Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagavond 28 februari 19.00 uur

27 februari 2021

De avonddienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Kerkdienst zondagochtend 28 februari 09.30 uur

27 februari 2021

De ochtenddienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Nieuws van de kindernevendienst

22 februari 2021

De kindernevendienst ligt al een tijdje stil en het lijkt er nog niet op dat we gauw alles weer kunnen opstarten. Dit is natuurlijk ontzettend jammer. Juist in deze tijd van corona willen wij de kinderen de verhalen van Jezus vertellen.

We hebben voor de gezinnen met kinderen bij de kindernevendienst een veertigdagenkalender en een bijbehorend boekje besteld, zodat de kinderen zich samen met hun ouders kunnen voorbereiden op het Paasfeest. Iedere zondag in de lijdenstijd wordt er een luikje van de veertigdagenkalender open gemaakt en kan er een bijbehorend verhaal worden gelezen. Bij elk verhaal horen vragen, opdrachten en liederen. Door deze verhalen te lezen komen de kinderen steeds meer de liefde van Jezus op het spoor. Het eerste luikje gaat open op zondag 21 februari en het laatste luikje wordt geopend op eerste Paasdag 4 april.

Wij wensen de kinderen ondanks de beperkingen een fijne tijd en hopen dat ze de veertigdagenkalender goed gaan gebruiken.

Leiding Kindernevendienst

Per zondag 24 januari afschaling naar kerkdiensten zonder publiek

14 januari 2021

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona-virus is in het gezamenlijke moderamen van 13 januari besloten om vanaf zondag 24 januari vooreerst alleen nog kerkdiensten zonder publiek te houden.

De ochtend- als de avonddienst zullen worden gehouden met een minimale bezetting aan personeel en zullen live te volgen zijn via de gebruikelijke kanalen.

Catchisaties online

16 januari 2021

De catechisaties worden niet in de kerk gegeven. Dat is vanwege de lockdown niet mogelijk. Wel ben ik op 11 januari begonnen met het geven van catechisaties via Teams. Op moment van schrijven ben ik nog aan het ontdekken hoe het één en ander het beste vorm gegeven kan worden.

Ds. C. Hoek

Lockdown

16 januari 2021

Momenteel is het einde van de lockdown nog niet in zicht. Houdt u de berichtgevingen via de websites van onze gemeenten in de gaten. Het ‘coronamoderamen’ is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. In het coronamoderamen zitten leden van de moderamina van Onderdendam en Bedum. Zij zijn verantwoordelijk voor de diensten en de andere activiteiten in beide gemeenten. Als u een vraag heeft, dan kunt u zich wenden tot de scriba’s van de beide gemeenten die ook in het coronamoderamen zitting hebben.

Vaccin

16 januari 2021

In de verkondiging van zondag 3 januari maakte ik een toepassing richting het vaccin dat nu in Nederland gebruikt gaat worden. Enerzijds past ons dankbaarheid dat wetenschappers in staat zijn om een vaccin tegen het virus te ontwikkelen. Anderzijds stellen we onze hoop niet op het vaccin, maar op onze God. Het vaccin is slechts een middel. God is Degene die alle dingen leidt. Hij heeft ons verstand en inzicht gegeven om een vaccin te ontwikkelen. Dat maakt ons niet minder afhankelijk van God, maar juist afhankelijker. We belijden immers dat God alles bestuurt, maar dat doet Hij niet zonder ons. Hij schakelt onze verantwoordelijkheid daarbij in. Tegelijk blijft staan dat onze mogelijkheden beperkt zijn en daarom denken we niet groot van de mens en haar kunnen, maar denken we groot van God en zijn wondermacht.

Ds. C. Hoek

Bevestiging dominee Mark de Jager in Dwingeloo

16 januari 2021

D.V. 31 januari zal prop. Mark de Jager in Dwingeloo worden bevestigd in het ambt van predikant. In de middagdienst hoopt hij intrede te doen in zijn eerste gemeente. Mark heeft mij gevraagd om de bevestigingsdienst te leiden. Een eervol verzoek van onze oud-stagiair in Bedum en een mooie bekroning op onze samenwerking. We wensen hem, Julia en Nathaniël Gods zegen toe op hun werk en het leven in Dwingeloo.

