Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerstfeest kindernevendienst

17 december 2016

Het kerstfeest van de kindernevendienst is op dinsdag 20 december 2016 ( i.p.v. woensdag 21 december!)

Plaats:
Walfriduskerk te Bedum
Aanvang:
19.00 uur

Iedereen is van harte welkom!


Kerstviering Hervormde vrouwengroep & ouderen in de gemeente

17 december 2016

Ook dit jaar vieren wij samen met de Hervormde vrouwengroep het kerstfeest op woensdag 21 december. Aanvang 14.30 uur. Wij verheugen ons op een mooie kerstviering.

De diaconie

Vrijwilligers bedankt!

17 december 2016

Zonder vrijwilligers zou onze kerk niet kunnen functioneren. Binnen onze Hervormde gemeente zijn zeer veel vrijwilligers actief. Bijna alle gemeenteleden hebben wel één of meerdere vrijwilligerstaken. Het is misschien niet verstandig je aan een opsomming te wagen omdat je zeker weet dat je dan mensen vergeet en we willen niemand tekort doen. Toch doen we een poging. Al was het alleen maar om duidelijk te maken om hoeveel mensen het gaat.

Naast ons kostersechtpaar, Ineke en Geert, Hilleen die het kerststuk ieder jaar verzorgt, Fiepko, onze collectant en de tuinman van de pastorie, de heer Rillema, zijn er de contactpersonen, de redacties en de bezorgers van het kerkblad en het informatieboekje, de mensen van de auto- en de bloemendienst, de kosters op zondag en de leiding van de tienerclub, de kindernevendienst, de vakantiebijbelweek, de kinderoppas, het kerkkoor en de vrouwengroep.

Maar ook de mensen van het verjaardagfonds, de kerkopenstelling, van de leden-, de bijdragen- en de financiële administratie en van de activiteitencommissie, van het kerkonderhoud en de uitgifte collectebonnen/afgifte collectegeld. En natuurlijk niet te vergeten de leden van de kerkenraad.

Wij willen iedereen (ook die hiervoor niet genoemd zijn) bedanken voor het werk dat u/jij in het afgelopen jaar als vrijwilliger voor onze gemeente en daarmee voor Gods kerk hebt verricht.

de kerkenraad

Verjaardagfonds

17 december 2016

De zakjes van het verjaardagfonds zijn weer ingeleverd. Afgelopen jaar is er 1.164,80 euro bijeengebracht, weer een prachtig resultaat. Alle medewerkers hartelijk dank voor het brengen en ophalen van de zakjes. Wij danken u allen voor uw gift. In overleg met de kerkrentmeesters zal er een goede bestemming voor worden gevonden.
n het kerkblad zal u hierover nader worden geïnformeerd.

Doet u nog niet mee met het verjaardagfonds? Even een berichtje en u krijgt met uw verjaardag ook een kaart in de bus van het verjaardagfonds.

Kerst, oud en nieuw

17 december 2016

Natuurlijk is er de volkskerstzang op kerstavond en zien we elkaar op kerstmorgen om samen te vieren dat God heeft omgezien naar ons, en hoe? Als God ons iets geeft... geeft Hij het liefste en het mooiste wat Hij heeft. Is dat geen groot wonder? Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem! I Joh. 4:9.

Op oudejaarsavond hopen we samen met de gemeente van Onderdendam te kerken om 19.30 uur in de Walfriduskerk. In een gezamenlijke dienst beseffen we onze vergankelijkheid en richten we ons op de eeuwige trouw van onze God.

De volgende morgen hopen we elkaar opnieuw te ontmoeten in een dienst om 10.00 uur in de Walfriduskerk. Een nieuw jaar ligt voor ons; maar van wie is onze verwachting? Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Volkskerstzang

17 december 2016

"Het gezicht van Kerst"

Dit is het thema van de Volkskerstzang, die dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 24 december 2016, om 19.00 uur in de Maranathakerk te Bedum.

Medewerking wordt verleend door ds. H.S. Huizenga en de Christelijke Muziekvereniging 'Wilhelmina' uit Bedum onder leiding van Bert van Dijken.

De Volkskerstzang is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Bedum.

Iedereen is van harte welkom!

Wij raden u aan op tijd te komen.

Hervormde vrouwengroep

17 december 2016

Op woensdagmiddag 21 december a.s. komen we, samen met de ouderen uit de gemeente, bijeen.
We gedenken dan de geboorte van Jezus Christus.
We volgen een programma van zingen, schriftlezing, meditatie, gedichten lezen en tot slot een kerstverhaal. Deze middag begint om 14.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.
In het nieuwe jaar komen we samen op 4 januari. Dan hebben we onze nieuwjaarsvisite.

