Nieuws A.D. 2018

Kerkbalans 2019 - Geef voor je kerk

26 december 2018

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019 zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Helpt u mee?

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Volleybaltoernooi

26 december 2018

Op zaterdag 19 januari 2019 wordt een volleybaltoernooi van de Modaliteitsring De Ommelanden gehouden. De aanvang is 19.00 uur en het vindt plaats in de Hippolytushal in Middelstum. Voor nu: leg de datum maar vast in je agenda en formeer alvast een team. Informatie over aanmelden volgt nog.
Ds. W.G. van Wingerden, Stedum

Bijeenkomst Nieuwjaarsmorgen

26 december 2018

Gezamenlijke bijeenkomst in de Walfriduskerk. Op de eerste dag van het nieuwe jaar komen we samen om 10.00 uur. Een half uur later dan anders. Dit, om even bij te komen van de jaarwisseling. Onder het genot van een kopje koffie (met iets lekkers er bij), wensen wij elkaar veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar.

Daarna, om ongeveer 10.30 uur, willen we in een korte dienst door woord, lied en gebed onze Schepper danken die ons een nieuw jaar geeft. We willen God vragen om zijn nabijheid in het komende nieuwe jaar.

De dienst wordt net als vorig jaar, verzorgd door twee kerken- raadsleden. Na de dienst is er gelegenheid om bij een tweede kopje koffie nog even met elkaar te praten en weer andere mensen te ontmoeten en de hand te schudden. Het is fijn om zo samen als Bedum en Onderdendam het nieuwe jaar te beginnen.

Allemaal hartelijk welkom.

Belangrijk: nieuwe bankrekeningnummers kerkvoogdij

1 december 2018

Overzicht (nieuwe) rekeningnummers kerkvoogdij:
Ook de rekeningnummers voor uw giften aan de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte zijn gewijzigd. Hierna volgt een overzicht van alle rekeningnummers van de kerkvoogdij met de verschillende bestemmingen.

Vrijwillige bijdragen:
NL69 RABO 0373 7159 51
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Collectebonnen (rekeningnummer is ongewijzigd):
NL50 RABO 0305 8001 91
ten name van Ned. Herv. Kerkvoogdij Bedum
Solidariteitskas Doopleden:
NL19 RABO 0373 7159 78
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Solidariteitskas Lidmaten:
NL94 RABO 0373 7159 86
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Eindejaarscollecte:
NL72 RABO 0373 7159 94
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum

Wij verzoeken u vriendelijk om de oude rekeningnummers uit uw bankadministratie of internetbankieren te verwijderen en uitsluitend nog bovengenoemde rekeningnummers te gebruiken. Als u nog vragen heeft of hulp nodig heeft bij het wijzigen, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Vormings- en toerustingsavonden

1 december 2018

U bent allen van harte uitgenodigd om op de vormings- en toerustingsavonden mee te spreken en denken over hoe je als christen omgaat met de actualiteit. 29 november staat de relatie tussen christendom en islam centraal (hier hebben we het ook bij catechese over gehad!) en 6 december zullen we verder spreken over kerk & Israël. Dit zijn twee actuele en kwetsbare thema's, waar veel over te zeggen valt. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de Walfriduskerk. We hopen op gezegende avonden.

Mark de Jager

Adventszangdienst op 16 december

1 december 2018

Op zondag 16 december om 16.30 uur wordt in de Walfriduskerk de adventszangdienst gehouden, samen met Onderdendam. Het christelijk mannenkoor "Het Hogeland werkt mee aan de dienst en Mark de Jager zal de meditatie verzorgen. Het orgel wordt bespeeld door Eddy van Olm. Het belooft een mooie dienst te worden. Noteer het alvast in uw agenda.

Kindernevendienst

1 december 2018

We willen alle gemeenteleden graag op de hoogte brengen van de komende activiteiten en afspraken. Advent, Kerst, Oud- en nieuw.... voordat we het weten is het weer zover!

Advent:

Op zaterdag 24 november (10.00-11.00 uur) zijn alle kinderen van de nevendienst van harte welkom in de consistorie van de kerk om presentjes voor de ouderen in onze gemeente te maken. De kinderen krijgen drinken en wat lekkers. Het zou fijn zijn dat er ook een paar ouders blijven om mee te helpen.

