Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Gezamenlijke bijeenkomst Nieuwjaarsmorgen

30 december 2017

Op de eerste dag van 2018 komen we om 10 uur samen als gemeenten van Bedum en Onderdendam in de Walfriduskerk in Bedum. Een half uur later dan op de zondagen. Dat doen we, om even bij te kunnen komen van de jaarwisseling. In de kerk ontmoeten we elkaar en wensen iedereen veel heil, zegen en geluk voor het nieuwe jaar. Samen drinken we eerst een kopje koffie met iets lekkers erbij. Daarna willen we in een korte dienst door woord, lied en gebed onze dank brengen aan onze Schepper die ons dit nieuwe jaar geeft. Samen zijn we gemeente van Jezus Christus. Om het samen optrekken van Bedum en Onderdendam duidelijk uit te laten komen, zal de dienst deze keer geleid worden door twee kerkenraadsleden, Gert Medema namens Onderdendam en Bert Riepma namens Bedum. Na de dienst is er gelegenheid om onder een tweede kopje koffie nog eens met elkaar door te praten en weer andere mensen te ontmoeten/de hand te schudden. Het wordt vast een hele fijne morgen. Welkom allemaal!

B. Riepma

Vrijwilligers bedankt!

30 december 2017

Binnen onze Hervormde gemeente zijn zeer veel vrijwilligers actief. Bijna alle gemeenteleden hebben wel één of meerdere vrijwilligerstaken. Zonder die vrijwilligers zou onze kerk niet kunnen functioneren.

Wij willen iedereen bedanken voor het werk dat u/jij in het afgelopen jaar als vrijwilliger voor onze gemeente en daarmee voor Gods kerk hebt verricht.

Namens de kerkenraad,
J. Hilboezen

Diaconaal platvorm Bedum/'Stille Armoede'

30 december 2017

Zoals u wellicht weet, is er in Nederland veel stille armoede. Het gaat hierbij om mensen die door welke omstandigheden dan ook zich financieel niets extra's kunnen veroorloven. Deze situatie kan iedereen overkomen. Bij velen overheerst een gevoel van schaamte

Voor deze doelgroep willen wij om uw hulp vragen.
Dit kunt u doen door: boodschappen te doen bij de PLUS en de bonnen te droppen in de daarvoor bestemde BUS.

De pakketten gaan naar voedselbank 't Hogeland en naar mensen binnen de gemeente Bedum die dit extraatje goed kunnen gebruiken.

Actie loopt t/m 27 januari 2018

Alvast hartelijk bedankt namens,
Voedselbank, Gezamenlijke Diaconieën Bedum, PLUS Jeroen Juch Bedum

Optreden van het Hoogeveens Mannenkoor 19 november

1 december 2017

Enkele foto's:

Foto's vakantiebijbelweek

28 oktober 2017

Enkele foto's van de vakantiebijbelweek 2017.

Foto's deel II.

hervorming - 500 jaar - 31 oktober 2017

26 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde op de deur van de slotkapel te Wittenberg, Duitsland. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven. Zo kwamen er vele nieuwe ontwikkelingen tot stand.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op D.V. dinsdag 31 oktober a.s. in de Martyriakerk, ingang Thedemastraat 18 te Bedum.

De heer dr. Herman A. Speelman, gereformeerd predikant en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen, zal voor ons spreken. Zijn thema: 'Reformatie en Oecumene'. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang, en een orgelsolo door de heer Piet Zuidhof. Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten.

Het geheel staat onder leiding van ds. Marten de Vries, predikant van de GKv te Bedum.

Verkiezing ambtsdragers

26 oktober 2017

Aan het einde van de oneven jaren vinden in onze gemeente de verkiezing van ambtsdragers plaats.
Dat betekent dat de helft van de kerkenraadsleden aan het einde van dit jaar aftredend is. Een aantal van hen heeft te kennen gegeven dat zij ook de komende jaren beschikbaar zijn voor het kerkenwerk. Zij zijn dus herkiesbaar. Anderen hebben de maximale tijd in de kerkenraad gezeten en kunnen daardoor niet herkozen worden.

Bij de ouderlingen gaat het om mevrouw IJ. van Dam (niet herkiesbaar) en de heer A.W. Smit (wel herkiesbaar).
Bij de diakenen gaat het om mevrouw K.T.E. Bats-v.d. Ploeg (niet herkiesbaar) en de heer P. Blokzijl (wel herkiesbaar).
Bij de kerkrentmeesters gaat het om mevrouw A. Oostinga-Bos (niet herkiesbaar).

