee te gaan met de kruistocht.

De EO zocht contact met mij (ds. C. Hoek) als de huidige predikant van de Walfriduskerk. Ze zijn voornemens een programma over dit gebeuren te maken. In een 4-delige documentaireserie (elke aflevering 35 minuten) willen ze het verhaal vertellen van die kruistocht. Allerlei vragen over geloof, strijd, naastenliefde enz. komen aan de orde. Tijdens de dienst van 11 maart zijn tv-opnamen gemaakt voor deze documentaire.

Stage Mark de Jager

12 maart 2018

Mark de Jager zalde komende 18 maanden regelmatig in onze gemeente te zien zijn vanwege zijn stage. Hij volgt na zijn theologiestudie de opleiding tot predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. In onze gemeente oefent hij de praktijk van het werk van een predikant. We hopen op een leerzame en een gezegende tijd. In de morgendienst van 25 februari heeft u kennis met hem kunnen maken. Hij heeft beloofd alles geheim te houden wat hij bij zijn stage vertrouwelijk te horen en te zien krijgt.

Gemeenteavond

12 maart 2018

Graag nodig ik u alvast uit voor de komende gemeenteavond. Noteer de datum vast in de agenda: D.V. 20 maart 2018 om 20.00 uur in de Walfriduskerk. U krijgt een overzicht van de financiën en een toelichting daarop. Daarnaast wil de kerkenraad het voorstel met u bespreken om de nieuwe liederenbundel 'Weerklank, instemmen met het Woord in Psalm en Lied' te gaan gebruiken. We hebben in bijzondere diensten waarin we gebruik maakten van een schriftelijke liturgie regelmatig een aantal liederen uit deze bundel gezongen. Ook op de bijeenkomst van nieuwjaarsmorgen zongen we uit deze bundel en de reacties waren steeds positief.

Deze avond wil ik de bundel nader bij u introduceren. Wat is de visie achter deze bundel, hoe verhoudt de bundel zich tot andere bundels en wat voor een soort liederen komen we in deze bundel tegen? Deze bundel stamt uit 2016 en is dus vrij nieuw. De teksten van de liederen zijn zo geschreven dat ze helder en eigentijds zijn zodat ze ook jonge mensen aanspreken. Tegelijk gaat het om de psalmen van Israël en liederen uit de geschiedenis van de kerk. De bundel is samengesteld vanuit de visie dat het in de kerk gaat om een ontmoeting met de levende God. Ik lees achterin de bundel: Deze ontmoeting is een dialoog tussen God en mens. In deze dialoog spreekt God zelf zijn heilvolle Woorden, waar de gemeente vervolgens (mede) door haar zang op antwoordt. Zo beschouwd is ons zingen geen weergave van ons eigen denken, maar weerklank van wat zijn grote daden bij ons oproepen: geen stemverheffing vanuit eigen initiatief, maar instemming met wat God ons doet horen. Hij spreekt als Eerste en wij zingen ons Amen.

Meer op de gemeenteavond. Hartelijk welkom!

Biddag

12 maart 2018

Soms ervaren we een scheiding tussen de zondag en de maandag. Het geloof is voor de zondag en op maandag zijn er weer andere dingen. Het geloof beleven we zondags in de kerk terwijl het kan gebeuren dat we het in de week meer van onze techniek, kennis en mogelijkheden verwachten. Daarom is het goed om op een doordeweekse avond naar de kerk te gaan en onze afhankelijkheid van God in het dagelijks leven te belijden. Dat doen we op biddag en dankdag. Woensdag 14 maart doen we dat in de kerk. We bidden voor het werk, voor de dieren in de stallen en voor de gewassen op het land. De studie aan de universiteit of hogeschool, het werk in het onderwijs of in de verpleging en de deadlines op het kantoor. Al die dingen brengen we bij God want alles kunnen we alleen doen omdat Hij de kracht geeft en zijn zegen gebiedt. Welkom in de kerk van Onderdendam voor een gezamenlijke dienst van hervormd Bedum en hervormd Onderdendam om 19.30 uur!

Eerste Paasdag/Paasontbijt

12 maart 2018

En... op Eerste Paasdag is er het Paasontbijt vanaf 08.30 uur! Iedereen is welkom! Graag wel even aanmelden bij iemand van de leiding van de kindernevendienst.

Wijzigingen voor de laatste Bijbelkringavonden

12 maart 2018

Donderdag 15 maart zou de afsluiting (met chinees!) bij Klarie Bats thuis zijn, maar dan gaan we een algemene Bijbelkring houden, behandelen hoofdstuk 2 van het boekje 'Petrus beter begrijpen'. Het vindt plaats bij ds. Hoek thuis i.p.v. bij familie Bats.

Dan volgt er nog een Bijbelkringavond in april, en wel op donderdag 12 april. Dan is de afsluiting van dit seizoen met chinees eten. We beginnen om 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur en het vindt plaats in huize Bats.

Catechisatie

12 maart 2018

Op maandag 12 maart vervallen de catechisaties. Dit vanwege de bidstond op D.V. woensdagavond 14 maart. De catechisanten worden in de kerk verwacht. Op maandag 19 maart vinden de laatste catechisaties van dit seizoen plaats.

Ook op maandag 12 maart vervalt de belijdeniscatechisatie vanwege de bidstond op D.V. woensdagavond 14 maart. Op maandag 19 maart bespreken we met elkaar hoe we doorgaan tot aan de belijdenisdienst die op pinksterzondag 20 mei D.V. wordt gehouden.

Kerkbalans 2018 'Geef voor je kerk'

12 maart 2018

Op 20 januari is de actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Alle gemeenteleden hebben weer een brief gekregen met het verzoek om hun jaarlijkse bijdrage toe te zeggen. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, nieuwe plannen maken en onze Walfriduskerk blijven onderhouden.

Wij doen dit jaar een dringend beroep op alle gemeenteleden om na te denken over wat de kerk u waard is. Met uw hart én met uw verstand! Vul daarom het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Het college van kerkrentmeesters

Oudere nieuwsberichten »