Tieners die mee willen helpen of voor hun maatschappelijke stage mee willen doen zijn ook van harte welkom! Ook willen we die ochtend graag de liederen die we op de Eerste Adventszondag met de kinderen hopen te zingen nog een keer oefenen.

Op zondag 2 december is het Eerste Adventszondag. De kinderen mogen dan met de leiding voorin de kerk zitten en tijdens de kerkdienst een paar liederen zingen.

Na de dienst gaan de kinderen de presentjes naar onze ouderen (80+) in de gemeente brengen. Dit is al een jarenlange traditie! De chauffeurs en begeleiders worden ook via deze weg alvast hartelijk bedankt voor hun hulp.

Kerst:

Het Kerstfeest van de kindernevendienst vindt plaats op dinsdag 18 december in de Walfriduskerk en we beginnen om 19.00 uur! Iedereen wordt hierbij uitgenodigd! Welkom!
Gemeenteleden komen tussen 8 en 15 december met een kerstlijst bij u/jou voor een financiële bijdrage. Het geld wordt besteed aan de boekjes die de kinderen bij het kerstfeest krijgen, presentjes voor de ouderen, een bijdrage aan de VakantieBijbelWeek, het gezamenlijke ontbijt op Paaszondag.

Alvast hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage en alle vrijwilligers die met een kerstlijst lopen.

Vele jaren werden in de kerk in Onderdendam op Eerste Kerstdag ook kerstboekjes aan alle kinderen van Onderdendam en Bedum gegeven. Onderling is afgestemd dat er bij het kerstfeest van de kindernevendienst gezamenlijk een kerstboekje wordt gegeven. In Onderdendam worden geen boekjes meer uitgedeeld.

Start kindernevendienst na de Kerstvakantie is op zondag 6 januari 2019 voor de oudste groep.

Hervormd kerkkoor

1 december 2018
sponsoractie

Dit jaar in december houden wij zelf geen sponsoractie in verband met onze deelname aan de sponsoractie bij de Jumbo. We zouden het fijn vinden als u ons daar steunt. Alvast onze hartelijke dan

Versterking gevraagd!

Wij zoeken heren en dames die ons koor met drie tenoren, twee bassen, acht sopranen en vijf alten wil komen versterken. Repetitie is maandagavond van 20.00-22.00 uur in de Walfriduskerk in Bedum. Kom vrijblijvend luisteren of meezingen.

Meer informatie: mevrouw A. van Vliet

Hervormingsdag 31 oktober 2018

29 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging - het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme - lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie Protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo volente woensdag 31 oktober a.s. in de Maranathakerk, ingang Kleinestraat te Bedum. Prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar systematische theologie in Leuven (Evangelische Theologische Faculteit), zal voor ons spreken. Zijn thema: 400 jaar 'Dordt' - waar staan we nu. Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en het optreden van het C.G.Z. 't Korenbloempje onder leiding van mevrouw A. Meng. Het orgel zal worden bespeeld door de heer Fokke Rook.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint te 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d.. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Mente de Vries te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn, e-mail: .

Hervormde vrouwengroep

29 oktober 2018

Vorige bijeenkomst heeft mevrouw Fatemeh Taghvaei ons verteld over haar vlucht uit Iran. Op de volgende bijeenkomst, op 21 november, komt de heer H. Bakker uit Groningen ons vertellen wat het burgemeesterschap inhoudt en wat een burgemeester zoal doet.

Het belooft weer een interessante middag te worden. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Het bestuur

Foto's vakantiebijbelweek

27 oktober 2018

Enkele foto's van de deze week gehouden vakantiebijbelweek.

Vakantiebijbelweek 2018 - filmavond 12+

22 oktober 2018

Vakantiebijbelweek 2018

9 oktober 2018

Ten behoeve van de Vakantiebijbelweek...

30 juli 2018

gevraagd:

  • Netjes: van fruit, groente, uien, citroenen, etc. etc.
  • Schelpjes: er gaan zeker mensen naar het strand, als iedereen wat zoekt hebben wij er veel plezier mee.
  • Deksels: van grote schoendozen b.v. heren- en/of dames en laarzendozen. Niet de doos.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Twilhaar. Achterin de kerk komt een doos te staan voor de netjes en voor de deksels.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Twilhaar

Heeft geloof nog toekomst?