De gemeente wordt gevraagd namen te noemen van hen die zij geschikt vinden om een ambt in de kerkenraad te vervullen. Wat kunt u doen?:

  1. U kunt namen noemen van belijdende leden van onze gemeente die u geschikt vindt voor het ambt van diaken, ouderling of kerkrentmeester.
  2. U kunt iemand kandidaat stellen. In dit geval noemt u de naam van de kandidaat en zorgt er voor dat 10 lidmaten van onze gemeente de voordracht steunen. Als u een geschikt persoon noemt of een kandidaat stelt, moet u vermelden voor welke vacature het is.

Zowel het noemen van namen, als de voordracht van kandidaten moet schriftelijk en ondertekend gedaan worden. De brieven moeten voor 4 november ingeleverd zijn bij de scriba van de kerkenraad: mevrouw E. Cadée, Schoolstraat 2 te Bedum.

Wij vragen u mee te denken over de verkiezing van ambtsdragers en mee te werken aan de vervulling van de vacatures die straks ontstaan.

Namens de kerkenraad,
B. Riepma

Johannes de Heer zangavond

26 oktober 2017

Op 26 januari 2018: Zangavond met Johannes de Heer liederen. Vorig jaar was het een fijne avond en we hopen, dat u allen weer in groten getale komt en de liederen meezingt. Leiding ds. C. Hoek. Pauze met koffie en koek. Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur. Muzikaal intermezzo + bijdrage door solozang wordt nog geregeld.

Adventszangdienst

26 oktober 2017

De Adventszangdienst is op 17 december. Aanvang 16.30 uur. M.m.v. het Mannenkoor uit Drachten.

Speel samen de bijbelquiz in Winsum

26 oktober 2017

Op woensdag 22 november wordt in Winsum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. 'Spannend en ontspannend tegelijk', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. 'Of je nu een doorgewinterde bijbellezer bent, of iemand met niet zo veel bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz', aldus Frans

Hervormers
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Hervormers'. Frans: 'Uiteraard heeft dat te maken met het Reformatiejaar. Maarten Luther bracht met zijn bijbelvertaling in de volkstaal de Bijbel dicht bij mensen. En dat sluit dus precies aan bij de missie van het NBG. Overigens zijn de vragen in deze categorie wel echte bijbelvragen dus ook zonder kennis van de kerkgeschiedenis kun je die beantwoorden.'

Er wordt gespeeld in teams van vijf personen, maar individueel meedoen kan ook. Iedereen is welkom op 22 november in GKV 'De Poort', Borgweg 36 in Winsum. De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis. Voor de koffie/thee vragen we een bijdrage van € 2,50 voor twee keer koffie of thee en één keer koek. Een deel van dat bedrag is bestemd voor het NBG. Bij de uitgang is er ook een collecte voor het NBG, bestemd voor prentenbijbels voor kinderen in China. U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen.

Aanmelden kan tot 8 november per e-mail: .

Heeft de jeugd in Afrika de/een toekomst?

26 oktober 2017

De ervaringen van een jaar werken met kinderen en jongeren in Malawi! (een land waar 50% van de inwoners onder de 18 jaar is). Daniël en José de Haan-Bats geven in hun presentatie een beeld van deze jongeren en het feit, dat er veel te doen is in Nederland over deze jongeren, die naar Europa komen!

Op vrij 10 nov. om 19.30 uur in de Walfriduskerk te Bedum De deuren van de kerk gaan open om 19.00 uur.

Het belooft een hele boeiende en leerzame avond te worden en zeker de moeite waard om te komen. Daniël en José de Haan-Bats hebben een jaar gewerkt in Malawi. Daniël heeft zich ingezet voor de jongeren in de plaatselijke kerk. Hij hielp mee bij het opzetten van muziekscholen en gaf keyboard les. Dat betekende, dat hij letterlijk het voordeed en zo konden de jongeren het naspelen. Hij leidde kinderen en jeugdclubs en probeerde op deze manier het evangelie over te brengen bij de jeugd.

José is arts en werkte in een klein armoedig ziekenhuisje en deed alles wat gedaan moest worden aan patiëntenzorg. Variërend van bevallingen, operaties, kindergeneeskunde, alle ziekten kwamen langs. Zij werkte onder zeer armoedige omstandigheden en het meest noodzakelijke ontbrak vaak nog. Zij zijn zeer betrokken geraakt over de toekomst van de jongeren in Malawi. Zij gaan in hun presentatie dieper op dit onderwerp in. Het belooft een avond te worden waarover iedereen zal blijven nadenken. U bent van harte welkom. Tijdens de avond is er een pauze met koffie en koek en ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Om ongeveer 21.30 uur wordt de avond beëindigd.

