Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kindernevendienst 2017

24 januari 2017

Het jaar 2017 is begonnen en de KND is op 9 januari met de oudste groep gestart.Wij willen als leiding van de KND u hartelijk bedanken voor uw steun en belangstelling in het jaar 2016.

U was erbij toen we samen met de kinderen het Paasontbijt hebben gehouden.
U hebt met ons het kerstfeest gevierd op 20 december en genoten van het programma en de uitbeeldingen van het kerstverhaal. Samen kerstliederen zingen en na afloop de ontmoeting met cadeautjes en chocolademelk met lekkers. Ook dit jaar was de traditionele sinaasappel er weer bij.

Wij kunnen dit allemaal doen, omdat u ook nu weer royaal hebt gegeven voor de kerstlijst. U hebt het prachtige bedrag van ruim 803 euro opgebracht. Heel hartelijk bedankt.

Tijdens het kinderkerstfeest hebben we gecollecteerd voor Daniël en José de Haan, die werkzaam zijn in Malawi en deze collecte heeft het bedrag van 150 euro opgebracht. Heel hartelijk bedankt. "José en Daniël hebben ons geschreven, dat zij dit bedrag willen besteden voor het kopen van Bijbels. In de kerk daar hebben zij een kinderclub, die 4 keer per week wordt gehouden. Ze worden deels ondersteund door een Ierse zendeling die hier 6 maanden per jaar is. Maar er zijn ook een paar heel trouwe en gemotiveerde jongeren uit Ekwendeni die wekelijkse deze clubs leiden. Er komen per keer 30 tot wel ruim 100 kinderen. Ze vertellen een Bijbelverhaal, zingen een aantal liederen. Er zijn nu 30 Bijbels en u begrijpt als er 100 jonge mensen komen dan is 30 wel erg weinig. Fijn, dat u op deze manier meehelpt om het mogelijk te maken, dat iedereen een Bijbel kan gebruiken."

We hopen ook dit jaar weer allerlei activiteiten te organiseren. De kern van dit werk van de KND is toch de kinderen te vertellen, dat God naar groot en klein omziet in Zijn Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

We zullen u weer tijdig informeren over het Paasontbijt en reisje enz.

Hebt u vragen of suggesties neem dan contact op met iemand van de leiding.

Namens de leiding van de KND:
Mw. S. de Vries; jongste groep
Mw. J. Medema; jongste groep
Mw. J. Hilboezen; oudste groep
Dhr. J. Bom; oudste groep

Zangavond met liederen uit de bundel Johannes de Heer!

24 januari 2017

Op 27 januari bent u uitgenodigd om op een informele manier met elkaar te zingen. Het Hervormd kerkkoor zal ook enkele liederen zingen en ds. C. Hoek leidt de avond. De organist is de heer E. van Olm.

De avond begint om 19.30 uur tot 21.15 uur. Er is een pauze met koffie en koek. We hopen op een fijne avond en dat we genieten van de liederen van Johannes de Heer.

In mei 1905 publiceerde hij zijn eerste Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, met daarin een aantal psalmen en zondagschoolliederen. Maar de hoofdmoot werd gevormd door zogenoemde 'gospel hymns', die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren beland. In zijn zangbundel werd sterk de nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus.

U gaat toch ook meezingen?

Gemeenteactiviteiten

24 januari 2017
Catechisaties

Op maandagavond vinden de catechisaties plaats in de pastorie. De eerste groep is welkom vanaf 19.00 uur en de tweede groep vanaf 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Agenda kringwerk
  • Donderdag 26 januari de Walfriduskring in de Walfriduskerk (20.00 uur).
  • Donderdag 2 februari 20+ kring bij Hans en Mariska Muilwijk, Ten Post (20.00 uur).
  • Donderdag 9 februari de Huisbijbelkring bij de familie van Wageningen (20.00 uur).
  • Donderdag 16 februari de Walfriduskring in de Walfriduskerk (20.00 uur).
Hervormde vrouwengroep

We houden op woensdag 25 januari onze volgende bijeenkomst. Onze predikant, ds. Hoek, zal ons vertellen over "De betrouw- baarheid van de Bijbel". We zien uit naar wat ds. Hoek ons gaat vertellen over dit onderwerp.

De bijeenkomsten worden gehouden van 14.30 tot ca. 16.45 uur. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Kerkbalans 2017 - "Mijn kerk verbindt"

24 januari 2017

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar èn met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

De contactpersonen gaan in de periode van 21 januari t/m 4 februari aanstaande weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2017 te vragen. De Kerkbalansenvelop wordt dan bij u bezorgd en ca. twee weken later weer opgehaald. Mogen wij ook nu weer vertrouwen op een positieve reactie?

In de envelop vindt u een folder over het thema "mijn kerk verbindt" en een brief met informatie en de begroting voor 2017, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc. Wilt u de folder en de brief aandachtig lezen? Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. Graag deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. Wilt u de envelop met de antwoordstrook op tijd klaarleggen? Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Activiteitencommissie - planning thema-avonden

24 januari 2017
  • 27 januari 2017: Zangavond met alleen Johannes de Heer liederen. Aanvang 19.30 uur.
  • 03 maart 2017: mw. Hoek. Thema: Medische verrassingen in de Bijbel. Aanvang 19.30 uur.
  • Mei 2017: een avond met ds. Hoek (senior).

Verschijningsdata kerkblad 2017

24 januari 2017
Verschijningsdatum Copy inleveren
20 januari 11 januari
17 februari 08 februari
24 maart 15 maart
28 april 19 april
26 mei 17 mei
14 juli 05 juli
Vakantie (22 juli t/m 03 september)
15 september 06 september
20 oktober 11 oktober
17 november 08 november
15 december 06 december

Vriendelijke groet,
Janny Kruidhof en Annet Hilboezen,
redactie

Oudere nieuwsberichten »