23 juni 2018

Religie, veel mensen hebben er een mening over. Hoopgevend, achterhaald, iets van vroeger of misschien wel juist iets voor de toekomst. Wij zijn benieuwd naar hoe jongeren hierin staan. Ben je jonger dan 30 en christen, agnost, moslim, atheïst of sta je achter één van de vele andere levensbeschouwingen? Dan is deze avond helemaal voor jou! Deel je mening en ga in discussie. Wij willen graag weten hoe jij hierin staat! De avond staat onder leiding van dhr. C.A. Zeelenberg.

Wij richten ons met deze avond in het bijzonder op jongeren onder de 30, maar uiteraard zijn ook geïnteresseerden die ouder zijn van harte uitgenodigd.

Wees welkom. Koffie en thee en koek staat voor je klaar.

Waar:
Walfriduskerk Bedum
Wanneer:
Vrijdag 29 juni
Inloop:
19.00 uur
Start:
19.30 uur
Voor wie:
Iedereen die een mening heeft over geloven, in het bijzonder gericht op 16- tot 30-jarigen.
Kosten:
Geen

De activiteitencommissie

Bijzondere dienst Walfriduskerk op 8 juli 2018

23 juni 2018

Een paar keer per jaar vindt er in Bedum een bijzondere kerkdienst plaats met aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Op DV zondag 8 juli zal er weer zo'n bijzondere dienst worden gehouden. Deze kerkdienst wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente Bedum en vindt plaats in de Walfriduskerk.

Dit jaar heeft de voorbereidingscommissie de kerkdienst vorm gegeven naar aanleiding van Handelingen 16:25. Ds. C. Hoek hoopt in deze dienst voor te gaan. Tijdens de dienst zullen enkele kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst. De kinderen van de kinderennevendienst zullen daarom enkele liederen zingen die passen bij het gekozen Bijbelgedeelte.

De dienst begint om 9.30 uur. Wij heten iedereen van harte welkom om in de Walfriduskerk deze dienst bij te wonen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.

De voorbereidingscommissie

Hemelvaartsdag/gezamenlijke gemeentedag

23 april 2018

Een goede traditie moet je in ere houden aldus vele gemeenteleden. Daarom organiseren wij op donderdag 10 mei 2018, Hemelvaartsdag, weer een gezamenlijke gemeentedag voor Bedum en Onderdendam. Wij hebben opnieuw een gevarieerd programma samengesteld voor gemeenteleden van alle leeftijden, maar ook voor onze gasten op deze dag.

Het programma van deze gemeentedag is:

Kerkdienst:
gezamenlijke kerkdienst om 9.30 uur in Onderdendam
Koffiedrinken:
bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
Fietspuzzeltocht:
vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
Barbecue:
bij familie Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingscommissie. Aanmelden kan ook via het Opgaveformulier. Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Opgave graag uiterlijk 5 mei in verband met de bestellingen voor de bbq. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Voor de kleine kinderen is er leuk speelgoed aanwezig.

Met vriendelijke groet,
de voorbereidingscommissie,
Adrie van Vliet,
Arnout Lok,
Harm Jan Schipper

Verslag uitje Tienerclub

30 april 2018

Zaterdag 14 april 2018 hadden we weer een uitje van de tienerclub als afsluiting van dit jaar! Om 2 uur zijn we vertrokken vanaf de kerk op de fiets. We zijn naar de Multi Escape room geweest in Groningen!

Er waren 2 kamers waar je binnen een uur uit moest komen. De ene kamer heette Einstein en de andere was de gevangenis. Er waren dus ook 2 groepen. Er waren vele moeilijke opdrachten en raadsels die we moesten oplossen! We hebben met z'n allen hard moeten nadenken en dat was erg gezellig; een hele andere beleving dan iets actiefs doen!

Uiteindelijk is onze groep er binnen 66 minuten uitgekomen. Toen iedereen was ontsnapt uit de kamer stapten we weer op de fiets. We gingen richting Bedum maar in Zuidwolde hebben we een lekker patatje gehad met een snack en zelfs als toetje een ijsje! Toen zijn we samen naar huis gefietst en hebben we thuis allemaal vast nog zitten nagenieten.

