Meditatie

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over U komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
(Handelingen 1: 8.)

We leven in een geweldige tijd, maar geestelijk leven wij in een tijd van verblinding, waarbij de verschillende tegenstellingen deze verdwaasde wereld zullen drijven naar de ondergang van de beschaving.

p>

Maar te midden van de wereldonrust staat onbeweeglijk vast de persoon van Jezus Christus als de openbaring van Gods reddende liefde tot een verloren wereld.

Als de oplossing van de levensraadselen, als toevlucht voor elk mensenkind dat in zichzelf geen raad meer weet, als het Licht der wereld. Het Licht ook in de opvoedingsvragen van deze tijd. Bespreek de geestelijke dingen, over God, hemel, de weg der zaligheid en het eeuwige leven. Zo is het mogelijk dat de verborgenheden van het Koninkrijk Gods aan onze kinderen wordt geopenbaard en dan is het mogelijk dat Jezus Christus wordt tot hun Heiland en Heere, die de kinderen roept tot Zijn rust.

Als Jezus Christus waarde zal hebben en krijgen voor onze kinderen dan moeten wij zelf de band met hem onderhouden. Laat ons leven een voorbeeld zijn voor onze kinderen, een toegewijd leven aan de dienst van Jezus, dan zal dat voor onze kinderen een aansporing zijn om die Heiland te zoeken.
En de vrucht geeft Hij op Zijn tijd en Zijn wijze.

Laten we dan dit Woord vasthouden, ook bij alle teleurstelling in de opvoeding en het leven: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid.

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen,
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in Uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond,
van Uw beloften en van Uw verbond.

Willem Bulthuis