De activiteitencommissie

Dankdag

26 oktober 2017

Op woensdag 1 november is de dankstond voor gewas en arbeid om 19.30 uur in de Hervormde kerk te Onderdendam. Hartelijk welkom.

Avondmaal

26 oktober 2017

Op D.V. zondag 5 november vieren wij in Bedum en in Onderdendam het Heilig Avondmaal.

Hervormde vrouwengroep 70 jaar

26 oktober 2017

Waar blijft de tijd!
Op 20 oktober 1947 is de Hervormde vrouwengroep opgericht. Ds. Siccama, die in die jaren Hervormd predikant in Bedum is, neemt samen met zijn vrouw, het initiatief om een groep van vrouwen te vormen, die dienstbaar is aan de samenleving in Bedum. Een groep die als zusters aandacht moet hebben voor de mensen die het moeilijk hebben. Ze noemden het: "De Hervormde Zusterkring". Het is vlak na de tweede wereldoorlog en er is gebrek aan van alles en nog wat. Op de zusterkring wordt naast gebed en bijbel- overdenking, veel aandacht besteed aan het breien en maken van kleren voor de allerarmsten in Bedum. Er waren veel grote gezinnen, daarom is de geboden hulp een uitkomst voor velen. De zusterkring komt iedere week samen in de kerk, want er is veel werk te doen.

Na verloop van jaren is de hulp, die geboden wordt aan de armen, niet meer zo noodzakelijk. Daarom komen de zusters in het vervolg om de veertien dagen samen. Wel blijven ze productief met hun handen. Allerlei mooie dingen worden gemaakt, maar ook gewone kleding zoals bijvoorbeeld sokken en truien worden gebreid. Nu wordt het niet meer naar de allerarmsten gebracht. Nee, eens per jaar, in de herfst organiseren zij een verkoopmiddag/avond in de kerk. Naast de verkoop van de gemaakte spullen kun je op die dag meedoen aan allerlei spelletjes. Vooral het knikkerspel en het rad van avontuur zullen de meesten van ons zich nog wel herinneren. De opbrengst van de verkoopdag gaat naar de kerkvoogdij. Hiermee kan de kerkvoogdij de aankleding van de zalen bekostigen.

In 1981 wordt de naam van "Zusterkring" gewijzigd. Dit wordt gedaan omdat de bijeen- komsten er nu totaal anders uitzien (er wordt geen handarbeid meer gedaan). De zusterkring heet voortaan Hervormde Vrouwengroep. Voor de bijeenkomsten worden sprekers gevraagd, demonstraties gegeven en films getoond. Het zijn mooie, boeiende en ook leerzame bijeenkomsten. Tot voor twee jaar terug is het de gewoonte om in het voorjaar een reisje te organiseren. Door gebrek aan belangstelling is dat nu niet meer het geval. Hoogtepunten die genoemd moeten worden zijn de kerst en de paasmiddagen. Niet alleen de vrouwen van de vrouwengroep komen dan samen. Alle mensen die belangstelling hebben, zijn welkom op deze middagen. Er wordt door de leden een kerst- of paasliturgie gebracht met schriftlezing, meditatie, declamatie, een spannend verhaal en zang. Het zingen wordt begeleid door organist Eddy van Olm. Omdat het prachtige middagen zijn, komen daar veel belangstellenden op af. Een traditie, die we tot vreugde van velen, zeker door zullen zetten. Vrijdag 20 oktober 2017 vieren de vrouwen van de Hervormde vrouwengroep dat zij na al die jaren nog steeds bestaat. Een reden om God te danken voor al het goede dat Hij door de jaren heen door middel van de vrouwengroep gegeven heeft.

Feest! 10 jaar VakantieBijbelweek

26 september 2017

FEEST! Al 10 jaar wordt er voor alle kinderen van de basisschool een VakantieBijbelWeek georganiseerd in de kerk met de toren in Bedum, die schever is dan die van Pisa in Italië! Dit jaar vindt de VakantieBijbelWeek plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 oktober, net als anders in de herfstvakantie met het verschil dat het 10-jarige bestaan wordt gevierd. En dat past prima bij ons thema van dit jaar; 'Aan tafel!'

Graag nodigen wij daarom alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 uit om te gast te zijn op ons feest. Er zal getrakteerd worden en een gevarieerd 'menu' is voor hen samengesteld. Waaruit het menu bestaat? Luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, sketches, spelen en prachtige knutselwerkjes maken!

Bij de VakantieBijbelWeek zijn dus volop leuke dingen te doen en dat het leuk is blijkt, want er komen jaarlijks +/- 65-75 kinderen per dagdeel en daar zijn elke dag kinderen bij die voor de eerste keer komen. Lege plaatsen aan tafel zijn erg ongezellig en we hopen dan ook dat de vaste kern van kinderen ook dit jaar weer komt en er weer kinderen voor de eerste keer verwelkomt kunnen worden!

Het afsluitingsfeest voor kinderen, tieners, ouders, familie en belangstellenden wordt gehouden op de donderdagavond van half 7 tot half 8.

In februari is de voorbereidingscommissie al gestart. Er wordt ingelezen op het thema, materiaal verzameld, Bijbelverhalen uitgezocht, werkjes bedacht, muzikanten gezocht, leuke versiering gekozen, de catering wordt ingezet, een schoonmakersploeg gevormd, een programma voor tieners bedacht, de PR-groep gaat aan de slag, een aan te leren Bijbeltekst wordt voorbereid. Dan de puntjes op de 'i': een roosterindeling maken voor het versieren, ontvangstcomité, verwerkingsgroep van knutselwerkjes, muziekband, een aanwijsjuf, plasjuffen, Bijbelverhaalvertellers, mensen die de Bijbeltekst gaan aanleren, ontspanningsgroep, gastouders voor de allerkleinste kinderen, catering, schoonmaakploeg, podiumopbouw, tafels klaarzetten, geluidsinstallatie, tieneravondbegeleiding.

Daan en Danoontje zijn intussen bezig met de laatste regels van hun tekst er in te stampen en de koster, filmmaker en fotograaf staan in de startblokken. En last but not least, mw. Lies Cadée, die de algemene leiding heeft, de financiële zaken doet, gastvrouw voor de hele week is en de leiding heeft bij de afsluitingsavond, staat klaar. Kortom; er is een heel groot team op de been! Ook op deze plaats worden al die mensen hartelijk bedankt voor al het werk dat ze verrichten, vele al 10 jaren! Zij doen dit belangeloos, met liefde voor de kinderen, met de drijfveer om hen voor het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie.

Lijkt het u/jou leuk om ook eens mee te doen? Enthousiast geworden? Ook voor jongeren vanaf 12 jaar, die misschien voor school een maatschappelijke stage zoeken is dit een mooie kans! Op de maandagochtend vanaf 10.00 uur kun je alvast meehelpen om tafels klaar te zetten en de kerk te versieren en verder mag je op alle ochtenden meehelpen bij bijvoorbeeld de knutselwerkjes van de kinderen en tussen de kinderen te zitten. Als je dat allemaal niet voor school hoeft te doen, kom dan ook gewoon gezellig helpen en dat kan ook voor een dagdeel.

Voor meer informatie kunt u contract op nemen met Lies Cadee of Hetty de Groot

Startzondag 24 september

23 september 2017

Zondag 24 september a.s. zal er om 9.30 uur een kerkdienst worden gehouden met als thema: Open je ogen!

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met taart. Daarna zal er een heerlijke high tea plaatsvinden. Opgave is niet nodig!

De vorige jaren was dit een groot succes. Daarom doen wij graag weer een beroep op uw/jouw bakkunsten! Alle soorten hapjes en lekkernijen zijn welkom! Hierbij kunt u denken aan hartige sandwiches, brownies, (hartige)taart, muffins en andere heerlijkheden.

Wij ontvangen uw/jouw bijdrage graag zaterdagavond 23 september vanaf 19.00 uur of zondagmorgen 24 september voor de dienst.

Graag tot dan!

Vakantiebijbelweek 2017 - Vakantiebijbelweek 10 jaar!

23 september 2017

Dit jaar zal de slotavond een feestelijke avond worden met een hapje en een drankje. We vieren immers een verjaardag. Onze dank gaat bovenal uit naar God en Jezus, die ons geeft wat we nodig hebben aan inzicht, bemoediging en liefde voor de kinderen. Maar we hebben ook nodig, dat de Gemeenten meeleven en gehoor geven aan onze oproep om mee te doen. Leeftijd speelt geen rol. Als u van kinderen houdt dan is dat wat telt. Geef u op bij Mw. E. Cadée.

Dit jaar is de VBW op 24, 25 en 26 oktober. De laatste dag is er 's avonds van 18.30u tot 20.00u de slotavond.

Iedereen is hartelijk welkom op deze dagen en avond. Wilt u alleen maar kijken? Ook prima. Op maandag 23 oktober gaan we de kerk versieren. Altijd veel werk. Alle stoelen en tafels moeten worden klaargezet in het koor van de kerk enz. Vanaf 9.30u kunt u ook hierbij helpen. Samen is het zo klaar!

Heilig Avondmaal

23 september 2017

Op zondag 17 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De Here nodigt ons uit aan zijn tafel. Dat is niet vanzelfsprekend, maar een wonder van genade. We bereiden ons voor door ons af te vragen wie Jezus voor ons is. Hij is onze Verlosser die Zichzelf heeft gegeven om ons zondaren te redden van oordeel en dood. Zonder Jezus hebben wij geen toekomst en gaan wij verloren. Maar door het werk van Jezus en het geloof in Hem worden we gered tot het eeuwige leven. Want Hij gaf Zichzelf tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Als we aangaan dan doen we dat in de overtuiging dat we nieuw zijn en worden door Christus. We bekeren ons van onze zonden waar we verdriet van hebben en verlangen naar een heilig leven met Hem.

Catechisaties

23 september 2017

De catechisaties beginnen na de startzondag op maandagavond 25 september in de pastorie. Om 19.00 uur begint de groep 12+, om 20.00 uur de 14+ en om 21.00 uur begint de belijdeniscatechisatie. Zowel de catechisanten van vorig jaar als ook nieuwe catechisanten van harte uitgenodigd. Welkom!

Kringwerk: andere opzet!

23 september 2017

Het kringwerk krijgt dit seizoen deels een ander gezicht. Naast de jongerenkring die gezamenlijk met Stedum werd gehouden, waren er twee kringen in onze gemeente: De Walfriduskring die in de Walfriduskerk gehouden werd en vooral door wat oudere gemeenteleden werd bezocht en de huiskring die afwisselend bij verschillende gemeenteleden in de woonkamer werd gehouden en een wat jonger publiek (middelbare leeftijd?) kende. Beide kringen werden redelijk goed bezocht. Tegelijk merkten we dat de sleur er een beetje in dreigde te komen. De kringen functioneerden al jaren op dezelfde manier met vooral dezelfde mensen.

Dit jaar willen we het wat anders gaan doen. We hopen op deze manier een wat verfrissende dynamiek aan te boren.

Lees verder.

Hervormde vrouwengroep

23 september 2017

De dames van de Vrouwengroep hun eerste bijeenkomst al achter de rug. Op 13 september hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Onze 2e bijeenkomst van seizoen 2017/2018 is op 11 oktober. Mevrouw Medema van het UMCG komt ons dan iets vertellen over de traumahelikopter. Het belooft een interessante middag te worden.

Op vrijdag 20 oktober is het precies 70 jaar geleden dat de vrouwengroep is opgericht. We vieren dit in besloten kring.

De vrouwengroep komt gemiddeld één maal per maand, op de woensdagmiddag bijeen in één van de zalen van de kerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ca. 16.45 uur. De koffie is gratis. De contributie bedraagt € 25,00 per seizoen.

Het programma is heel divers.

Graag willen we nieuwe leden welkom heten. U bent van harte welkom. Twijfelt u nog, kom dan gewoon eens een bijeenkomst bijwonen. Zullen we zeggen tot ziens?

Ouderenreisje

23 september 2017

Op 19 augustus hebben wij ons ouderenreisje gehad. De bestemming was deze keer het Landgoed Verhildersum in Leens. Met bijna 40 deelnemers zijn wij vertrokken uit Bedum.

Via allerlei binnenwegen en dorpen in het Hoge Land reden wij naar het Landgoed Verhildersum, daar aangekomen was er een behoorlijke regenbui. Maar verder was het de hele middag mooi weer. Bij aankomst was er koffie en gebak. Na de koffie hebben velen een wandeling gemaakt door de mooie tuinen met prachtige beelden. Ook het winkeltje van het museum trok de aandacht. Daarna was het heel gezellig onder het genot van een hapje en een drankje. Waarna de terugreis naar Bedum werd aanvaard.

Wij hebben vele mooie en goede reacties ontvangen over dit reisje. Tenslotte willen wij de chauffeurs bedanken voor hun medewerking. Wij hopen volgend jaar weer een ouderenreis te organiseren, als iemand nog een mooie bestemming heeft, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij daar invulling aan geven.

Oudere nieuwsberichten »