Het was zeker een geslaagde middag met veel gezelligheid, brainstorming, zoekacties en plezier en heel veel lol!
Groetjes van Audrey

13 april Filmavond in de Walfriduskerk

9 april 2018

De activiteitencommissie organiseert deze filmavond waarin de film 'God is not dead' wordt getoond.

Eerstejaarsstudent en christen Josh Wheaton wordt tijdens zijn eerste college filosofie uitgedaagd om het bestaan van God uit te leggen. Zijn professor ontkent het bestaan van God en zegt dat studenten die in onzin geloven een onvoldoende zullen krijgen voor dit vak waarin het gaat om redelijkheid en waarheid. De professor roept de studenten op om de woorden 'God is dood' op papier te schrijven en te ondertekenen. Dit vel moeten ze inleveren bij de professor. Terwijl de meeste studenten dit doen, staat Josh voor een beslissing. Hij moet kiezen tussen zijn geloof en zijn toekomst. Wat kiest hij en hoe gaat het verder met hem?

Vanaf 19.00 uur is de kerk open. Om 19.30 uur begint de film. Na de film is er gelegenheid om na te praten. Welkom.

Hervormde vrouwengroep

9 april 2018

Op 18 april a.s. komt Annemarie van Heijningen voor ons spreken. Annemarie van Heijningen is getrouwd met Michel. Samen hebben ze drie kinderen. Naast echtgenote en moeder, is Annemarie schrijver, spreker en vaste columnist bij de EO-Visie.

Als onderwerp hebben we gekozen:
“Kleur bekennen”

Het leven is veelzijdig en veelkleurig. Er zijn dagen van zonneschijn en zegen, als je levensbeker volstroomt met geluk en je wezen uit zijn voegen barst van vreugde. De roze wolk van een pasgeboren baby, de roze bril van de liefde die ontluikt.

Maar soms lijkt alles omgeven met het grijs van de schaduw. Er zitten blauwe plekken op je ziel. Je ergert je geel en groen. Je loopt paars aan van woede, of trekt wit weg van angst of schrik. Kleuren gebeuren. Kleur bekennen is bekentenis: het leven is gecompliceerd en daar winden we geen doekjes om.

Er is een boekentafel aanwezig. Boeken die zij heeft geschreven zijn o.a.: "Ik kan het niet loslaten", "Voor jou wil ik de allerbeste mama/dochter zijn", "Refomeisje", "Het geheim van de Hoogste".

Zoals altijd beginnen we om 14.30 uur en duurt het tot ca. 16.30 uur. Neem gerust een gast mee. Iedereen is welkom.

Belijdeniscatechisatie

9 april 2018

In de komende weken komt de groep bij elkaar op: 9 april, 23 april en 7 mei.

Bijbelkring aan huis

9 april 2018

Inmiddels behandelen we het boekje van ds. Niels de Jong met de titel 'Petrus beter begrijpen'. Boeiend en praktisch. Het gaat over het volgen van Jezus.

Op 15 maart kwam de kring samen in de pastorie en op donderdag 12 april hopen we onze slotavond te hebben bij Klarie en Wietse Bats. We sluiten het seizoen af met een gezamenlijke maaltijd.

Stamppottenbuffet

9 april 2018

Op vrijdag 9 maart hebben we voor de achtste keer een stamppottenbuffet georganiseerd.

De tieners hebben de avond ervoor het koor van de kerk veranderd in een mooi 'restaurantje'. De week hieraan voorafgaand was het nog flink koud dus echt weer voor stamppot. Er kwamen 85 mensen eten. Zij konden kiezen uit: hete bliksem, boerenkool, zuurkool, hutspot en witte billetjes in het gras. Deze gerechten waren klaargemaakt door 12 top koks. Het toetje bestond uit heerlijke warme roomvla en bitterkoekjes vla, elk jaar weer een groot succes.

Er konden lootjes gekocht worden waarmee veel mooie prijzen te winnen waren. De avond werd afgesloten met het zingen van 'Ga met God en hij zal met je zijn'. De avond heeft, na aftrek van kosten, 735 euro opgebracht. De helft hiervan gaat naar de kas van de tienerclub en de andere helft gaat naar de pot algemene middelen van de beide kerken.

Iedereen die hieraan heeft meegedaan: hartelijk dank!
Namens de Tienerclub, Piety Schipper

5 april BOSS toerustingsavond kerkenraden

3 april 2018

De kerkenraden van de BOSS gemeenten (Bedum, Onderdendam, Stedum en Siddeburen) houden op 5 april een toerustingsavond. Zowel Bedum als Onderdendam vormen met Stedum en Siddeburen een cluster binnen onze classis. Een cluster is een samenwerkingsverband tussen gemeenten die bij elkaar passen en samen optrekken.

Ds. Sjaak van den Berg zal onze gastspreker zijn en met ons gaan nadenken over 'interne secularisatie'. Als we spreken over secularisatie gaat het vaak over kerken die sluiten en mensen die het christelijk geloof de rug toe keren.

Maar in hoeverre speelt dit ook niet in de kerk. Dat we er misschien nog wel zitten, maar ondertussen God in het dagelijks leven eigenlijk niet meer tegenkomen. Hoe gaan we daar mee om?
Boeiend thema.

Diaconaal platform/boodschappenpakket

12 maart 2018

In november hebben wij uw hulp gevraagd, om boodschappen te doen bij de PLUS, en de zegels in een verzamelbus te deponeren.

De actie is een groot succes geworden. Dankzij uw hulp hebben wij in totaal 176 boodschappakketten mogen verzamelen. Van deze pakketten zijn er 30 verdeeld door de kerken in Bedum.

De overige pakketten zijn aangeboden aan de Stichting Voedselbank Het Hogeland. Wat een prachtig resultaat.

U allen willen wij hartelijk bedanken.

Namens: Plus Jeroen Juch, Voedselbank, Diaconaal Platform, Peter Blokzijl

Het wonder van Bedum

12 maart 2018

Dit gaat over de vijfde kruistocht in 1217. Veel noordelingen gingen mee. Zij raakten geïnspireerd na een visioen van een 11-jarig meisje in Bedum. De prediker Olivier van Keulen voerde campagne voor de kruistocht. Hij preekte ook in een bomvolle Walfriduskerk. Zelfs in het gras rondom de kerk was een grote schare mensen te vinden. Toen zag een meisje een visioen; ze zag aan de westelijke hemel niet alleen twee kruizen, maar ook de gekruisigde heiland. Veel mensen raakten onder de indruk en besloten mee te gaan met de kruistocht.

De EO zocht contact met mij (ds. C. Hoek) als de huidige predikant van de Walfriduskerk. Ze zijn voornemens een programma over dit gebeuren te maken. In een 4-delige documentaireserie (elke aflevering 35 minuten) willen ze het verhaal vertellen van die kruistocht. Allerlei vragen over geloof, strijd, naastenliefde enz. komen aan de orde. Tijdens de dienst van 11 maart zijn tv-opnamen gemaakt voor deze documentaire.

Stage Mark de Jager

12 maart 2018

Mark de Jager zalde komende 18 maanden regelmatig in onze gemeente te zien zijn vanwege zijn stage. Hij volgt na zijn theologiestudie de opleiding tot predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. In onze gemeente oefent hij de praktijk van het werk van een predikant. We hopen op een leerzame en een gezegende tijd. In de morgendienst van 25 februari heeft u kennis met hem kunnen maken. Hij heeft beloofd alles geheim te houden wat hij bij zijn stage vertrouwelijk te horen en te zien krijgt.

Gemeenteavond

12 maart 2018

Graag nodig ik u alvast uit voor de komende gemeenteavond. Noteer de datum vast in de agenda: D.V. 20 maart 2018 om 20.00 uur in de Walfriduskerk. U krijgt een overzicht van de financiën en een toelichting daarop. Daarnaast wil de kerkenraad het voorstel met u bespreken om de nieuwe liederenbundel 'Weerklank, instemmen met het Woord in Psalm en Lied' te gaan gebruiken. We hebben in bijzondere diensten waarin we gebruik maakten van een schriftelijke liturgie regelmatig een aantal liederen uit deze bundel gezongen. Ook op de bijeenkomst van nieuwjaarsmorgen zongen we uit deze bundel en de reacties waren steeds positief.

Deze avond wil ik de bundel nader bij u introduceren. Wat is de visie achter deze bundel, hoe verhoudt de bundel zich tot andere bundels en wat voor een soort liederen komen we in deze bundel tegen? Deze bundel stamt uit 2016 en is dus vrij nieuw. De teksten van de liederen zijn zo geschreven dat ze helder en eigentijds zijn zodat ze ook jonge mensen aanspreken. Tegelijk gaat het om de psalmen van Israël en liederen uit de geschiedenis van de kerk. De bundel is samengesteld vanuit de visie dat het in de kerk gaat om een ontmoeting met de levende God. Ik lees achterin de bundel: Deze ontmoeting is een dialoog tussen God en mens. In deze dialoog spreekt God zelf zijn heilvolle Woorden, waar de gemeente vervolgens (mede) door haar zang op antwoordt. Zo beschouwd is ons zingen geen weergave van ons eigen denken, maar weerklank van wat zijn grote daden bij ons oproepen: geen stemverheffing vanuit eigen initiatief, maar instemming met wat God ons doet horen. Hij spreekt als Eerste en wij zingen ons Amen.

Meer op de gemeenteavond. Hartelijk welkom!

Biddag

12 maart 2018

Soms ervaren we een scheiding tussen de zondag en de maandag. Het geloof is voor de zondag en op maandag zijn er weer andere dingen. Het geloof beleven we zondags in de kerk terwijl het kan gebeuren dat we het in de week meer van onze techniek, kennis en mogelijkheden verwachten. Daarom is het goed om op een doordeweekse avond naar de kerk te gaan en onze afhankelijkheid van God in het dagelijks leven te belijden. Dat doen we op biddag en dankdag. Woensdag 14 maart doen we dat in de kerk. We bidden voor het werk, voor de dieren in de stallen en voor de gewassen op het land. De studie aan de universiteit of hogeschool, het werk in het onderwijs of in de verpleging en de deadlines op het kantoor. Al die dingen brengen we bij God want alles kunnen we alleen doen omdat Hij de kracht geeft en zijn zegen gebiedt. Welkom in de kerk van Onderdendam voor een gezamenlijke dienst van hervormd Bedum en hervormd Onderdendam om 19.30 uur!

Eerste Paasdag/Paasontbijt

12 maart 2018

En... op Eerste Paasdag is er het Paasontbijt vanaf 08.30 uur! Iedereen is welkom! Graag wel even aanmelden bij iemand van de leiding van de kindernevendienst.

Wijzigingen voor de laatste Bijbelkringavonden

12 maart 2018

Donderdag 15 maart zou de afsluiting (met chinees!) bij Klarie Bats thuis zijn, maar dan gaan we een algemene Bijbelkring houden, behandelen hoofdstuk 2 van het boekje 'Petrus beter begrijpen'. Het vindt plaats bij ds. Hoek thuis i.p.v. bij familie Bats.

Dan volgt er nog een Bijbelkringavond in april, en wel op donderdag 12 april. Dan is de afsluiting van dit seizoen met chinees eten. We beginnen om 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur en het vindt plaats in huize Bats.

Catechisatie

12 maart 2018

Op maandag 12 maart vervallen de catechisaties. Dit vanwege de bidstond op D.V. woensdagavond 14 maart. De catechisanten worden in de kerk verwacht. Op maandag 19 maart vinden de laatste catechisaties van dit seizoen plaats.

Ook op maandag 12 maart vervalt de belijdeniscatechisatie vanwege de bidstond op D.V. woensdagavond 14 maart. Op maandag 19 maart bespreken we met elkaar hoe we doorgaan tot aan de belijdenisdienst die op pinksterzondag 20 mei D.V. wordt gehouden.

Kerkbalans 2018 'Geef voor je kerk'

12 maart 2018

Op 20 januari is de actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Alle gemeenteleden hebben weer een brief gekregen met het verzoek om hun jaarlijkse bijdrage toe te zeggen. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, nieuwe plannen maken en onze Walfriduskerk blijven onderhouden.

Wij doen dit jaar een dringend beroep op alle gemeenteleden om na te denken over wat de kerk u waard is. Met uw hart én met uw verstand! Vul daarom het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Het college van kerkrentmeesters

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »