Nieuws A.D. 2021

Herstart diensten met 30 personen

25 maart 2021

Goede Vrijdag 2 april is er om 19.30u dienst met 30 bezoekers. De mensen worden weer uitgenodigd via het roostersysteem van Kerktijd. Vervolgens zullen er op de zondag weer 2 diensten worden gehouden met 30 bezoekers per dienst.

Meld u aan via onderstaande link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/b4c0bd8c-02c2-4060-aef2-a63fe5d1a731

De diensten worden gehouden in de Walfriduskerk.

Zondag 28 maart wordt de dienst nog uitgezonden uit de kerk van Onderdendam.

Het Heilig Avondmaal werd op 11 maart al besproken, maar gezien de huidige situatie van oplopende besmettingen wordt het Heilig Avondmaal uitgesteld omdat de viering toch meer bewegingen geeft en dat is een ongunstige situatie.

Paasontbijt kindernevendienst

20 maart 2021

Nog twee weken en dan is het Pasen!

De kindernevendienst staat te popelen om u een leuke verassing te bezorgen!

Voor veel mensen is het een lastige tijd, hoe leuk is het om dan een verrassing te ontvangen?

Het jaarlijkse Paasontbijt ging ook altijd door middel van opgave, zo kunnen wij onze inkopen afstemmen. Geeft u zich alstublieft op, dat kan tot 28-3 bij Lies Cadee of Josienke Medema!

Catechisatie

27 maart 2021

Inmiddels zijn de catechisaties afgerond. Ik had de catechisaties ingepland tot maandag 15 maart. We hebben het boekje (Leer en Leven) met 15 hoofdstukken mooi afgerond. Eigenlijk zouden we nog met elkaar willen gaan bowlen, maar dat gaat vanwege corona niet door. Dat houden we tegoed.

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor de catechisanten die iedere maandagavond trouw inlogten op Teams en dat terwijl ze dagelijks al zoveel beeldscherm-sessies hebben.

De belijdeniscatechisatie gaat nog wel even door. We hebben de dienst (normaal op palmzondag) uitgesteld omdat we op dit moment nog geen bezoekers in de kerk ontvangen. Hopelijk is dat tegen Pinksteren wel mogelijk. Angela Hilboezen, Wilco Schipper en Hessel van den Bergh zijn de belijdeniscatechisanten van dit jaar.

We dragen de jongeren op in uw gebed. Wilt u danken voor de goede catechisatiebijeenkomst en bidt u voor de belijdenis- catechisanten?

Nieuws van de kindernevendienst

22 februari 2021

De kindernevendienst ligt al een tijdje stil en het lijkt er nog niet op dat we gauw alles weer kunnen opstarten. Dit is natuurlijk ontzettend jammer. Juist in deze tijd van corona willen wij de kinderen de verhalen van Jezus vertellen.

We hebben voor de gezinnen met kinderen bij de kindernevendienst een veertigdagenkalender en een bijbehorend boekje besteld, zodat de kinderen zich samen met hun ouders kunnen voorbereiden op het Paasfeest. Iedere zondag in de lijdenstijd wordt er een luikje van de veertigdagenkalender open gemaakt en kan er een bijbehorend verhaal worden gelezen. Bij elk verhaal horen vragen, opdrachten en liederen. Door deze verhalen te lezen komen de kinderen steeds meer de liefde van Jezus op het spoor. Het eerste luikje gaat open op zondag 21 februari en het laatste luikje wordt geopend op eerste Paasdag 4 april.

Wij wensen de kinderen ondanks de beperkingen een fijne tijd en hopen dat ze de veertigdagenkalender goed gaan gebruiken.

Leiding Kindernevendienst

Per zondag 24 januari afschaling naar kerkdiensten zonder publiek

14 januari 2021

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona-virus is in het gezamenlijke moderamen van 13 januari besloten om vanaf zondag 24 januari vooreerst alleen nog kerkdiensten zonder publiek te houden.

De ochtend- als de avonddienst zullen worden gehouden met een minimale bezetting aan personeel en zullen live te volgen zijn via de gebruikelijke kanalen.

Catchisaties online

16 januari 2021

De catechisaties worden niet in de kerk gegeven. Dat is vanwege de lockdown niet mogelijk. Wel ben ik op 11 januari begonnen met het geven van catechisaties via Teams. Op moment van schrijven ben ik nog aan het ontdekken hoe het één en ander het beste vorm gegeven kan worden.

