Meditatie

Marcus 6, vers 31

En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
Vakantietijd: veel mensen zullen er weer op uit trekken in deze periode van het jaar.

Misschien heeft u er wel naar uitgekeken om er even uit te zijn, met het gezin, of met vrienden, om extra tijd voor elkaar te hebben en tot jezelf te komen. Kortom: om 'rust' te nemen. Er zijn mensen die vakantie houden niet alleen een overbodige, maar zelfs ook een ongehoorde luxe vinden. Want, zo is dan de gedachte, er zijn er toch ook velen, die nooit met vakantie gaan omdat ze dat niet kunnen, zieken, gehandicapten, mensen die niet weg kunnen van hun bedrijf, of die om een andere reden geen mogelijkheid hebben. En bovendien: kan het vakantiegeld niet beter worden besteed?

Anderen vragen zich af of het wel beantwoordt aan het doel van onze Schepper, om vakantie te houden. Mensen zijn er toch niet voor geschapen om niets te doen, laat staan om te luieren, maar om verantwoord bezig te zijn in de schepping. De Bijbel spreekt nergens over vakantie houden. Toch wordt in de Bijbel wel nadrukkelijk gesproken over "rusten". De mens die op de zesde dag werd geschapen beleefde als eerste dag de rustdag. God rustte van Zijn werk om te genieten van het werk dat Hij tot stand had gebracht en laat zo de mens daarin delen. Daarom wordt ons van tijd tot tijd ook rust geboden, om ons te verblijden in Gods werk.

Het Engelse woord voor vakantie is 'holidays'. Letterlijk betekent dat 'heilige dagen'. Dagen die we hoog houden, waar we zorg- vuldig mee omgaan. Zo hebben we rust en houden we vakantie. Om straks weer uitgerust aan het werk te kunnen gaan. In Marcus 3 vers 31 staat: "rust wat uit". De discipelen hebben gewerkt, ze hebben gepreekt en de mensen onderwezen. Nu zijn ze terug bij Jezus en brengen Hem verslag uit. Maar er blijkt nog genoeg werk te zijn.

Zoveel, dat zij zelfs geen tijd hebben om te eten. En toch zegt Jezus hier. "rust wat uit". Hij neemt Zijn discipelen zelfs mee naar een afgelegen plaats om hen de gelegenheid te geven daadwerkelijk uit te rusten.

Drie dingen zijn belangrijk. Allereerst het woord 'rust'. De rust wordt niet genomen, maar gegeven! Jezus geeft de discipelen de gelegenheid om te rusten. Wanneer wij zo onze vakantie beleven, zullen we Hem er dankbaar voor zijn. Vervolgens heeft Jezus het over 'wat', 'een beetje'. Er moet in het rusten ook een maat zijn. Niet onbeperkt en niet overdadig. Is dat echter niet een groot gevaar in onze tijd? Vakantiehouden lijkt een cultuur te zijn geworden, waar alles om lijkt te draaien.

Ook wat onze vakantie betreft geldt, dat éé van de vruchten van de Heilige Geest de 'matigheid', of zelfbeheersing is. Ten derde valt hier op, dat rusten geen doel in zichzelf wordt. Het heeft de functie om straks des te beter weer aan de slag te kunnen. Daarom werken we niet om vakantie te kunnen houden, maar we hebben vakantie om straks weer met nieuwe moed en krachten aan de slag te kunnen! Rusten om weer toegerust te worden, ieder in de taak die de Heere hem of haar heeft gegeven.

Echte rust is alleen bij Hem te vinden.
Er zijn mensen die op vakantie gaan en rust nemen van de dienst aan God. In de vakantie nemen ze Hem niet zo nauw met Zijn regels en van bidden en Bijbel lezen komt niet zoveel; 'dat komt na de vakantie wel weer'. Een vakantie is zo weer voorbij en al gauw een herinnering die nog bestaat in foto's of video's. Maar het Woord van God houdt altijd stand, houdt voor eeuwig zijn waarde. Daarom; ook in de vakantie is het goed om Zijn Woord te lezen en te overdenken, en niet alleen op zondag.
Gods Woord geeft u echte rust.

'Rust wat uit' De Heere is goed voor ons, we hoeven niet altijd maar door te gaan. Bij de Heere is ware rust te vinden, de rust voor lichaam en ziel. Daarvoor worden we telkens heen en weer gewezen naar Christus de Zaligmaker, naar Zijn verzoenings- en verlossingswerk. Daar deel aan te hebben door het geloof in Hem, dat geeft werkelijk rust. Voor tijd en eeuwigheid!
Een goede vakantie gewenst, zowel thuis als (ver) weg.

"Rust wat uit"

Martin-Jan van Niejenhuis