Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Video-opname kerkdienst 29-03-2020

29 maart 2020

de Hoe functioneren Kerkenraden in deze tijd van crisis.

27 maart 2020

Alles is anders in deze tijd van het coronacrisis. We willen u informeren over de bestuurlijke aspecten, die nu worden gehanteerd in deze periode.

Ten eerste; wordt er vergaderd met het moderamen van Bedum en Onderdendam. Het moderamen is bevoegd om bestuurlijke beslissingen te nemen in een tijd als deze.

Vervolgens worden de leden van de kerkenraden op de hoogte gehouden door middel van het verslag van de vergaderingen. Ook u kunt deze verslagen lezen op de website van Bedum en Onderdendam.

Wat zijn onze speerpunten bij het overleg? Hoe kunnen we binnen de beperkingen van de overheid toch Gods Woord laten klinken in de Walfriduskerk. Het blijkt, dat onze gekozen werkwijze door zeer veel kerken wordt gedaan. Er wordt een gewone dienst gehouden met zang en orgel en voorbede en de preek en de zegen. Zoals we gewend zijn. De kerkenraadsleden zitten verspreid in de kerk(1,5 meter afstand). Gemiddeld zijn er 12 tot 15 kerkenraadsleden aanwezig. Deze diensten kunt u beluisteren via www.kerkomroep.nl. Wat gaan we missen? Op Goede vrijdag wordt een dienst gehouden, aanvang 19.30u. Maar we kunnen niet het Heilig Avondmaal vieren. Op 1e Paasdag is er ook een dienst zoals we gewend zijn, maar nu geen koor en geen paasontbijt. Wij beseffen, dat door dit alles veel contacten onderling sterk verminderd zijn en we spreken elkaar aan om vooral ook via de telefoon contact te houden met u.

Het moderamen van Bedum en Onderdendam komt i.p. om de 14 dagen bij elkaar en zo nodig vaker als de overheid nieuwe maatregelen neemt. Die ook de kerk(en) treffen.

U begrijpt, dat het collecteren met zo weinig mensen niet doeltreffend is. In dit kerkblad staan alle rekening nummers op een rij van Bedum en Onderdendam. In de dienst wordt afgekondigd, dat u uw bijdrage kunt overmaken op deze rekening nummers. Wij hopen, dat u gebruikt maakt van de banknummers, van de diaconieën en de Gemeenten.

Het is een tijd van onzekerheid en verdriet. Juist nu is voorbede zo nodig voor elkaar binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. Voor alle zorgmedewerkers en artsen, overheid, enz. Alleen met God zullen we door deze tijd heenkomen.

Lies Cadee, scriba

Mededeling kerkdiensten Walfriduskerk Bedum

13 maart 2020

Vrijdagmorgen (13/3) heeft het moderamen van de kerkenraad van de hervormde gemeente van Bedum vergaderd. De vergadering heeft besloten om geen openbare samenkomsten te houden. Dit in lijn met het advies van de landelijke PKN gelet op de Corona uitbraak.

Ook de kerkenraad van de hervormde gemeente Onderdendam heeft besloten geen openbare samenkomsten te houden.

De kerkdiensten op zondagmorgen gaan wel door maar zonder kerkgangers. De predikant (komende zondag dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd), een samenstelling van de kerkenraden uit Bedum en Onderdendam en een organist zullen in de Walfriduskerk aanwezig zijn. Zij zullen een gezamenlijke kerkdienst houden zonder publiek.

Deze kerkdienst wordt via kerkomroep uitgezonden.
U kunt thuis meeluisteren via kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11104.

Een paar jongeren uit de gemeente kijken of de dienst via https://www.facebook.com/Hervormde-Gemeente-Bedum-586920084769512/ gestreamd kan worden. U hoort dat nog.

We houden u via de moderne mediakanalen op de hoogte.

Verder zal de Johannes de Heer zangavond van vrijdag 20 maart niet doorgaan. Later zal deze zangavond wel worden georganiseerd. Ook de bijbelkring komende donderdag (19 maart) gaat niet door. De catechisaties in de pastorie gaan vooralsnog wel door.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dienst met aandacht voor jonge mensen op 17 mei

9 maart 2020

Op 17 mei is er een dienst met aandacht voor de jonge mensen. De muziekgroep Solace zal meewerken en ds. C. Hoek zal voorgaan. Er zal ook een groep jongeren zijn van C.P.J. (Chr. Plattelands Jongeren). Na de dienst is er koffie en zullen de jongeren nog napraten over de preek.