Ds. C. Hoek

Lockdown

16 januari 2021

Momenteel is het einde van de lockdown nog niet in zicht. Houdt u de berichtgevingen via de websites van onze gemeenten in de gaten. Het ‘coronamoderamen’ is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. In het coronamoderamen zitten leden van de moderamina van Onderdendam en Bedum. Zij zijn verantwoordelijk voor de diensten en de andere activiteiten in beide gemeenten. Als u een vraag heeft, dan kunt u zich wenden tot de scriba’s van de beide gemeenten die ook in het coronamoderamen zitting hebben.

Vaccin

16 januari 2021

In de verkondiging van zondag 3 januari maakte ik een toepassing richting het vaccin dat nu in Nederland gebruikt gaat worden. Enerzijds past ons dankbaarheid dat wetenschappers in staat zijn om een vaccin tegen het virus te ontwikkelen. Anderzijds stellen we onze hoop niet op het vaccin, maar op onze God. Het vaccin is slechts een middel. God is Degene die alle dingen leidt. Hij heeft ons verstand en inzicht gegeven om een vaccin te ontwikkelen. Dat maakt ons niet minder afhankelijk van God, maar juist afhankelijker. We belijden immers dat God alles bestuurt, maar dat doet Hij niet zonder ons. Hij schakelt onze verantwoordelijkheid daarbij in. Tegelijk blijft staan dat onze mogelijkheden beperkt zijn en daarom denken we niet groot van de mens en haar kunnen, maar denken we groot van God en zijn wondermacht.

Ds. C. Hoek

Bevestiging dominee Mark de Jager in Dwingeloo

16 januari 2021

D.V. 31 januari zal prop. Mark de Jager in Dwingeloo worden bevestigd in het ambt van predikant. In de middagdienst hoopt hij intrede te doen in zijn eerste gemeente. Mark heeft mij gevraagd om de bevestigingsdienst te leiden. Een eervol verzoek van onze oud-stagiair in Bedum en een mooie bekroning op onze samenwerking. We wensen hem, Julia en Nathaniël Gods zegen toe op hun werk en het leven in Dwingeloo.

Ds. C. Hoek

Begroting 2021 Hervormde Gemeente Bedum

16 januari 2021

Hierna volgt een samenvatting van de begroting voor het jaar 2021. Zoals u kunt zien, vormen de vrijwillige bijdragen het belangrijkste deel van de baten. Deze bijdragen zijn dus van groot belang voor onze gemeente en bepalen in belangrijke mate het jaarlijkse resultaat. In de afgelopen jaren hebben wij een stijging in de hoogte van de bijdragen gezien. Daarvoor zijn wij zeer dankbaar.

Uitgaande van deze positieve ontwikkeling hebben wij de vrijwillige bijdragen voor 2021 begroot op € 58.000. Daarmee laat de begroting een relatief klein tekort zien van € 2.750. Met iets hogere bijdragen zouden we dus een sluitende begroting hebben. Wij realiseren ons dat dit een hele uitdaging is en doen daarom een beroep op u om, rekening houdend met uw financiële mogelijkheden, daaraan uw steentje bij te dragen. Binnenkort wordt u weer benaderd voor de actie Kerkbalans. Wij vragen u alvast na te denken over uw financiële bijdrage aan de kerk in 2021. Wij hopen op een positieve uitkomst.

Baten
Huur, pacht en rente 26.250
Collecten in kerkdiensten 8.250
Giften en overige ontvangsten 4.100
Kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans) 58.000
Bijdrage Onderdendam in predikantsplaats 30.850
Totaal baten 127.450
Lasten
Kosten kerk, pastorie en landerijen 28.175
Pastoraat (incl. gastpredikanten) 92.150
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.900
Verplichte bijdragen aan landelijke kerk 4.800
Vergoedingen koster en organisten 1.200
Kosten beheer, administratie, banken en kerkblad 1.975
Totaal lasten 130.200
Tekort 2.750

De volledige begroting 2021 ligt tot 31 januari 2021 op afspraak ter inzage bij de administrateur van onze gemeente, de heer K.R. Hilboezen

Kerkbalans 2021 komt eraan!

16 januari 2021

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Voorbereiding is gestart!

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans) is:
NL69RABO0373715951 ten name van CvK Hervormde gemeente Bedum.