Kringwerk (D.V.)

17 december 2016

Op 12 januari 2017 komt de 20+ kring om 20.00 uur weer samen. Voor meer info mail naar dominee Hoek. Op 19 januari komt de thuiskring (bijbelkring over de psalmen) samen om 20.00 uur bij de familie Van Wageningen. Op 26 januari komt de Walfriduskring om 20.00 uur samen in de kerk. Hartelijk welkom!

Catechisaties (D.V.)

17 december 2016

Na de winterstop beginnen de catechisaties weer op 9 januari 2017 in de pastorie. De eerste groep is welkom vanaf 19.00 uur en de tweede groep vanaf 20.00 uur. Vanaf dat moment is er weer wekelijks catechisatie. Graag tot dan!

Diaconaal Platvorm Bedum - Stille Armoede

21 november 2016

Zoals u wellicht weet, is er in Nederland veel stille armoede. Het gaat hierbij om mensen die door welke omstandigheden dan ook zich financieel niets extra's kunnen veroorloven. Deze situatie kan iedereen overkomen.

Bij velen overheerst een gevoel van schaamte. Voor deze doelgroep willen wij vragen om uw hulp. Dit kunt u doen door: boodschappen te doen bij de PLUS en de bonnen te droppen in de daarvoor bestemde BUS. De pakketten gaan naar voedselbank 't Hogeland en naar mensen binnen de gemeente Bedum die dit extraatje goed kunnen gebruiken.

Alvast hartelijk bedankt namens de
Voedselbank
Diaconaal platform Bedum
PLUS Jeroen Juch Bedum

Tienerclub - Mobieltjes Ghana

21 november 2016

Zoals u weet, verzamelen we oude en/of kapotte mobiele telefoons voor het kindertehuis 'Hanukka' in Ghana. Meer informatie vindt u op: www.mchildcare.nl. De actie gaat door tot 1 januari 2017. Een grote doos staat achter in de kerk. Doet u ook mee? Alvast bedankt!

Groeten van de 10R-club

Oproep nieuwe contactpersoon

21 november 2016

Voor de wijk Zeeheldenbuurt, Kapelstraat, Ludgerstraat, Molen- weg, Walfridushof en -laan zijn we nog op zoek naar een nieuwe contactpersoon. We hebben al wat gemeenteleden op het oog, maar het is natuurlijk veel mooier als zich iemand spontaan meldt. De werkzaamheden bestaan uit het brengen van een bezoekje aan nieuw ingekomenen, zieken, gezinnen waar een kind geboren is en aan oudere gemeenteleden. Het doorgeven aan de predikant, ouderling of diaken waar meer hulp nodig is. En meehelpen van de kerkrentmeesters bij geldwervingsacties. Als u dit nuttige en dankbare werk wilt doen, kunt u contact opnemen met iemand van het college van kerkrentmeesters.

Eindejaarscollecte 2016 / Deel je leven

21 november 2016

Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 12, vers 26: Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. We delen ons geloof met elkaar: onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen brood en wijn.

Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, buren en collega's. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook mogen we gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun nodig hebben.

Als kerkenraad willen we ook in het nieuwe jaar samen met u een gemeente zijn, die deelt met elkaar en met de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gespreks- kringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten! Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die deelt met elkaar en met mensen in de buurt! U ontvangt in december een verzoek tot bijdrage van deze eindejaarscollecte.

Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Voor vragen kunt u één van de kerkrentmeesters aanspreken.

College van kerkrentmeesters

Bij de zondag

21 november 2016

Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel de eeuwigheidszondag of de zondag der voleinding genoemd. In de kerk gaat het dan over 'de laatste dingen'. Het kerkelijk jaar begint met Advent en Kerst. Daarna volgen de heilsfeiten van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar er staat nog een heilsfeit uit en dat is de beloofde wederkomst van Jezus Christus, het oordeel en de realisatie van de nieuwe schepping. Bij deze dingen staan we stil op de eeuwigheidszondag. Wanneer we nadenken over de eeuwigheid is het goed om hen bij name te noemen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. Dat willen we ook deze zondag doen in de Walfriduskerk.

Zondag 27 november, eerste advent, zullen de kinderen van de kindernevendienst hun medewerking verlenen aan de eredienst. Zo gaan we via Advent richting Kerst.