Johannes de Heer - zangavond

9 maart 2020

Op 20 maart is er weer de jaarlijkse Johannes de Heer zangavond. Aanvang is 19.30 uur. Het Hervormd kerkkoor verleent haar medewerking en ds. C. Hoek leidt de avond.

Hervormde vrouwengroep

9 maart 2020

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op D.V. 11 maart. De heer Eijkenaar uit Blijham houdt een lezing over uilen en weidevogels. Het belooft een leerzame middag te worden.

Daarna volgt op D.V. 8 april de paaswijding. We volgen dan een liturgie van schriftlezingen, meditaties, gedichten en samenzang. We verwachten alle leden op deze beide middagen.

Bezoek classispredikant ds. J. Hommes

9 maart 2020

De classispredikant bezoekt Onderdendam op dinsdagavond 3 maart en Bedum op dinsdagavond 10 maart.

Belijdeniscatechisatie

9 maart 2020

Iedere maandagavond is er om 21.00 uur belijdeniscatechisatie. Lennard Baukelien, Femmy, Wilco en Sabine nemen vanuit onze gemeenten deel aan de belijdeniscatechisatie. De predikant voert momenteel met de catechisanten persoonlijke gesprekken over het doen van belijdenis. De belijdenisdienst staat gepland voor D.V. 5 april.

Catechisaties

9 maart 2020

Maandag 9 maart zijn er geen catechisaties vanwege biddag op woensdag 11 maart. Op 16 maart vinden de laatste catechisaties van dit seizoen plaats. Op maandag 23 maart vindt de slotavond plaats. We gaan met elkaar bowlen in Kardinge.

Bijbelkring

9 maart 2020

Op de bijeenkomst van 27 februari rondden we het boekje 'David beter begrijpen' af. We hebben dan alle hoofdstukken besproken. Het was leerzaam om het bewogen leven van David (opnieuw) te leren kennen. Maar waar het ons vooral om te doen was, was de God van David. Deze God wil ook onze God zijn en ons leven leiden.

We hebben nog twee bijeenkomsten in de agenda staan en wel op 19 maart en 16 april. Op 27 februari bespreken we hoe we de twee laatste bijeenkomsten van het seizoen zullen invullen.

Stamppottenbuffet

3 februari 2020

Komt u/ kom jij ook eten op 28 februari?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 28 februari.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50. Er worden op deze avond ook lootjes verkocht, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit ook voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen en willen leveren.

Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 21 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 28 februari!

Irma van den Bergh-Schipper (Herv. Gem. Onderdendam) en Piety Schipper-Veenland (Herv. Gem. Bedum).

Nieuwjaarsgroet van de 10R-club

3 februari 2020

De tienerclub wenst u en jou een:
Voorspoedig Nieuwjaar!

Hervormde vrouwengroep

3 februari 2020

We hebben een fijne middag gehad op 15 januari. Laila Koopal van Frans Koopal haarwerken heeft ons heel veel laten zien en verteld over haarstukjes e.d. Wat de mogelijkheden zijn voor als je haar uitvalt wegens ziekte of iets anders. Onze volgende bijeenkomst staat gepland op D.V. 12 februari 2020. Ds. Hoek komt dan op de vrouwengroep. Het onderwerp is op moment van schrijven nog niet bekend. Dat blijft dus nog een verrassing. Het bestuur hoopt dat alle leden dan weer aanwezig zijn. Zullen we zeggen, tot ziens op 12 februari.

Het bestuur

Bezoek classispredikant

3 februari 2020

De classispredikant ds. J. Hommes zal in het kader van zijn werk ook onze gemeenten bezoeken. In de kerkorde staat het volgende: “De classispredikant bezoekt in de classis elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld in de regel eenmaal per vier jaar, met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten”. Het bezoek van de classispredikant vervangt de visitatie zoals dat voorheen gebruikelijk was. Het doel van dit bezoek is eigenlijk hetzelfde. Er is een stukje meeleven vanuit de kerk met de plaatselijke gemeenten. De classispredikant bezoekt Onderdendam op dinsdagavond 3 maart en Bedum op dinsdagavond 10 maart. Voor meer info verwijs ik u door naar uw scriba.

Bijbelkring

3 februari 2020

De bijbelkring komt samen op D.V. 23 januari en op 13 februari. We houden ons bezig met David. Er is veel ruimte voor gesprek en het delen van geloofservaringen en -vragen. Welkom om 20.00 uur in de Walfriduskerk. De overige data van de Bijbelkring zijn: 23 januari, 13 februari, 27 februari, 19 maart en 16 april.

Bedankt!

21 december 2019

Het jaar 2019 is al bijna weer voorbij. Daarom willen wij graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar weer heeft meegeholpen. Financieel en via activiteiten. In 2019 hadden we een mooie opbrengst van de Actie Kerkbalans. Daarvoor bedankt! In januari ontvangt u alweer de brief voor de nieuwe actie Kerkbalans 2020. Ook dan rekenen en vertrouwen wij weer op uw steun.

Dankbaar zijn wij met onze herder en leraar ds. Hoek voor zijn inzet in prediking en pastoraat in het afgelopen jaar. Wij willen ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet op vele fronten in het afgelopen jaar. Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die elke week de kerk schoonmaken en van de benodigde boodschappen voorzien. Zij doen dit met grote toewijding en naar volle tevredenheid sinds wij geen vaste koster meer hebben.

Maar ook de kosters die vaak al vele jaren op zondag dienstdoen worden hartelijk bedankt.

We hebben in onze gemeente vele vrijwilligers die allerlei zaken regelen of organiseren. Daarbij denken we aan de kinderneven- dienst, de tienerclub, de organisten, de autodienst, de bloemen- dienst, de internetdienst, de kerkenraad, de contactpersonen, de vakantiebijbelweek, de bijbelkring, het hervormd kerkkoor, de hervormde vrouwengroep, de openstelling kerkgebouw, de activiteitencommissie, het verjaardagsfonds, de redaktie van het kerkblad, de financiële-, leden- en bijdragenadministratie, de preekvoorziening, het onderhoud van kerk en pastorie. Zouden we iemand zijn vergeten? Wij hopen het niet, maar ondanks deze lange opsomming, niet geheel onmogelijk. Bij een opsomming loop je altijd het risico iemand te missen, vandaar aan allen die een bijdrage hebben geleverd, bedankt!

Tenslotte gaat onze dank uit naar alle kerkgangers. Zonder kerk- gangers geen kerk. Volgens de bijbel is de kerk het lichaam. Elk lichaamsdeel heeft een eigen functie. Met elkaar zijn we één (1 Korintiërs 12, vers 12-14)!

Rest ons iedereen een gezegende Kerst en Gods zegen voor het nieuwe jaar te wensen. Onze gedachten gaan speciaal uit naar de mensen waarvoor de feestdagen een moeilijke tijd is.

College van kerkrentmeesters,
Jan Hilboezen, Leo Huisman, Johannes de Vries, Arnold van Wageningen

Kerkbalans 2020 komt eraan!

21 december 2019

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Doop

21 december 2019

D.V. Zondag 5 januari is een bijzondere zondag. 's Morgens zal er een doopdienst zijn in de Walfriduskerk. Nathan Zwart zal het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen.

Nieuwjaarsmorgen

21 december 2019

Gezamenlijke bijeenkomst in de Walfriduskerk

Op de eerste dag van het jaar komen we als gemeente samen om 10.00 uur. Een half uur later dan anders, om even bij te komen van de jaarwisseling. Onder het genot van een kopje koffie (met iets lekkers) wensen we elkaar een gezegend nieuw jaar.

Daarna, om ongeveer half elf, houden we een korte dienst van "Woord en gebed." De dienst wordt dit jaar verzorgd door Arnout Lok en Bert Riepma. Na de dienst is er gelegenheid om bij een tweede kopje koffie nog even met elkaar te praten en weer andere mensen te ontmoeten en de hand te schudden. Het is goed om samen als Bedum en Onderdendam het nieuwe jaar te beginnen met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wij hebben Gods nabijheid en zegen nodig ook in 2020. Allemaal hartelijk welkom.

Volleybaltoernooi Ring Ommelanden

21 december 2019

Beste Ommelanders,
Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdag 18 januari 2020 weer het jaarlijkse volleybaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden tussen verschillende teams uit de gemeenten van de Ring Ommelanden.

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal 6 personen, waarvan minimaal 2 dames. Vermeld bij de opgave jouw teamnaam, het aantal personen in het team en bij welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet lukt om een team te vormen, kan je jezelf ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie een team vormen van de individuele opgaven. Opgave graag voor maandag 13 januari. Er wordt weer gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!

Wanneer:
zaterdag 18 januari 2020
Waar:
Hippolytushal (Coendersweg 27a, 9991 CM Middelstum)
Tijden:
19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur
Kosten:
€ 2,00 per deelnemer
Aanmelden:
Bij Haijo Schipper

Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje ligt, bent je als scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Hartelijke groet namens de Hervormde gemeente Bedum.
Activiteitencommissie Bedum,
Lies Cadée, Klari Bats, Aaldert Goverts, Cor Kamminga en Haijo Schipper

Volkskerstzang

21 december 2019

	'Jezus komt voor alle mensen'
				Dit is het thema van de Volkskerstzang,
				die dit jaar gehouden zal worden op
				dinsdag 24 december 2019, 0m 19.00 uur
				in de Maranathakerk te Bedum.
				
				Medewerking wordt verleend door
				Ds. m. van Rijswijk en de
				Christelijke Muziekvereniging
				'Wilhelmina' uit Bedum o.l.v.
				Bert van Dijken
				
				De Volkskerstzang is een initiatief
				van 4 gezamenlijke kerken in Bedum.
				
				Iedereen is van harte welkom!
				
				Wij raden u aan op tijd te komen.

Hervormde vrouwengroep

21 december 2019

Op D.V. 18 dec. komen we, samen met ouderen uit de gemeente, bijeen om de geboorte van onze Heer Jezus Christus te vieren. Een programma van zingen, schriftlezingen, meditatie, gedichten lezen wordt gevolgd met tot slot een kerstverhaal. Het begint om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom op deze middag.

Op D.V. 8 januari 2020 starten we met onze nieuwjaarsbijeen- komst. De volgende bijeenkomst is op D.V. 15 januari 2020. Van de Fa. Frans Koopal uit Groningen komt dan iemand ons vertellen over haarwerken. Het belooft een mooie middag te worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Tot ziens,
het bestuur

Informatie over de dienst op 31 december

21 december 2019

Dit jaar is er zoals altijd een gezamenlijke dienst om 19.30 uur op de laatste dag van 2019. Deze dienst zal voortaan gehouden worden in de Hervormde kerk in Onderdendam.
Als kerkenraad begrijpen wij, dat dit voor sommige mensen lastig is i.v.m. vervoer. Daarom willen wij u nu al informeren, dat u zonder schroom aan de diaconie kunt doorgeven als u gehaald wilt worden.

Wel graag vóór 29 december doorgeven aan één van de leden van de diaconie. Geef uw naam en adres door en de diaconie zorgt dan voor vervoer.
We hopen, dat we op deze manier met velen in Onderdendam zullen zijn en een gezegende dienst mogen hebben.

Namens de kerkenraad,
E. Cadée-scriba

Oudejaarsdienst in Onderdendam

21 december 2019

Zoals u weet, is er sinds de startzondag iets veranderd in het dienstenrooster. Bedum en Onderdendam vieren voortaan samen het Heilig Avondmaal. Dat was al een goede gewoonte op Goede Vrijdag en dat is nu uitgebreid naar iedere zondag.
In de samenwerking tussen Bedum en Onderdendam is er voor alle gemeenteleden van beide gemeenten de gelegenheid om 's morgens in Bedum te kerken en 's avonds in Onderdendam. Iedereen die dat wil, kan zodoende binnen onze combinatie twee keer naar de kerk. (De predikant houdt in Onderdendam een andere preek dan in Bedum.) Om deze lijn ('s morgens Bedum en 's avonds Onderdendam) zoveel mogelijk voort te zetten, is ervoor gekozen om de gezamenlijke oudejaarsdienst voortaan in Onderdendam te houden. Ook de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag wordt voortaan in Onderdendam gehouden.

Catechisaties

21 december 2019

Maandag 16 december is de laatste catechisatie voor de kerstvakantie. We starten in het nieuwe jaar weer op maandag 6 januari.