Diaconaat

16 januari 2021

Op 6 december 2020 hebben wij een collecte ten behoeve van de voedselbank gehouden. Deze collecte maakte het mogelijk een bedrag van € 200,- over te maken aan de voedselbank. Dankzij u is dat een geweldig resultaat. Door overschrijvingen naar de bank en de collecten in de diensten stelt u ons nog steeds in staat om goede doelen te steunen die dat zo nodig hebben. En zeker in deze tijd vragen velen om steun. Hartelijk dank voor uw giften, mogen wij op u blijven rekenen en op uw medewerking om ons werk te kunnen blijven doen.

In december hebben wij bij een aantal gemeenteleden voor de kerstdagen bloemen bezorgd. Dit ter bemoediging van hen. Gezien de reactie’s is dat als goed ontvangen en zeer op prijs gesteld.

Volkskerstzang - 'Feest vieren in het donker'

24 december 2020
Feest vieren in het donker

Dit is het thema van de Volkskerstzang, die dit jaar uitgezonden zal worden op donderdag 24 december 2020, om 19.00 uur. De Volkskerstzang is te volgen via de kanalen die te vinden zijn op de websites van de kerken in Bedum.

Medewerking wordt verleend door Ds. Bart Diemer en o.a. de Christelijke Muziekvereniging ‘Wilhelmina’ uit Bedum o.l.v. Bert van Dijken.

De Volkskerstzang is een initiatief van 4 kerken in Bedum.

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen!

Mini-kerstmusical 'te gewoon om waar te zijn'

24 december 2020

Kerst is anders dit jaar

14 december 2020

Het is momenteel een moeilijke periode vanwege het coronavirus en de daarbij geldende maatregelen. Zeker in de maand december. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, maar daar wij dat altijd deden met veel gemeenteleden in de kerkdienst, mag dat nu maar met 30 mensen. Thuis bent u verbonden met de dienst via de livestream of de kerkomroep. Met elkaar liederen zingen, en aan het eind het mooie lied Ere zij God, dat is anders nu. Maar de kerstgedachte blijft centraal staan, altijd en immer. Daar mogen wij kracht en liefde en verbinding in beleven, hetgeen ons allen met vreugde en blijdschap mag vervullen.

Namens de diaconie wensen wij u allen gezegende kerstdagen.

Activiteiten rondom kerst en oud- en nieuw

14 december 2020

De kerstdagen komen eraan. Het aantal bijeenkomsten in de kersttijd wordt door corona beperkt. Er is geen viering van de vrouwengroep en ook is er geen kerstbijeenkomst in Zijlvesterhoek in Onderdendam. Ook de kindernevendienst houdt geen kerstviering dit jaar. In Onderdendam is op 24 december geen kerstnachtdienst.

De commissie die de volkskerstzang voorbereidt, heeft met een digitale uitzending op 24 december om 19.00 uur een mooi alternatief ontwikkeld.

De adventszangdienst is een gewone avonddienst geworden waarin meer ruimte zal zijn voor luisterliederen.

Op eerste kerstdag zullen er twee diensten zijn op de gebruikelijke tijden. In de morgendienst zullen een vijf of zestal zangers van ons kerkkoor een aantal liederen laten horen. Zij doen dit op gepaste afstand van de gemeente.

Op nieuwjaarsmorgen zal de ochtendbijeenkomst komen te vervallen.

Kerkdienst oudejaarsavond in Onderdendam

14 december 2020

Voor oudejaarsavond hebben we vooralsnog wel het voornemen om de gezamenlijke dienst in Onderdendam te houden. De kerkrentmeesters van Onderdendam gaan nog uitzoeken hoeveel bezoekers (20, 25 of 30) er op veilige wijze ontvangen kunnen worden. De bezoekers voor de oudejaarsavonddienst worden op de gebruikelijke wijze geselecteerd uit de aangemelde gemeenteleden via de website Kerktijd.nl.

Kerken in Bedum groeten elkaar!

29 oktober 2020

De vier kerken in Bedum die deelnemen aan het vierkerkenoverleg willen met elkaar meeleven in coronatijd en elkaar hartelijk groeten! Lees hieronder de groeten die we ontvangen van de Maranathakerk, de Martyriakerk en de parochie. Daaronder staat de groet die ds. Hoek namens onze gemeente heeft gezonden naar de andere kerken.

Maranathakerk

Beste vrienden van onze Heer Jezus Christus, In de eerste kerkdienst van 2020, heb ik - in mijn argeloosheid - deze woorden uitgesproken:

We zijn samengekomen op de eerste zondag van 2020 - de eerste van hopelijk nog vele zondagen dit jaar, waarin we samen de lofzang voor God gaande houden. Ik wil u nu alvast uitnodigen om na afloop van de kerkdienst samen koffie/thee/ranja te drinken, en elkaar de beste wensen mee te geven voor het nieuwe jaar, dat voor ons ligt.