Hervormde vrouwengroep

21 november 2016

Onze volgende bijeenkomst is op 23 november. De familie Jannenga uit Haren neemt ons mee op reis naar Antarctica. We verwachten een mooie middag te hebben. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Hervormd kerkkoor: Aktie

21 november 2016

Ook dit jaar wil het Hervormd Kerkkoor een aktie onder uw aandacht brengen: het verkopen van kerststollen (broden). Wij zouden u als gemeenteleden willen vragen om één of meerdere kerststollen bij ons te bestellen. Wij staan 20 november en 27 november met een intekenlijst achter in de kerk. De kerststollen worden in week 51 (19 t/m 23 december) bij u thuis bezorgd.

De kosten zijn € 3,50 per kerststol (brood).

Helpt u ons de kas te vullen!

Het kerkkoor

Gemeenteactiviteiten

21 november 2016
Catechisaties

Inmiddels zijn de catechisaties al weer een paar weken van start. De jongste groep telt 7 catechisanten in de leeftijd van 12-14 jaar. We komen samen in de studeerkamer. Bidt u voor hen?

Na deze groep komen de leden van de 14+ groep naar de St. Hubertusholt. Deze groep betreft 13 catechisanten in de leeftijd van 14-18 jaar. Dat past niet in de studeerkamer en daarom zijn we maar uitgeweken naar de woonkamer. In deze groep gaat het dit jaar over discipelschap. Mooi om met zoveel jongeren in gesprek te zijn over het kennen van God en het dienen van Jezus. Bidt u voor hen?

Kringwerk

De verschillende kringen komen nu geregeld samen. De huiskring is goed bezet. Op de Walfriduskring missen we nog een paar mensen. We behandelen het boekje van Iwan Dekker en Mathilde Schouwstra met de titel: Breder, Langer, Dieper, Hoger - Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk. 17 november komen we om 20.00 uur samen in de Walfriduskerk. De vorige keer bespraken we Handelingen 8 over de kamerheer uit Ethiopië. Tegelijk 'bezochten' we de jonge kerk in Azië. Pi vertelde wat het geloof in Jezus met haar doet en hoe haar leven veranderd is. 17 november lezen I Koningen 19 over Elia. Toe uit Thailand vertelt in het boekje hoe ze is opgegroeid in een Boeddhistisch gezin en later van Jezus hoorde. Ze vertelt: 'Ik leerde dat het niet mijn eigen schuld was dat mijn vader een slechte man was, het kwam niet door mijn slechte karma. Ik hoefde helemaal geen goede werken te doen om daarmee de hemel te verdienen. Ik leerde wie Jezus was en dat vind ik zo bevrijdend!' Ook Elia ontdekt dat het niet van hem afhangt. God gaat door en Hij voltooit zijn werk. Mooi om over door te praten. Doet u ook mee? Welkom.

Studie

In verband met de permanente educatie ben ik 29 november afwezig. Ik volg een tweedaagse cursus in Amsterdam met de titel 'Geloof in de publieke ruimte'. Rowan Williams, de voormalige Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, heeft een mooi boek geschreven met deze titel. Hij laat zien hoe geloof en religie een constructieve bijdrage kunnen leveren aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. We leven in een tijd waarin het geloof uit het publieke leven gebannen wordt. Welke effecten dat heeft voor een samenleving en welke positieve waarde geloof juist kan hebben voor het debat toont hij aan. Boeiend. Deze cursus wordt afgesloten met het schrijven van een paper. Ik heb het plan opgevat om de 'preek van de leek', die Mark Rutte op zondag 6 november in de Duinzichtkerk hield, te bespreken vanuit dit boek. In het kader van de Permanente Educatie worden predikanten geacht om deze cursussen te volgen en de paper te schrijven in hun werktijd. De Permanente Educatie vervangt het studieverlof van voorheen.

Ds. C. Hoek

Vakantiebijbelweek

24 oktober 2016

Enkele foto's van de vorige week gehouden vakantiebijbelweek.

Gemeenteactiviteiten

10 oktober 2016
31 oktober 2016:
Hervormingsavond in de Walfriduskerk m.m.v. het Hervormd Kerkkoor. Spreker: dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd.
11 december 2016:
Adventszangdienst

Hervormingsdag 31 oktober 2016

10 oktober 2016

Op maandag 31 oktober 2016 is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 werden 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg, Duitsland, geslagen. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven. Zo kwamen er vele nieuwe ontwikkelingen tot stand.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op D.V. maandag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. De heer M. van Heijningen, predikant van o.a. de Hervormde Gemeente te Dorkwerd, zal voor ons spreken met als thema: 'De boodschap van de reformatie, blijvend actueel?!'. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang, een optreden van het Hervormd Kerkkoor en een orgelsolo door de heer Eddy van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van ds. C. Hoek, predikant van de Hervormde Gemeente te Bedum.