Ds. C. Hoek

Begroting 2021 Hervormde Gemeente Bedum

16 januari 2021

Hierna volgt een samenvatting van de begroting voor het jaar 2021. Zoals u kunt zien, vormen de vrijwillige bijdragen het belangrijkste deel van de baten. Deze bijdragen zijn dus van groot belang voor onze gemeente en bepalen in belangrijke mate het jaarlijkse resultaat. In de afgelopen jaren hebben wij een stijging in de hoogte van de bijdragen gezien. Daarvoor zijn wij zeer dankbaar.

Uitgaande van deze positieve ontwikkeling hebben wij de vrijwillige bijdragen voor 2021 begroot op € 58.000. Daarmee laat de begroting een relatief klein tekort zien van € 2.750. Met iets hogere bijdragen zouden we dus een sluitende begroting hebben. Wij realiseren ons dat dit een hele uitdaging is en doen daarom een beroep op u om, rekening houdend met uw financiële mogelijkheden, daaraan uw steentje bij te dragen. Binnenkort wordt u weer benaderd voor de actie Kerkbalans. Wij vragen u alvast na te denken over uw financiële bijdrage aan de kerk in 2021. Wij hopen op een positieve uitkomst.

Baten
Huur, pacht en rente 26.250
Collecten in kerkdiensten 8.250
Giften en overige ontvangsten 4.100
Kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans) 58.000
Bijdrage Onderdendam in predikantsplaats 30.850
Totaal baten 127.450
Lasten
Kosten kerk, pastorie en landerijen 28.175
Pastoraat (incl. gastpredikanten) 92.150
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.900
Verplichte bijdragen aan landelijke kerk 4.800
Vergoedingen koster en organisten 1.200
Kosten beheer, administratie, banken en kerkblad 1.975
Totaal lasten 130.200
Tekort 2.750

De volledige begroting 2021 ligt tot 31 januari 2021 op afspraak ter inzage bij de administrateur van onze gemeente, de heer K.R. Hilboezen

Kerkbalans 2021 komt eraan!

16 januari 2021

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Voorbereiding is gestart!

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans) is:
NL69RABO0373715951 ten name van CvK Hervormde gemeente Bedum.

Diaconaat

16 januari 2021

Op 6 december 2020 hebben wij een collecte ten behoeve van de voedselbank gehouden. Deze collecte maakte het mogelijk een bedrag van € 200,- over te maken aan de voedselbank. Dankzij u is dat een geweldig resultaat. Door overschrijvingen naar de bank en de collecten in de diensten stelt u ons nog steeds in staat om goede doelen te steunen die dat zo nodig hebben. En zeker in deze tijd vragen velen om steun. Hartelijk dank voor uw giften, mogen wij op u blijven rekenen en op uw medewerking om ons werk te kunnen blijven doen.

In december hebben wij bij een aantal gemeenteleden voor de kerstdagen bloemen bezorgd. Dit ter bemoediging van hen. Gezien de reactie’s is dat als goed ontvangen en zeer op prijs gesteld.

Volkskerstzang - 'Feest vieren in het donker'

24 december 2020
Feest vieren in het donker

Dit is het thema van de Volkskerstzang, die dit jaar uitgezonden zal worden op donderdag 24 december 2020, om 19.00 uur. De Volkskerstzang is te volgen via de kanalen die te vinden zijn op de websites van de kerken in Bedum.

Medewerking wordt verleend door Ds. Bart Diemer en o.a. de Christelijke Muziekvereniging ‘Wilhelmina’ uit Bedum o.l.v. Bert van Dijken.

De Volkskerstzang is een initiatief van 4 kerken in Bedum.

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen!

Mini-kerstmusical 'te gewoon om waar te zijn'

24 december 2020

Kerst is anders dit jaar

14 december 2020

Het is momenteel een moeilijke periode vanwege het coronavirus en de daarbij geldende maatregelen. Zeker in de maand december. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, maar daar wij dat altijd deden met veel gemeenteleden in de kerkdienst, mag dat nu maar met 30 mensen. Thuis bent u verbonden met de dienst via de livestream of de kerkomroep. Met elkaar liederen zingen, en aan het eind het mooie lied Ere zij God, dat is anders nu. Maar de kerstgedachte blijft centraal staan, altijd en immer. Daar mogen wij kracht en liefde en verbinding in beleven, hetgeen ons allen met vreugde en blijdschap mag vervullen.