Bijbelkring

21 december 2019

Op D.V. 9 januari komen we als kring weer bij elkaar. We lezen I Samuel 23. Het thema is: Op zoek naar vrijheid. David werd zeer in zijn vrijheid beperkt door Saul. Ervaren wij onvrijheid als het gaat om het geloof? Veel medechristenen hebben geen vrijheid om te geloven. Maar misschien dat u ook voorbeelden kunt geven van momenten dat uw omgeving druk op u uitoefende om toch maar niet over het geloof te beginnen of om een keuze toch niet vanuit het geloof te motiveren. Welkom om 20.00 uur in de Walfriduskerk.
De overige data van de Bijbelkring zijn: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 19 maart en 16 april.

Kerstviering Hervormde vrouwengroep/ouderen

16 november 2019

Ook dit jaar vieren wij samen met de Hervormde vrouwengroep het kerstfeest op woensdag 18 december. Aanvang 14.30 uur. Wij verheugen ons op een mooie kerstviering.
De diaconie, namens deze P. Blokzijl

Israëlreis D.V. mei 2020

16 november 2019

Beste gemeenteleden,
Volgend jaar hoop ik van D.V. 5-14 mei 2020 weer een rondreis door Israël te maken. Als er vanuit Bedum en Onderdendam belangstellenden zijn, dan bent u/ben jij hartelijk welkom om hieraan deel te nemen.

We bezoeken op deze tien daagse reis zowel bekende plaatsen, zoals Nazareth, Jeruzalem en Massada, als ook een aantal minder bekende plaatsen als Meggido, Sippori, de Berg Arbel, Magdala, Samaria en Berseba. We nemen ruim de tijd -3 hele dagen- om Jeruzalem te verkennen (o.a. bezoek aan de oude 'Stad van David' met de watertunnel van Hizkia, de Citadel met het museum over de geschiedenis van Jeruzalem en een wandeling over de stadsmuur). We maken het begin van de Sabbat mee bij de Klaagmuur, eten een Sabbatsmaal bij een Joods gastgezin thuis en bezoeken een Bar Mitzwa viering. Verder gaan we ook wandelen over de Gospel trail in Galilea, varen over het Meer van Galilea, wandelen bij Wadi Havarim in de Negev woestijn en drijven in de Dode Zee.

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Drietour Reizen. De kosten van deze reis zijn ca. € 1950,- p.p. Hierbij inbegrepen zijn: de retourvlucht met toeslagen, alle hotelovernachtingen, alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner), het vervoer in Israël (we hebben een bus met chauffeur tot onze beschikking), een (Nederlandstalige) gids en alle excursie/entreegelden. Niet inbegrepen zijn: een reisverzekering en annuleringsverzekering.

Omdat op dit moment nog niet alle precieze prijzen bekend zijn, is het bovengenoemde bedrag een richtlijn; het kan nog wat worden bijgesteld. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u voor meer informatie contact met mij opnemen.

Een hartelijke groet vanuit Katwijk aan Zee, ds. D.M. Heikoop
e-mail:

Verslag speurtocht

16 november 2019

Vrijdag 4 okt. zijn we met de Herv. gemeenten Bedum, Onderdendam en Dorkwerd naar Paviljoen Appelbergen in Glimmen gegaan voor een leuke speurtocht. Bij aankomst kregen we allemaal een heerlijk kopje koffie of thee en voor de kinderen was er limonade.

Hierna werd ons uitgelegd hoe de speurtocht in zijn werk zou gaan, ieder groepje werd voorzien van een gps apparaat. Hierin stond een aantal coördinaten die je kon aanklikken. Deze coördinaten brachten je naar een plek in het bos waar een bordje met aanwijzingen stond. Iedere groep moest zo snel mogelijk de bordjes met de aanwijzingen in het bos vinden. Op ieder bordje stonden nummers die uiteindelijk de oplossing gaven voor het openmaken van het slot op de schatkist. Nadat je alle bordjes had gevonden met behulp van de gps, moest je terug naar het paviljoen om de kist te openen. Tot ieders grote verrassing zat er in de kist voor iedereen een prijs! Voor de 18-plussers een heerlijk flesje wijn naar keuze en voor de kinderen een zakje snoep! En als kers op de taart werd de avond afgesloten met een patatje met frikadel of kroket én een ijsje. Kortom het was een geslaagde en gezellige avond met totaal zo'n 30 deelnemers!