Vakantie ds. Hoek

10 oktober 2016

Ds. C. Hoek heeft herfstvakantie van vrijdag 14 t/m vrijdag 21 oktober (met uitzondering van de afsluiting VBW). U wordt verzocht in voorkomende gevallen contact te zoeken met de scriba van de kerkenraad.

Studiedagen ds. Hoek

10 oktober 2016

In verband met de permanente educatie is ds. C. Hoek op dinsdag 8 en woensdag 29 november afwezig. De permanente educatie is de verplichte nascholing voor predikanten. Ds. Hoek volgt deze dagen in Amsterdam de cursus 'Geloof in de publieke ruimte'.

Vakantiebijbelweek - tieneravond 18 oktober

3 oktober 2016
Tieneravond

Alle 10-ers en jeugd zijn van harte welkom op de Tieneravond van de VakantieBijbelWeek!

Wanneer:
Dinsdag 18 oktober 2016
Waar:
Thedema gebouw, Thedemastraat 18 te Bedum
Hoe laat:
18.15 uur aanwezig zijn
Meenemen:
een mobiel
Hoe komen:
op de fiets met een lege buik
Wat gaan we doen:
3 gangen menu eten met fiets-foto spel, filmpje pakken en vooral chillen
Wordt het gezellig:
Ja! Zeker met jou erbij!

Meer info bij: Irma van den Bergh & Jeanetta Smit

Uitnodiging startzondag 2 oktober

19 september 2016

Wij nodigen u/jou van harte uit op de startzondag 2 oktober a.s. in de Walfriduskerk te Bedum. Het thema van deze dienst is 'Samen bij Eén' De dag begint om 09.30 uur in het kerkgebouw met een dienst die wordt geleid door Ds. Hoek. Na de dienst drinken we gezamenlijk een kopje koffie/thee/limonade met een plakje cake. De koffie zal overlopen in een 'high tea' en ondertussen kan u/jij deelnemen aan een leuk spel! Rond 13:00/13:30 zullen we de startzondag gezamenlijk afsluiten.

Iedereen is welkom! Neem gezellig uw/jouw kinderen, buren, vrienden en kennissen mee. Opgave is niet nodig! Bij een 'high tea' horen natuurlijk vele lekkere hapjes, zoals hartige sandwiches, muffins, brownies, kleine wraps of andere zoete en/of hartige versnaperingen. Vorig jaar was de high tea een groot succes, mede dankzij uw inbreng! Graag doen we ook dit jaar weer een beroep op uw bakkunsten! Alle soorten hapjes zijn welkom! Uw bijdrage voor de high tea ontvangen wij graag zaterdagavond 1 oktober vanaf 19:00 uur of zondagmorgen 2 oktober voor de dienst.

Organisatie: Lies Cadée, Stefanie Rendering, Emma van Drie, Inge van Drie, Femmy Schipper en Mirjam Hilboezen.

Zendingsproject BOSS

19 september 2016

Wij zijn Daniël en José de Haan, allebei 35 jaar oud. Met onze kinderen Karlijn (2) en Siebe (6 maanden) wonen wij in Apeldoorn. Wij zijn daar aangesloten bij de International Christian Fellowship (ICF).

In oktober hopen wij voor een periode van ongeveer een jaar als vrijwilliger in Malawi te gaan werken. We zijn aangenomen door de Synode van Livingstonia van de Church of Central Africa, Presbyterian (CCAP). Dit is een kerkgenootschap vergelijkbaar met de Protestantse Kerk in Nederland. Daniël gaat ondersteuning geven in het jeugdwerk en bij de recent opgerichte muziekschool van de CCAP. José gaat als arts werken in het Ekwendeni Mission Hospital.

Malawi is een land in de zuidelijke helft van Afrika. Het is een land met mooie natuur, zo zijn er wildparken waarin onder andere olifanten leven. Ook is het een relatief veilig en politiek redelijk stabiel land. Er is volledige vrijheid van godsdienst en 80% van de bevolking is christen. Maar Malawi heeft ook een andere kant. Het land is erg arm: 2/3 van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De levensverwachting bij de geboorte ligt op 58 jaar (NL 82 jaar). Malawi kent een hoog percentage volwassenen die besmet zijn met hiv/aids en een hoge kindersterfte. Ook sterven er veel kinderen tijdens of vlak na de geboorte: 1 op de 50 kinderen sterft tijdens de bevalling of wordt niet ouder dan een maand. Één van de redenen hiervan is dat er verhoudingsgewijs erg weinig geschoolde gezondheidswerkers (verpleegkundigen en artsen) zijn: 3,6 per 100.000 inwoners.