Namens de diaconie wensen wij u allen gezegende kerstdagen.

Activiteiten rondom kerst en oud- en nieuw

14 december 2020

De kerstdagen komen eraan. Het aantal bijeenkomsten in de kersttijd wordt door corona beperkt. Er is geen viering van de vrouwengroep en ook is er geen kerstbijeenkomst in Zijlvesterhoek in Onderdendam. Ook de kindernevendienst houdt geen kerstviering dit jaar. In Onderdendam is op 24 december geen kerstnachtdienst.

De commissie die de volkskerstzang voorbereidt, heeft met een digitale uitzending op 24 december om 19.00 uur een mooi alternatief ontwikkeld.

De adventszangdienst is een gewone avonddienst geworden waarin meer ruimte zal zijn voor luisterliederen.

Op eerste kerstdag zullen er twee diensten zijn op de gebruikelijke tijden. In de morgendienst zullen een vijf of zestal zangers van ons kerkkoor een aantal liederen laten horen. Zij doen dit op gepaste afstand van de gemeente.

Op nieuwjaarsmorgen zal de ochtendbijeenkomst komen te vervallen.

Kerkdienst oudejaarsavond in Onderdendam

14 december 2020

Voor oudejaarsavond hebben we vooralsnog wel het voornemen om de gezamenlijke dienst in Onderdendam te houden. De kerkrentmeesters van Onderdendam gaan nog uitzoeken hoeveel bezoekers (20, 25 of 30) er op veilige wijze ontvangen kunnen worden. De bezoekers voor de oudejaarsavonddienst worden op de gebruikelijke wijze geselecteerd uit de aangemelde gemeenteleden via de website Kerktijd.nl.

Kerken in Bedum groeten elkaar!

29 oktober 2020

De vier kerken in Bedum die deelnemen aan het vierkerkenoverleg willen met elkaar meeleven in coronatijd en elkaar hartelijk groeten! Lees hieronder de groeten die we ontvangen van de Maranathakerk, de Martyriakerk en de parochie. Daaronder staat de groet die ds. Hoek namens onze gemeente heeft gezonden naar de andere kerken.

Maranathakerk

Beste vrienden van onze Heer Jezus Christus, In de eerste kerkdienst van 2020, heb ik - in mijn argeloosheid - deze woorden uitgesproken:

We zijn samengekomen op de eerste zondag van 2020 - de eerste van hopelijk nog vele zondagen dit jaar, waarin we samen de lofzang voor God gaande houden. Ik wil u nu alvast uitnodigen om na afloop van de kerkdienst samen koffie/thee/ranja te drinken, en elkaar de beste wensen mee te geven voor het nieuwe jaar, dat voor ons ligt.

Wie had kunnen vermoeden, dat dit woorden zouden worden, die onder druk zouden komen te staan? De kerkdiensten (zonder samenzang!) kunnen niet meer door iedereen worden bezocht. Sterker nog: We leunen sterk op de digitale uitzendingen daarvan. Samen koffie drinken is er ook al niet meer bij - zeker niet, nu de coronaregels worden aangescherpt, en iedereen wordt opgeroepen thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

Nu de coronacrisis voortduurt, en na de zomer weer toeneemt in kracht, ervaren we hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Een onzichtbaar virusdeeltje kan ons leven verwoesten. De vijand van je gezondheid kan overal op de loer liggen, en je kunt er maar weinig meer tegen doen, dan je handen wassen en afstand te houden. Omdat wij mensen sociale mensen zijn, raakt het virus iedereen - besmet of niet besmet. Het drukt op je gemoed, laat je je zorgen maken over hoe het straks verder moet, en veroorzaakt vooral ook veel eenzaamheid.

En toch ben je niet alleen hierin. Je hebt Christus leren kennen, zoals Paulus schrijft in Efeziërs 4. Dat betekent, dat je gezien wordt door Hem, dat Hij met je meegaat door het leven heen, dat de pijn die je voelt gedeeld mag worden - Hij laat zijn vrienden niet in de steek.

Vergeet niet in alle duisternis om ons heen vandaag de dag, dat onze Heer met ons meetrekt. Om het licht van Pasen te bereiken, moet door de duisternis van Goede Vrijdag heen worden gegaan. Maar dat het licht zal worden, staat vast.