Wie had kunnen vermoeden, dat dit woorden zouden worden, die onder druk zouden komen te staan? De kerkdiensten (zonder samenzang!) kunnen niet meer door iedereen worden bezocht. Sterker nog: We leunen sterk op de digitale uitzendingen daarvan. Samen koffie drinken is er ook al niet meer bij - zeker niet, nu de coronaregels worden aangescherpt, en iedereen wordt opgeroepen thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

Nu de coronacrisis voortduurt, en na de zomer weer toeneemt in kracht, ervaren we hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Een onzichtbaar virusdeeltje kan ons leven verwoesten. De vijand van je gezondheid kan overal op de loer liggen, en je kunt er maar weinig meer tegen doen, dan je handen wassen en afstand te houden. Omdat wij mensen sociale mensen zijn, raakt het virus iedereen - besmet of niet besmet. Het drukt op je gemoed, laat je je zorgen maken over hoe het straks verder moet, en veroorzaakt vooral ook veel eenzaamheid.

En toch ben je niet alleen hierin. Je hebt Christus leren kennen, zoals Paulus schrijft in Efeziërs 4. Dat betekent, dat je gezien wordt door Hem, dat Hij met je meegaat door het leven heen, dat de pijn die je voelt gedeeld mag worden - Hij laat zijn vrienden niet in de steek.

Vergeet niet in alle duisternis om ons heen vandaag de dag, dat onze Heer met ons meetrekt. Om het licht van Pasen te bereiken, moet door de duisternis van Goede Vrijdag heen worden gegaan. Maar dat het licht zal worden, staat vast.

Namens onze gemeente wens ik u allen veel kracht toe in deze rare tijden. Houd vol!

ds. Bart Diemer

Martyriakerk

Hierbij krijgt u de groeten van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) die, normaal gesproken, wekelijks in de Martyriakerk samenkomt. Ik schrijf “normaal gesproken” want in deze covid-19 tijd is alles anders.

Wie zijn wij, de kerkgangers naar de Martyriakerk? Één van onze twee predikanten, ds. Marten de Vries, zegt vaak dat ‘Martyria’ getuigen betekent. Getuigen van Jezus Christus. Wij willen, moeten dus, getuigen van Jezus de gekruisigde, wat meer is de opgestane uit de dood. Hoewel we dat lang niet altijd doen en ons leven ook lang niet altijd daarvan getuigt, moeten we wel over onze Heiland willen en kunnen getuigen. We beseffen dat we zondige mensen zijn en elke dag mogen leven van genade. Dat kunnen we alleen doen door het werk van de Heilige Geest. Dat is ook de reden dat boven op onze kerk geen haan maar een duif staat. De duif is immers het teken van de Geest. Toen Jezus door Johannes de doper werd gedoopt in de rivier de Jordaan daalde de Geest in de vorm van een duif op Jezus neer.

Het jaar 2020 loopt al aardig ten einde en nog enkele weken en we vieren weer het kerstfeest. De geboorte van Jezus als kind in deze wereld. Het is goed te weten dat dat kleine kindje niet klein is gebleven maar een man is geworden. Deze man heeft de schuld van de hele mensheid op zich genomen door aan het kruis zijn tegenstander de satan te verslaan.

Van dat evangelie, die blijde boodschap, mogen we elke zondag in de kerk, of zoals dat nu nog gaat via een live-stream getuigen en de naam van onze God groot maken met onze gemeentezang en gebed.

Jaap karssies

Parochie Bedum

Een hartelijke groet vanuit de parochie. Beste medechristenen, het coronavirus treft de gehele mensheid en alle volgelingen van Jezus, vanuit welke kerkgemeenschap ze hun verbondenheid met Hem en elkaar ook beleven.

Graag willen wij, de beide pastores van ‘de H. Liudgerparochie Noord Groningen’, alle leden van de zusterkerken oprecht groeten. Het is herfst en we gaan de winter in. Wat de donkere maanden van het jaar extra duister maakt is de pandemie. Laten we dit duister realistisch beleven vanuit een correct evenwicht tussen nabijheid en afstand. Maar laten we elkaar vooral inspireren en bemoedigen.

Het is nog lang geen advent, maar gelukkig is er een bron van Licht in wat voor duister ons ook treft (Johannes 8: 12): Ik ben het Licht voor de wereld! Tot ons allen zegt dit Licht: Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker! Moge Jezus van Nazareth ons allen aansporen, dwars door alle kerken heen, liefdevol om te gaan met elkaar, met alle mensen om ons heen en met onze prachtige planeet.

Nellie Hamersma-Sluis en Dorus Wubbels

De Walfriduskerk groet de andere kerken

Beste broeders en zusters, vanuit de gemeente rondom de Walfriduskerk willen wij u hartelijk groeten.
In de Bijbel lezen we regelmatig over een groet. Ik denk bijvoorbeeld aan de mooie groet van Boaz in het boekje Ruth. Hij groet de maaiers met de woorden: De HERE zij met u! De maaiers antwoorden dan: De HERE zegene u.

De apostelen groeten in hun brieven de verschillende gemeenten aan wie ze schrijven. Ze groeten de gemeente in de naam van de Drie-enige God.

De mooiste groet is misschien wel de groet van Jezus op de Paasmorgen. De vrouwen zijn met hun verwarrende gedachten op weg van het lege graf richting de discipelen. Dan komt Jezus hen tegemoet: Wees gegroet! Het antwoord van de vrouwen is diepe aanbidding.

We groeten jullie en wensen jullie Gods zegen toe. We wensen jullie veel kracht en inzicht toe van de Heilige Geest. Dat Hij rijk in jullie midden mag werken.

We wensen jullie vooral de genade en de liefde toe van de Vorst van Pasen en de Here van de kerk. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Een groet die we willen beantwoorden met diepe aanbidding en stille verwondering. Ook vanuit de verschillende kerken in Bedum.

Namens de hervormde gemeente (PKN) rond de Walfriduskerk,
Ds. Cees Hoek

Hervormde vrouwengroep

29 oktober 2020

In het vorige kerkblad stond dat het seizoen 2020/2021 op D.V. woensdag 16 september zou starten met de jaarvergadering. Door het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de bijeenkomsten NIET door te laten gaan. We zijn allemaal ouderen en moeten voorzichtig zijn. Alle leden hebben hiervan persoonlijk bericht ontvangen. Als de situatie verandert, kunnen we alsnog het programma weer opstarten. Tenminste als de sprekers dan beschikbaar zijn. We wachten het maar af. Wij mogen vol vertrouwen onze weg gaan, wat er ook in de wereld gebeurt aan zorg en ziekte. Omdat we weet hebben van onze enige troost in leven en in sterven, Jezus Christus.

Een hartelijke groet van het bestuur

Beperkte openstelling diensten voor publiek op reservering per zondag 1 november

24 oktober 2020

Beste gemeenteleden van Bedum en Onderdendam,

Sinds de laatste aanscherping van de maatregelen om het coronavirus in te dammen verkeren we in een gedeeltelijke lock-down. Voor de kerkdiensten betekent dit dat er maar maximaal 30 mensen per dienst aanwezig mogen zijn (exclusief de ambtsdragers). Eigenlijk hebben we daar in de afgelopen weken geen gebruik van gemaakt. Ambtsdragers waren aanwezig en de overige gemeenteleden konden de diensten via kerkomroep of Youtube bekijken.

Nu deze situatie wat langer lijkt te gaan duren, willen de kerkenraden toch dertig gemeenteleden gaan verwelkomen in de kerkdiensten. Om tot een goede verdeling te komen van de dertig bezoekers gaan we gebruik maken van de website www.kerktijd.nl. Deze website selecteert dertig kerkgangers die een uitnodiging krijgen om een dienst te bezoeken. Per zondag zijn er twee diensten: een morgendienst en een avonddienst. Beide diensten zijn toegankelijk voor gemeenteleden uit Bedum en Onderdendam. Uiteraard blijven de diensten ook te volgen via kerkomroep en Youtube.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door op de onderstaande link te drukken kunt u zich aanmelden als bezoeker van onze kerkdiensten. U vult vervolgens een aantal gegevens in waaronder uw naam en uw emailadres. Ook wordt u gevraagd om in te vullen of u op zondagmorgen en/of op zondagavond naar de kerk wilt gaan en uit hoeveel kerkgangers uw huishouden bestaat.

Als u eenmaal aangemeld bent, kunt u uitgenodigd worden voor een kerkdienst. Het rekensysteem achter de website probeert iedereen even vaak de gelegenheid te geven om naar de kerk te komen. De eerste uitnodigingen worden op woensdag verstuurd, maar u kunt hem ook later in de week ontvangen. Check daarom regelmatig uw mail. In de uitnodigingsmail kunt u met een knop aangeven: ‘Ik kom wel’ of ‘Ik kom niet’.

Als u op de ‘Ik kom niet’-knop drukt, gaat het systeem een ander gemeentelid uitnodigen voor de betreffende dienst. Als u op de ‘Ik kom wel’-knop drukt, dan wordt u verwacht. Kunt u bijvoorbeeld een keer met minder personen de dienst bezoeken, dan kunt u dit aangeven via een link in uw bevestigingsmail. Het systeem gaat dan voor de vrijgekomen plaats(en) iemand anders uitnodigen.

Mocht u iemand kennen die geen gebruik maakt van internet, dan verzoeken wij u vriendelijk de betreffende persoon door te geven aan de beheerder: Rianne Hoek (a_hoek@icloud.com). Rianne zal contact met die persoon opnemen en de persoon handmatig invoeren.

We hopen op deze manier vanaf zondag 1 november in de beide gezamenlijke diensten in de Walfriduskerk weer kerkgangers te mogen ontvangen.

Doet u mee?

Meld u aan via onderstaande link:

https://app.kerktijd.nl/member/register/b4c0bd8c-02c2-4060-aef2-a63fe5d1a731

De kerkenraden van Onderdendam en Bedum

Aangescherpte Coronamaatregelen vanaf zondag 14 november

8 november 2021

Vanaf zondag 14 nov. gelden de volgende regels;

  1. Handhaving 1,5 m afstand houden, De kerkrentmeesters zullen de inrichting van de kerk en van het koor van de kerk zo inrichten dat de gehele Gemeente naar de kerk kan gaan. Zodat we niet hoeven te werken met een A en B groep
  2. Mondkapjes dragen bij binnenkomst en bij lopen door de kerk. Mondkapje kan af bij zitten
  3. Iedereen moet weer de handen ontsmetten bij binnenkomst in de kerk

Hervormingsdag 31 oktober 2021

29 oktober 2021

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. Het was het begin van de reformatie van de kerk, de geboorte van de protestantse kerk. De drie protestantse gemeenten van Bedum (Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente, Gereformeerde kerk vrijgemaakt) willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente Zaterdag 30 oktober in de Martyriakerk. Ingang Thedemastraat 18 te Bedum.

Prof. Dr. Dolf te Velde zal voor ons spreken. Het thema van deze avond is: "Genade en kruis, de ware schat van de kerk". Er wordt ruim gelegenheid gegeven om over het thema door te spreken. Het programma bestaat voorts uit samenzang en orgelspel. Het orgel zal worden bespeeld door Peter van Dijk. In de pauze is er koffie met iets er bij. De (zaterdag) avond begint om kwart voor acht en zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Ds. Marten de Vries. Voor de bestrijding van de kosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. U bent van harte welkom.

Bert Riepma

Vakantiebijbelweek

29 oktober 2021

We zijn weer bijeengekomen om na te denken over de Vakantie Bijbel Week, gaan we hiermee verder, zo ja, hoe gaan we verder? We hebben 12 jaar lang hele mooie en fijne dagen gehad, maar moesten het vorig jaar en dit jaar helaas voorbij laten gaan door corona. Nu er weer meer mogelijk is, gaan we samen met de gereformeerd vrijgemaakte kerk, ons best doen om een mooi programma in elkaar te zetten voor de kinderen en de jeugd.
We vragen God om Zijn helpende Hand en Zijn Zegen bij alle voorbereidingen naar deze week.

Er is gekozen voor een andere periode nl de 2 e week van de meivakantie, maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei 2022. Het is hopelijk mooi weer en ’s avonds langer licht zodat we meer buiten kunnen doen.

Heeft u/ heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week dan bent u/ben jij van harte welkom op de eerstkomende vergadering maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in de consistorie van de Walfriduskerk.

Namens het team VBW
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Hervormde vrouwengroep

29 oktober 2021

Nu het ergste van de coronapandemie voorbij lijkt te zijn, willen we de Vrouwengroep weer starten.

Op D.V. woensdagmiddag 17 november om 14.30 uur is onze eerste bijeenkomst in de consistorie van de kerk. We houden eerst het officiële gedeelte (overdenking, jaarverslag en jaarprogramma).

Na de pauze, met koffie of thee, vertoont Bert Riepma een film.
We testen, met een quiz, uw kennis over de provincie Groningen.
Het belooft een mooie middag te worden.

Ook als u geen lid bent, heten we u van harte welkom in ons midden. Dit is een mooie kans om kennis te maken met de Vrouwengroep en de activiteiten die door hen gehouden worden.

U komt toch ook?

Namens het bestuur:
Lenie Oosta, Barbara Kamman en Trijn Riepma

Diensten vanaf 26 september

18 september 2021

Volgende week, zondag 26 september, is het startzondag. In beide diensten hoopt ds. Hoek voor te gaan. Na de gezamenlijke morgendienst is er koffie, thee en fris. Na een korte toelichting op het winterwerk wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.

Vanaf 25 september zal de 1,5 meter komen te vervallen. Dat betekent dat wij met ingang van zondag 26 september iedereen kunnen ontvangen. De groepsindeling A of B geldt vanaf die zondag niet meer. U bent welkom.

Wel willen we u vragen om thuis de dienst te bekijken als u klachten heeft. Ook verzoeken wij u bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Mocht u twijfelen of u corona heeft, doe dan vooraf een zelftest. Mocht u in de kerk toch de 1,5 m in acht willen nemen, dan kunt u gerust een plekje zoeken in het ruime koor van de kerk.

De gezamenlijke avonddienst op zondag 26 september wordt nog in de Walfriduskerk gehouden.

Vanaf zondag 3 oktober worden de avonddiensten weer in Onderdendam gehouden. De ochtenddiensten in Bedum staan dan weer onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Bedum die zoveel mogelijk aanwezig zal zijn terwijl de avonddiensten in Onderdendam onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Onderdendam worden gehouden.

Omdat er in Onderdendam geen opnamemogelijkheid is, zijn de avonddiensten vanaf 3 oktober niet meer te bekijken via YouTube. De ochtenddiensten blijven we voorlopig nog wel streamen.

Kindernevendienst

11 september 2021

Zondag 29 augustus zijn we weer begonnen met de kindernevendienst. We zijn heel blij dat we de kinderen weer Bijbelverhalen mogen vertellen.

De kinderen van de kindernevendienst zitten allemaal in de A groep en dat betekent dat we in de maanden september en oktober om de 14 dagen kindernevendienst hebben. Vanaf 1 november kunnen we waarschijnlijk het gewone rooster aanhouden, maar dit is afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.

Zaterdag 11 september hebben we het jaarlijkse uitje. Dit jaar gaan we naar attractiepark Drouwenerzand. We hebben het uitje in verband met corona uitgesteld naar september en hopen op een mooie dag.

We zien er naar uit om de kinderen te verwelkomen bij de kindernevendienst.

Vriendelijke groeten,
namens de leiding Jeanette Hilboezen

Winterseizoen

11 september 2021

Inmiddels is ds. Hoek begonnen met de voorbereidingen van het winterseizoen. Ook dat zal wat anders verlopen vanwege corona. Toch willen we proberen het één en ander van start te laten gaan.

Hervormingsdag 31 oktober 2021

11 september 2021

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. Het was het begin van de reformatie van de kerk, de geboorte van de protestantse kerk.

De drie protestantse gemeenten van Bedum (Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden.
We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente Zaterdag 30 oktober a.s. in de Martyriakerk. Ingang Thedemastraat 18 te Bedum.

Prof. dr. Dolf te Velde zal voor ons spreken. Het thema van deze avond is op dit moment nog niet bekend. Er wordt ruim gelegenheid gegeven om over het thema door te spreken. Het programma bestaat voorts uit samenzang en orgelspel. Het orgel zal worden bespeeld door Peter van Dijk. In de pauze is er koffie met iets erbij.

De (zaterdag) avond begint om kwart voor acht en zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van ds. Marten de Vries. Voor de bestrijding van de kosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden.

U bent van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn ().

Kindernevendienst

6 juli 2021
Terugblik / afscheid:

Hoi jongens en meisjes, dag gemeenteleden,
Wat een raar jaar was het hè? Helemaal geen kindernevendienst! Als leiding hebben we dit erg gemist en jullie hopelijk ook. Toch hebben we dit jaar ook afscheid genomen van twee jongens die eraf gaan in de dienst van 4 juli: Bram Medema en Samuël Bom.

Nieuw seizoen / reisje:

We hopen na de vakantie weer te beginnen en wel op zondag 29 augustus (jongste groep)!
De versoepelingen zijn er, maar het uitje vóór de vakantie gaat niet meer lukken. We hopen dit in september te kunnen realiseren. Gods zegen, groetjes en een fijne vakantie!!!

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Johan Bom

Kerkkoor

6 juli 2021

De kerkenraad van Bedum ontving een brief van het Hervormd Kerkkoor waarin de voorzitter, Barbara Kamman, de kerkenraad namens het koor meedeelt dat de leden van het koor hebben besloten om het koor per 1 juli op te heffen. De leden kunnen het vanwege de leeftijd of andere fysieke oorzaken niet meer opbrengen om wekelijks te repeteren of uit zingen te gaan.

Ik begrijp het besluit. We zagen het aantal leden in de afgelopen jaren langzaam dalen. De leden die nog aanwezig zijn, worden ook ouder. Nu het koor anderhalf jaar vanwege corona niet gerepeteerd heeft, kwam de vraag op tafel of het nog zou lukken om op te starten. De leden hebben zich uitgesproken en de conclusie moest zijn dat het niet meer gaat lukken.

Het Hervormd Kerkkoor heeft bijna 47 jaar bestaan. Het koor zong in de feestelijke diensten op Kerst, Pasen en Pinksteren. Ook in Onderdendam leverde het koor jaarlijks een bijdrage aan een dienst. Met overtuiging is er gezongen tot eer van God en was het koor dienstbaar aan onze gemeente.

Verschillende leden zullen het zingen, de onderlinge ontmoeting en de gezelligheid op de vaste kooravond op maandag gaan missen.

Ik ben als predikant het koor heel dankbaar voor alle keren dat ze haar medewerking verleende aan de kerkdiensten. Ook wil ik de dirigente, Ines Heijkoop, bedanken voor haar werk. We bidden om Gods zegen over de liederen die zijn gezongen.

Ds. C. Hoek

Ontmoeting

25 mei 2021

Op 11 mei is het coronamoderamen bij elkaar geweest en is besloten om voorzichtig een buitenactiviteit te organiseren om de onderlinge verbondenheid nieuw leven in te blazen. Rond de kerk is een groot terrein en het moet prachtig zijn om daar in de open lucht na de dienst koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een voorbereidingsgroepje onder leiding van Lies Cadée en Piety Schipper gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om na de dienst op zondag 27 juni 4 juli (bij mooi weer) iets te organiseren.

Ook jongeren worden bij de organisatie betrokken. Voor oud en jong uit Onderdendam en Bedum moet het een mooie ontmoeting worden na de dienst. We weten nu nog niet hoeveel mensen de dienst kunnen bijwonen, maar de mensen die op 27 juni 4 juli niet fysiek in de kerk kunnen komen, kunnen na de dienst naar de kerk komen om koffie te drinken en deel te nemen aan de ontmoeting. Op deze manier hopen we het gemeenteleven na een lange, stille periode weer een nieuwe impuls te geven.
We zien er naar uit!

Vanaf 27 juni samenzang weer mogelijk

25 juni 2021

Vanaf zaterdag 26 juni voert de overheid diverse versoepelingen door in de corona-maatregelen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om het samen zingen in de kerk weer te hervatten.

Corona-maatregelen - Groep A en B per 6 juni aanstaande

2 juni 2021

De diensten van de Hervormde gemeenten Onderdendam en Bedum zijn per 6 juni 2021 als volgt;

  • Groep A; Bedum Westzijde van het Boterdiep (incl. Onderdendam en Buitengebied) om 9.30 uur
  • Groep B; Bedum Oostzijde van het Boterdiep om 9.30 uur

Op 6 juni start groep A. De avonddiensten zijn op 19.00 uur en zijn voor iedereen vrij. Alle diensten worden gehouden in de Walfriduskerk.

Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.

Jeugddienst op 20 juni om 19.00 uur

25 mei 2021

Op het coronamoderamen van 11 mei is het voorstel aangenomen om in de maand juni een jeugddienst te organiseren.
Het selectiesysteem van kerktijd.nl maakt dat er steeds maar een enkele jongere in de kerk kan komen.

De jongeren hebben er behoefte aan om elkaar te zien en samen een dienst te houden. Daarom zal de avonddienst op zondag 20 juni een dienst zijn voor de jeugd. Voor die dienst zal er geen gebruik gemaakt worden van het selectiesysteem, maar zijn alle jongeren uit de beide gemeenten tot 30 jaar welkom.

Via de afkondigingen zal er meer informatie volgen.

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »