ANBI

ANBI staat voor Algemene Nut Beogende Instelling. Bekijk de gegevens van de; Hervormde Gemeente Bedum of de Diaconie van de Hervormde Gemeente Bedum.

Anbi gegevens: Hervormde Gemeente Bedum

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Bedum
Kerk: Walfriduskerk
Adres: Plantsoen 2
Postcode: 9781HL
Plaats: Bedum
Website: www.hervormdbedum.nl
RSIN nr: 824140424
Contactadres Scriba: Mw.E.Cadee
Postadres: Schoolstraat 2
Postcode: 9781 JN
Plaats: Bedum
E-mail: scriba@hervormdbedum.nl
Telefoon: 0502801627
B. Samenstelling van bestuur

Kerkenraad samengesteld uit 12 personen + predikant

Met een moderamen samengesteld uit:

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Visie en voornemens 2014-2019

De Hervormde Gemeente Bedum is een kleine gemeenschap. Toch wil zij herkenbaar en verstaanbaar getuigen van het heil dat zij in haar Here Jezus Christus ontvangen heeft. Dat heil is niet alleen bedoeld voor de gemeente, maar voor de wereld.

De gemeente is er zich van bewust dat het aantal leden naar de toekomst toe zal afnemen. De belangrijkste oorzaak is het betrekkelijk grote aantal oudere gemeenteleden. Daarom zullen wij naar wegen moeten zoeken om ook in de toekomst Christus in onze woonplaats present te stellen. Dat kan alleen maar wanneer wij bij de kern blijven en vanuit die kern als gelovigen onze plaats innemen in het dorp waarin wij leven

Daarom willen wij alle mogelijkheden die wij hebben aangrijpen om als kerk in het dorp ook kerk voor het dorp te zijn.

Met dit als visie formuleren wij de volgende beleidsdoelstellingen:

Kerkenraad

Pastoraat

Diaconie

Kerkrentmeesters

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De hierop betrekking hebbende regeling vind u via deze link:
www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden

De verdeling van de kosten voor het pastoraat tussen Bedum en Onderdendam is respectievelijk 2/3 en 1/3.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
Diensten;
Gemeente avond;
Gemeentedag;
Hervormd Kerkkoor;
Kindernevendienst;
Kringwerk;
Catechisatie;
Activiteitengroep;
Vakantie Bijbelweek;
Hervormde vrouwengroep;
Tienerclub;
Publicaties;
G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting 2017 in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

begroting 2017 begroting 2016 rekening 2015
baten
Opbrengsten uit bezittingen 32.600 33.100 32.391
Bijdragen gemeenteleden 63.000 64.750 63.546
Subsidies en overige bijdragen van derden 6.000 6.000 9.193
Totaal baten 101.600 103.850 105.130
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 85.300 83.250 83.609
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -26.600 -27.850 -26.462
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4.900 5.400 4.736
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 32.250 33.450 34.379
Salarissen (koster, organist e.d.) 3.050 3.250 2.900
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.900 6.025 5.746
Lasten overige eigendommen en inventarissen 325 325 337
Totaal lasten 105.125 103.850 105.245
Resultaat (baten - lasten) -3.525 - -115
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
baten
Opbrengsten uit bezittingen 33.100 33.075 32.391
Bijdragen gemeenteleden 64.750 62.087 63.546
Subsidies en overige bijdragen van derden 6.000 - 9.193
Totaal baten 103.850 95.162 105.130
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 83.250 76.840 83.609
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -27.850 -29.677 -26.462
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5.400 5.036 4.736
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 33.450 27.291 34.379
Salarissen (koster, organist e.d.) 3.250 2.769 2.900
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6.025 5.750 5.746
Lasten overige eigendommen en inventarissen 325 263 337
Totaal lasten 103.850 88.273 105.245
Resultaat (baten - lasten) - 6.889 -115

De Hervormde Gemeente Bedum heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 6.889. Dat het resultaat hoger is uitgevallen dan begroot, is met name het gevolg van lagere predikantslasten doordat de predikantsplaats enkele maanden vacant is geweest.