Namens onze gemeente wens ik u allen veel kracht toe in deze rare tijden. Houd vol!

ds. Bart Diemer

Martyriakerk

Hierbij krijgt u de groeten van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) die, normaal gesproken, wekelijks in de Martyriakerk samenkomt. Ik schrijf “normaal gesproken” want in deze covid-19 tijd is alles anders.

Wie zijn wij, de kerkgangers naar de Martyriakerk? Één van onze twee predikanten, ds. Marten de Vries, zegt vaak dat ‘Martyria’ getuigen betekent. Getuigen van Jezus Christus. Wij willen, moeten dus, getuigen van Jezus de gekruisigde, wat meer is de opgestane uit de dood. Hoewel we dat lang niet altijd doen en ons leven ook lang niet altijd daarvan getuigt, moeten we wel over onze Heiland willen en kunnen getuigen. We beseffen dat we zondige mensen zijn en elke dag mogen leven van genade. Dat kunnen we alleen doen door het werk van de Heilige Geest. Dat is ook de reden dat boven op onze kerk geen haan maar een duif staat. De duif is immers het teken van de Geest. Toen Jezus door Johannes de doper werd gedoopt in de rivier de Jordaan daalde de Geest in de vorm van een duif op Jezus neer.

Het jaar 2020 loopt al aardig ten einde en nog enkele weken en we vieren weer het kerstfeest. De geboorte van Jezus als kind in deze wereld. Het is goed te weten dat dat kleine kindje niet klein is gebleven maar een man is geworden. Deze man heeft de schuld van de hele mensheid op zich genomen door aan het kruis zijn tegenstander de satan te verslaan.

Van dat evangelie, die blijde boodschap, mogen we elke zondag in de kerk, of zoals dat nu nog gaat via een live-stream getuigen en de naam van onze God groot maken met onze gemeentezang en gebed.

Jaap karssies

Parochie Bedum

Een hartelijke groet vanuit de parochie. Beste medechristenen, het coronavirus treft de gehele mensheid en alle volgelingen van Jezus, vanuit welke kerkgemeenschap ze hun verbondenheid met Hem en elkaar ook beleven.

Graag willen wij, de beide pastores van ‘de H. Liudgerparochie Noord Groningen’, alle leden van de zusterkerken oprecht groeten. Het is herfst en we gaan de winter in. Wat de donkere maanden van het jaar extra duister maakt is de pandemie. Laten we dit duister realistisch beleven vanuit een correct evenwicht tussen nabijheid en afstand. Maar laten we elkaar vooral inspireren en bemoedigen.

Het is nog lang geen advent, maar gelukkig is er een bron van Licht in wat voor duister ons ook treft (Johannes 8: 12): Ik ben het Licht voor de wereld! Tot ons allen zegt dit Licht: Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker! Moge Jezus van Nazareth ons allen aansporen, dwars door alle kerken heen, liefdevol om te gaan met elkaar, met alle mensen om ons heen en met onze prachtige planeet.

Nellie Hamersma-Sluis en Dorus Wubbels

De Walfriduskerk groet de andere kerken

Beste broeders en zusters, vanuit de gemeente rondom de Walfriduskerk willen wij u hartelijk groeten.
In de Bijbel lezen we regelmatig over een groet. Ik denk bijvoorbeeld aan de mooie groet van Boaz in het boekje Ruth. Hij groet de maaiers met de woorden: De HERE zij met u! De maaiers antwoorden dan: De HERE zegene u.

De apostelen groeten in hun brieven de verschillende gemeenten aan wie ze schrijven. Ze groeten de gemeente in de naam van de Drie-enige God.

De mooiste groet is misschien wel de groet van Jezus op de Paasmorgen. De vrouwen zijn met hun verwarrende gedachten op weg van het lege graf richting de discipelen. Dan komt Jezus hen tegemoet: Wees gegroet! Het antwoord van de vrouwen is diepe aanbidding.

We groeten jullie en wensen jullie Gods zegen toe. We wensen jullie veel kracht en inzicht toe van de Heilige Geest. Dat Hij rijk in jullie midden mag werken.

We wensen jullie vooral de genade en de liefde toe van de Vorst van Pasen en de Here van de kerk. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Een groet die we willen beantwoorden met diepe aanbidding en stille verwondering. Ook vanuit de verschillende kerken in Bedum.

Namens de hervormde gemeente (PKN) rond de Walfriduskerk,
Ds. Cees Hoek

Hervormde vrouwengroep

29 oktober 2020

In het vorige kerkblad stond dat het seizoen 2020/2021 op D.V. woensdag 16 september zou starten met de jaarvergadering. Door het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de bijeenkomsten NIET door te laten gaan. We zijn allemaal ouderen en moeten voorzichtig zijn. Alle leden hebben hiervan persoonlijk bericht ontvangen. Als de situatie verandert, kunnen we alsnog het programma weer opstarten. Tenminste als de sprekers dan beschikbaar zijn. We wachten het maar af. Wij mogen vol vertrouwen onze weg gaan, wat er ook in de wereld gebeurt aan zorg en ziekte. Omdat we weet hebben van onze enige troost in leven en in sterven, Jezus Christus.

Een hartelijke groet van het bestuur

Beperkte openstelling diensten voor publiek op reservering per zondag 1 november

24 oktober 2020

Beste gemeenteleden van Bedum en Onderdendam,

Sinds de laatste aanscherping van de maatregelen om het coronavirus in te dammen verkeren we in een gedeeltelijke lock-down. Voor de kerkdiensten betekent dit dat er maar maximaal 30 mensen per dienst aanwezig mogen zijn (exclusief de ambtsdragers). Eigenlijk hebben we daar in de afgelopen weken geen gebruik van gemaakt. Ambtsdragers waren aanwezig en de overige gemeenteleden konden de diensten via kerkomroep of Youtube bekijken.

Nu deze situatie wat langer lijkt te gaan duren, willen de kerkenraden toch dertig gemeenteleden gaan verwelkomen in de kerkdiensten. Om tot een goede verdeling te komen van de dertig bezoekers gaan we gebruik maken van de website www.kerktijd.nl. Deze website selecteert dertig kerkgangers die een uitnodiging krijgen om een dienst te bezoeken. Per zondag zijn er twee diensten: een morgendienst en een avonddienst. Beide diensten zijn toegankelijk voor gemeenteleden uit Bedum en Onderdendam. Uiteraard blijven de diensten ook te volgen via kerkomroep en Youtube.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door op de onderstaande link te drukken kunt u zich aanmelden als bezoeker van onze kerkdiensten. U vult vervolgens een aantal gegevens in waaronder uw naam en uw emailadres. Ook wordt u gevraagd om in te vullen of u op zondagmorgen en/of op zondagavond naar de kerk wilt gaan en uit hoeveel kerkgangers uw huishouden bestaat.

Als u eenmaal aangemeld bent, kunt u uitgenodigd worden voor een kerkdienst. Het rekensysteem achter de website probeert iedereen even vaak de gelegenheid te geven om naar de kerk te komen. De eerste uitnodigingen worden op woensdag verstuurd, maar u kunt hem ook later in de week ontvangen. Check daarom regelmatig uw mail. In de uitnodigingsmail kunt u met een knop aangeven: ‘Ik kom wel’ of ‘Ik kom niet’.

Als u op de ‘Ik kom niet’-knop drukt, gaat het systeem een ander gemeentelid uitnodigen voor de betreffende dienst. Als u op de ‘Ik kom wel’-knop drukt, dan wordt u verwacht. Kunt u bijvoorbeeld een keer met minder personen de dienst bezoeken, dan kunt u dit aangeven via een link in uw bevestigingsmail. Het systeem gaat dan voor de vrijgekomen plaats(en) iemand anders uitnodigen.

Mocht u iemand kennen die geen gebruik maakt van internet, dan verzoeken wij u vriendelijk de betreffende persoon door te geven aan de beheerder: Rianne Hoek (a_hoek@icloud.com). Rianne zal contact met die persoon opnemen en de persoon handmatig invoeren.

We hopen op deze manier vanaf zondag 1 november in de beide gezamenlijke diensten in de Walfriduskerk weer kerkgangers te mogen ontvangen.

Doet u mee?

Meld u aan via onderstaande link:

https://app.kerktijd.nl/member/register/b4c0bd8c-02c2-4060-aef2-a63fe5d1a731

De kerkenraden van Onderdendam en Bedum

Oudere nieuwsberichten »