Komend jaar zullen we u/jullie op de hoogte houden van ons werk en het leven in Malawi. Daarnaast zal ook de zendingscommissie aandacht aan ons geven in de vorm van gebed, praktische en financiële steun. Wilt u onze nieuwsbrief lezen, mail dan naar: famdehaaninmalawi bij gmail punt com

Vakantiebijbelweek

17 september 2016

Bouwvakkers gezocht!
		Wie bouwt er mee?
		Zit je in groep 1 t/m 8 dan
		ben je van harte welkom!
		Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!

		Wat doen we op de bouwplaats?
		Zingen, knutselen, toneel,
		bijbelverheel en nog veel meer leuks!

		Waar is de bouwplaats?
		In de Walfriduskerk, met de scheve toren in Bedum

		18, 19 en 20 oktober in de herfstvakantie

Lees meer over de vakantiebijbelweek.

Vakantiebijbelweek / Gevraagd

Oude schroefjes, moertjes en spijkers voor een knutselwerkje voor de Vakantiebijbelweek.

Er staat in beide kerkgebouwen een doos waar u ze in kan doen.

Jaarvergadering Hervormde vrouwengroep

17 september 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering op woensdag 21 september, aanvang 14.30 uur. De sluiting is om ca. 16.45 uur en de koffie is gratis.

De vrouwengroep komt gemiddeld éénmaal per maand op de woensdagmiddag bijeen in één van de zalen van de kerk.

Het zijn interessante en leerzame middagen. Wij vieren tevens met elkaar Kerst en Pasen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Agenda komende periode:

  • 21 september 14.30 uur Jaarvergadering en filmpresentatie over "Costa Rica" door dhr. B. Riepma
  • 21 oktober 14.30 uur "Reis Noordkaap" door dhr. J. van Dijk

Activiteiten gemeenteseizoen 2016-2017 / Bedum en Onderdendam

17 september 2016

Op zondag 2 oktober geven we in de morgendienst in Bedum een startschot voor het nieuwe gemeenteseizoen. Ook op 9 oktober geven we in de jeugddienst om 14.30 uur in Onderdendam aandacht aan het winterwerk. Er zullen weer veel activiteiten van start gaan tot opbouw van de gemeente, jong en oud.

Welkom!

Activiteiten oktober

11 juli 2016
  • Startzondag: op 2 oktober 2016.
  • 31 oktober 2016: hervormingsavond in de Walfriduskerk m.m.v. het Herv. kerkkoor. Spreker: dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd.

Vakantie dominee Hoek

11 juli 2016

Onze vakantie loopt van 1 augustus tot en met 22 augustus. Indien u in die periode pastorale zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

Fam. ds. C. Hoek

Dagje uit kindernevendienst - Drouwenerzand

29 juni 2016

Afgelopen zaterdag zijn de kinderen van de kindernevendienst met de leiding naar Drouwenerzand geweest. Hierbij enkele foto's.

Verslag Thabita Hamminga:

De Kindernevendienst is naar Drouwenerzand geweest. We gingen eerst zingen en op de foto, toen daarna stapten we de auto's in.

Toen we aankwamen gingen we gelijk het park in. We gingen in attracties zoals de breakdans, het schip, zweefmolen. Sommige attracties waren wel eerst eng, maar later durfde je er wel in.
Zoals het spookhuis de nieuwste attractie.

Ook ging iedereen wel met iemand samen ergens in, dat was heel gezellig. Ook hadden we lekker gegeten patat met frikandel, kroket, of hamburger. Ook kon je lekker ranja, of water krijgen allemaal gratis. Als je gegeten had, wachtte je wel eerst even voor dat je ergens in ging.

Later gingen de kinderen weer verder, de begeleiders ook natuurlijk. Gelukkig hoefde niemand over te geven, na de attracties. Tussendoor namen veel kinderen en begeleiders een ijsje. Ook had je binnen ook een apenkooi voor de kleinere kinderen. Waar ze lekker in konden spelen.

Je kon ook op een pony rijden, maar voor die tijd werden ze wel mooi gemaakt. Er was binnen ook een ezel waar je op kon zitten. Geen echte natuurlijk. Iedereen heeft zich wel vermaakt in Drouwenerzand. Volgend jaar wel weer een uitje. Maar nu in de auto's naar huis en lekker slapen.

Oudere nieuwsberichten »