Anbi gegevens: Diaconie van de Hervormde gemeente Bedum

Gegevens en contacten
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Bedum
Kerk: Walfriduskerk
Adres: Plantsoen 2
Postcode: 9781HL
Plaats: Bedum
Website: www.hervormdbedum.nl
RSIN nr: 824109211
Contactadres Scriba: Mw.E.Cadee
Postadres: Schoolstraat 2
Postcode: 9781 JN
Plaats: Bedum
E-mail: scriba@hervormdbedum.nl
Telefoon: 0502801627
Doelstelling

De diaconie heeft als taak mensen in nood te helpen en te ondersteunen. Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben wij een opdracht om in deze wereld om te zien naar onze naasten. Jezus Christus is daarbij onze leidraad en voorbeeld. Op deze wijze kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de nood in deze wereld. Ook past daarbij financiele en emotionele ondersteuning, om mensen te helpen en bij te staan. Wij willen daarbij andere gemeenteleden activeren tot denken en handelen.

Beleid/Visie

Bij elke kerkdienst zijn diakenen aanwezig die leiding geven aan het inzamelen van diaconale gelden tijdens de eredienst op basis van een collecterooster. Alle collecten dienen een speciaal doel, voor diaconale doelen plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Er wordt zoveel mogelijk gecollecteerd voor vaste doelen, opdat de gemeente daadwerkelijk betrokken raakt bij het diaconaal werk. De collectedoelen worden vooraf gemeld in het kerkblad en aan het begin van elke dienst afgekondigd. Stoffelijke en of financiele steun wordt verleend in de eigen plaats(aan mensen die daarom vragen of worden doorgegeven door de ouderlingen of predikant), aan landelijke projecten en aan diaconale projecten. De diaconie wil meer passieve gemeenteleden betrekken bij de activiteiten in de gemeente. Wil de accenten aanscherpen als het gaat om saamhorigheid door samenbindende activiteiten te bedenken of te stimuleren. Meer aandacht geven aan zendingswerk en het werelddiaconaat. Organiseren van gemeentelijke activiteiten en meedenken en helpen om de gemeentegroei te bevorderen. Bestuurssamenstelling. Het College van Diakenen bestaat uit vier leden, waarvan een voorzitter een penningmeester en secretaris. De taken van hen zijn schriftelijk vastgelegd. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen van de diaconie. Zij vergaderen volgens een jaarrooster. Jaarlijks wordt er een jaarrekening en begroting opgesteld, en verantwoording afgelegd aan de kerkenraad.

Beloningsbeleid

De diakenen verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, en ontvangen geen vergoeding. Alleen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.

Aktiviteiten
 1. Bloemengroet. De bloemen uit de kerk worden na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht, als bemoediging aan zieken, als welkom aan nieuwe gezichten en als felicitatie bij jubilea.
 2. Kerststukje. Mensen die veel tegenslag hebben te verwerken krijgen met kerst een kerststukje.
 3. Kerstpakketten. Voor mensen die dat goed kunnen gebruiken, ontvangen een kerstpakket.
 4. Ouderen. Hier wordt 1 keer per jaar extra aandacht aangegeven doormiddel van een attentie, in samenwerking met de contactdames.
 5. Daarnaast verzorgd de diaconie de volgende diensten in en rond de eredienst:

 6. Autodienst, Voor hen die gezien hun leeftijd en of lichamelijke conditie niet zelf de kerk kunnen bereiken.
 7. Voorbereiding van het Heilig Avondmaal en dienen aan de tafel.
 8. Kerktelefoon. Voor mensen die door ouderdom en of ziekte de dienst niet kunnen bijwonen, regelt de diaconie op verzoek, dat er een kerktelefoon wordt aan gesloten.
 9. Een afgevaardigde van de diakenen, heeft zitting in het diaconaal platform van de kerken in Bedum.
 10. Een diaken is vertegenwoordigt in het "Clientenplatform van de WMO" van de gemeente Bedum.
Financiele verantwoording
Staat van baten en lasten
begroting 2017 rekening 2016 rekening 2015
baten
Opbrengsten uit bezittingen 125 240 300
Bijdragen gemeenteleden 8.030 7.768 8.087
Totaal baten 8.155 8.008 8.387
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 5.865 3.080 5.249
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) - - -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.120 2.175 2.054
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 490 673 486
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 170 - -
Salarissen (koster, organist e.d.) - - -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 810 1.575 963
Totaal lasten 9.455 8.043 8.752
Resultaat (baten - lasten) -1.300-35 -365