Familie Hilboezen

Hervormde vrouwengroep

16 november 2019

Op D.V. 20 november a.s. komt de heer C. Stolk ons vertellen over het Groninger Landschap.

De heer Stolk is een paar jaar geleden met zijn hondje door Groningen gelopen. Dit werd uitgezonden door RTV Noord. Dat was mooi om te zien, vooral omdat het over heel Groningen ging. We hopen samen een mooie middag te beleven.

Tot ziens, het bestuur

Informatie over de dienst op 31 december

16 november 2019

Dit jaar is er zoals altijd een gezamenlijke dienst om 19.30 uur op de laatste dag van 2019.

Deze dienst zal voortaan gehouden worden in de Hervormde kerk in Onderdendam. Als kerkenraad begrijpen wij, dat dit voor sommige mensen lastig is i.v.m. vervoer. Daarom willen wij u nu al informeren, zodat u zonder schroom aan de diaconie kunt doorgeven dat u graag gehaald wilt worden. Wel graag voor 29 december doorgeven aan één van de leden van diaconie. Geef uw naam en adres door en de diaconie zorgt dan voor vervoer. We hopen, dat we op deze manier met velen in Onderdendam zullen zijn en een gezegende dienst mogen hebben.

VakantieBijbelWeek in de herfstvakantie - Thema: SchatRijk!

17 september 2019

Een feestelijk programma is door vrijwilligers samengesteld voor alle 4 tot 12- jarigen! Er wordt gezongen met begeleiding van een muziekband met zangeressen en er wordt geluisterd naar Bijbelverhalen. Er worden uitgebreide creatieve werkjes gemaakt en er zijn sketches. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden. Op de laatste dag wordt er na afloop patat gegeten.

Op donderdagavond 24 oktober zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 's avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, organiseren de VakantieBijbelWeek al voor het 12e jaar met veel plezier! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Ben je een tiener en lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je je aanmelden bij Lies Cadée (tel. nr: 050-2801627) of Hetty de Groot (tel. nr 050-3015487).

update: enkele foto's van vakantiebijbelweek 2019:


Startzondag 29 September 2019

28 september 2019

U/jij wordt van harte uitgenodigd op 29 september om 9.30 uur in een gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeenten Bedum en Onderdendam in de Walfriduskerk te Bedum. Voorganger in deze dienst is ds. C. Hoek. Thema: KOM DOE MEE

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met gebak. Daarna zal er een heerlijke High Tea plaatsvinden.

update: enkele foto's van afgelopen zondag:


Speurtocht Onderdendam en Bedum

28 september 2019

vrijdag 4 oktober
Vertrek: 19.15 uur bij de Hervormde Kerk Onderdendam (of bij de parkeerplaats bij de begraafplaats in Bedum)
Neem je wandelschoenen en zaklamp mee!
Opgave voor 1 oktober bij:
Gert Medema / Arnout Lok

Dankdag voor gewas en arbeid!

28 september 2019

6 november is in Onderdendam de jaarlijkse dankstond voor gewas en arbeid. De gezamenlijke dienst begint om 19.30 uur in Onderdendam. Veel dingen in het leven kunnen snel vanzelfsprekend zijn. Regen en zonneschijn die elkaar afwisselen, de seizoenen die elkaar ordelijk opvolgen en het land dat voedsel voortbrengt. Maar het zijn allemaal zegeningen die we uit genade ontvangen. Het is belangrijk dat we daar oog voor hebben. Daarom is het goed om midden in de week naar de kerk te gaan om onze dagelijkse afhankelijkheid van God te belijden.

13 november: Dr. H. Klink in Dorkwerd

28 september 2019

Wie is dr. Huib Klink? Hij is hervormd predikant in Hoornaar en zeer actief voor het blad 'Ecclesia' dat wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge. Zoals Mark de Jager bij mij stage liep in het kader van zijn opleiding, zo heb ik mijn stage (leervicariaat) gedaan bij dr. Klink. Hoornaar is voor u niet helemaal onbekend omdat ds. Altena vanuit Hoornaar naar Bedum is gekomen, maar dat is inmiddels weer even geleden.

De confessionele vereniging heeft samen met de Gereformeerde Bond afdeling Groningen / Drenthe dr. Huib Klink uitgenodigd om met ons na te denken over de tijd waarin we nu kerk zijn. We hebben te maken met secularisatie en terugloop. Hoe gaan we daar mee om? Dr. Klink was goed bevriend met dr. W. Aalders en dr. W. Aalders heeft veel geschreven over de tijdgeest waarin wij leven. Hij zag veel ontwikkelingen al vroegtijdig aankomen en ziet een blijvende rol voor de kerk. Juist in een tijd waarin veel mensen zich op het hier en nu oriënteren en persoonlijke inzichten en keuzes maatgevend zijn geworden, wijst Aalders ons op de levende God die boven ons staat en zich openbaart in Jezus Christus en in de geschiedenis. Ds. Klink wil vanuit het gedachtegoed van dr. Aalders ons helpen om in deze tijd de kern van het evangelie vast te houden. Thema is dan ook: De betekenis van dr. W. Aalders voor de kerk in een tijd van secularisatie. De avond is op 13 november en begint om 20.00 uur in het gebouwtje naast de kerk in Dorkwerd. Hartelijk welkom.

Vakantie ds. Hoek

28 september 2019

Tijdens de herfstvakantie neem ik mijn laatste weekje vakantie van dit jaar op. Deze vakantie loopt van 21 tot 28 oktober.

Hervormde vrouwengroep

28 september 2019

De eerste bijeenkomst van de Vrouwengroep is al weer geweest. Op D.V. 18 september j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden. Na het officiële gedeelte liet Rob Dusseljee ons een film zien van de historie van de Walfriduskerk.

Op D.V. 16 oktober komen we weer bijeen. Susan Pranger van Benu apotheek praat ons dan bij over medicijngebruik en ze vertelt ons over de gang van zaken in de apotheek.

De daarop volgende bijeenkomst zal zijn op D.V. 20 november. Dhr. Stolk loopt dan met ons door het Groninger Landschap. De Vrouwengroep komt gemiddeld één keer per maand, op woensdagmiddag bijeen in een zaal van de kerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ca. 16.45 uur.

Het programma is heel divers. Graag willen we nieuwe leden verwelkomen. Twijfelt u nog, kom dan gerust een bijeenkomst bijwonen. Zullen we zeggen: TOT ZIENS!!!

Het bestuur

Hervormd kerkkoor 45 jaar!

28 september 2019

Het Hervormd kerkkoor hoopt zondag 13 oktober 2019, met u als gemeente, te gedenken en te vieren dat het koor 45 jaar bestaat. Wij hopen daar met elkaar een dankdienst van te houden, waarin wij voor u enkele liederen zullen gaan zingen.

Wij zijn heel dankbaar dat wij al zo lang mogen bestaan, maar om te blijven bestaan doen wij een dringend beroep op u om er toch eens goed over na te denken om eens te komen luisteren of mee te komen zingen.

Na de dienst staat er koffie, thee of fris met wat lekkers voor u klaar.

Jeugddienst op D.V. 1 December

28 september 2019

De jeugddienst die gepland stond op 13 oktober in Onderdendam om 14.30 uur is verplaatst naar 1 december (om 14.30 uur). Op 13 oktober is er nu gewoon om 19.00 uur dienst in Onderdendam. De muziekgroep Solace kon niet op 13 oktober, maar wel op 1 december. Vandaar.

Jaarlijks zijn er twee gezamenlijke jeugddiensten. In het voorjaar in Bedum en in het najaar in Onderdendam.

Hervormingsdag 31 oktober 2019

28 september 2019

Op donderdag 31 oktober is de Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging – het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme – lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente donderdag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. Ds. H.C. Marchand zal voor ons spreken over het thema: "Mens voor God". Hij zal laten zien hoe Luther dit thema heeft uitgewerkt en in hoeverre dat onze tijd raakt.

Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en het optreden van het Hervormd kerkkoor. Het orgel wordt bespeeld door de heer E. van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint om 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een (deur) collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Ds. C. Hoek te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn

Kerst bij de 4 kerken in Bedum

28 september 2019

De 4 kerken willen in december het Kerstverhaal uitbeelden in of bij de 4 kerken. Het publiek kan dan langs de 4 kerken wandelen.

Nieuwe geluidsinstallatie

28 september 2019

Van de kerkrentmeesters:

Er is een keuze gemaakt uit de offertes voor een nieuwe geluids- installatie. De kerkenraad heeft ingestemd met de vervanging en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Oudere nieuwsberichten »