Nieuws A.D. 2019

Bedankt!

21 december 2019

Het jaar 2019 is al bijna weer voorbij. Daarom willen wij graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar weer heeft meegeholpen. Financieel en via activiteiten. In 2019 hadden we een mooie opbrengst van de Actie Kerkbalans. Daarvoor bedankt! In januari ontvangt u alweer de brief voor de nieuwe actie Kerkbalans 2020. Ook dan rekenen en vertrouwen wij weer op uw steun.

Dankbaar zijn wij met onze herder en leraar ds. Hoek voor zijn inzet in prediking en pastoraat in het afgelopen jaar. Wij willen ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet op vele fronten in het afgelopen jaar. Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die elke week de kerk schoonmaken en van de benodigde boodschappen voorzien. Zij doen dit met grote toewijding en naar volle tevredenheid sinds wij geen vaste koster meer hebben.

Maar ook de kosters die vaak al vele jaren op zondag dienstdoen worden hartelijk bedankt.

We hebben in onze gemeente vele vrijwilligers die allerlei zaken regelen of organiseren. Daarbij denken we aan de kinderneven- dienst, de tienerclub, de organisten, de autodienst, de bloemen- dienst, de internetdienst, de kerkenraad, de contactpersonen, de vakantiebijbelweek, de bijbelkring, het hervormd kerkkoor, de hervormde vrouwengroep, de openstelling kerkgebouw, de activiteitencommissie, het verjaardagsfonds, de redaktie van het kerkblad, de financiële-, leden- en bijdragenadministratie, de preekvoorziening, het onderhoud van kerk en pastorie. Zouden we iemand zijn vergeten? Wij hopen het niet, maar ondanks deze lange opsomming, niet geheel onmogelijk. Bij een opsomming loop je altijd het risico iemand te missen, vandaar aan allen die een bijdrage hebben geleverd, bedankt!

Tenslotte gaat onze dank uit naar alle kerkgangers. Zonder kerk- gangers geen kerk. Volgens de bijbel is de kerk het lichaam. Elk lichaamsdeel heeft een eigen functie. Met elkaar zijn we één (1 Korintiërs 12, vers 12-14)!

Rest ons iedereen een gezegende Kerst en Gods zegen voor het nieuwe jaar te wensen. Onze gedachten gaan speciaal uit naar de mensen waarvoor de feestdagen een moeilijke tijd is.

College van kerkrentmeesters,
Jan Hilboezen, Leo Huisman, Johannes de Vries, Arnold van Wageningen

Kerkbalans 2020 komt eraan!

21 december 2019

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Doop

21 december 2019

D.V. Zondag 5 januari is een bijzondere zondag. 's Morgens zal er een doopdienst zijn in de Walfriduskerk. Nathan Zwart zal het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen.

Nieuwjaarsmorgen

21 december 2019

Gezamenlijke bijeenkomst in de Walfriduskerk

Op de eerste dag van het jaar komen we als gemeente samen om 10.00 uur. Een half uur later dan anders, om even bij te komen van de jaarwisseling. Onder het genot van een kopje koffie (met iets lekkers) wensen we elkaar een gezegend nieuw jaar.

Daarna, om ongeveer half elf, houden we een korte dienst van "Woord en gebed." De dienst wordt dit jaar verzorgd door Arnout Lok en Bert Riepma. Na de dienst is er gelegenheid om bij een tweede kopje koffie nog even met elkaar te praten en weer andere mensen te ontmoeten en de hand te schudden. Het is goed om samen als Bedum en Onderdendam het nieuwe jaar te beginnen met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wij hebben Gods nabijheid en zegen nodig ook in 2020. Allemaal hartelijk welkom.

Volleybaltoernooi Ring Ommelanden

21 december 2019

Beste Ommelanders,
Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdag 18 januari 2020 weer het jaarlijkse volleybaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden tussen verschillende teams uit de gemeenten van de Ring Ommelanden.

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal 6 personen, waarvan minimaal 2 dames. Vermeld bij de opgave jouw teamnaam, het aantal personen in het team en bij welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet lukt om een team te vormen, kan je jezelf ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie een team vormen van de individuele opgaven. Opgave graag voor maandag 13 januari. Er wordt weer gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!

Wanneer:
zaterdag 18 januari 2020
Waar:
Hippolytushal (Coendersweg 27a, 9991 CM Middelstum)
Tijden:
19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur
Kosten:
€ 2,00 per deelnemer
Aanmelden:
Bij Haijo Schipper

Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje ligt, bent je als scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Hartelijke groet namens de Hervormde gemeente Bedum.
Activiteitencommissie Bedum,
Lies Cadée, Klari Bats, Aaldert Goverts, Cor Kamminga en Haijo Schipper

Volkskerstzang

21 december 2019

	'Jezus komt voor alle mensen'
				Dit is het thema van de Volkskerstzang,
				die dit jaar gehouden zal worden op
				dinsdag 24 december 2019, 0m 19.00 uur
				in de Maranathakerk te Bedum.
				
				Medewerking wordt verleend door
				Ds. m. van Rijswijk en de
				Christelijke Muziekvereniging
				'Wilhelmina' uit Bedum o.l.v.
				Bert van Dijken
				
				De Volkskerstzang is een initiatief
				van 4 gezamenlijke kerken in Bedum.
				
				Iedereen is van harte welkom!
				
				Wij raden u aan op tijd te komen.

Hervormde vrouwengroep

21 december 2019

Op D.V. 18 dec. komen we, samen met ouderen uit de gemeente, bijeen om de geboorte van onze Heer Jezus Christus te vieren. Een programma van zingen, schriftlezingen, meditatie, gedichten lezen wordt gevolgd met tot slot een kerstverhaal. Het begint om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom op deze middag.

Op D.V. 8 januari 2020 starten we met onze nieuwjaarsbijeen- komst. De volgende bijeenkomst is op D.V. 15 januari 2020. Van de Fa. Frans Koopal uit Groningen komt dan iemand ons vertellen over haarwerken. Het belooft een mooie middag te worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Tot ziens,
het bestuur

Informatie over de dienst op 31 december

21 december 2019

Dit jaar is er zoals altijd een gezamenlijke dienst om 19.30 uur op de laatste dag van 2019. Deze dienst zal voortaan gehouden worden in de Hervormde kerk in Onderdendam.
Als kerkenraad begrijpen wij, dat dit voor sommige mensen lastig is i.v.m. vervoer. Daarom willen wij u nu al informeren, dat u zonder schroom aan de diaconie kunt doorgeven als u gehaald wilt worden.

Wel graag vóór 29 december doorgeven aan één van de leden van de diaconie. Geef uw naam en adres door en de diaconie zorgt dan voor vervoer.
We hopen, dat we op deze manier met velen in Onderdendam zullen zijn en een gezegende dienst mogen hebben.

Namens de kerkenraad,
E. Cadée-scriba

Oudejaarsdienst in Onderdendam

21 december 2019

Zoals u weet, is er sinds de startzondag iets veranderd in het dienstenrooster. Bedum en Onderdendam vieren voortaan samen het Heilig Avondmaal. Dat was al een goede gewoonte op Goede Vrijdag en dat is nu uitgebreid naar iedere zondag.
In de samenwerking tussen Bedum en Onderdendam is er voor alle gemeenteleden van beide gemeenten de gelegenheid om 's morgens in Bedum te kerken en 's avonds in Onderdendam. Iedereen die dat wil, kan zodoende binnen onze combinatie twee keer naar de kerk. (De predikant houdt in Onderdendam een andere preek dan in Bedum.) Om deze lijn ('s morgens Bedum en 's avonds Onderdendam) zoveel mogelijk voort te zetten, is ervoor gekozen om de gezamenlijke oudejaarsdienst voortaan in Onderdendam te houden. Ook de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag wordt voortaan in Onderdendam gehouden.

Catechisaties

21 december 2019

Maandag 16 december is de laatste catechisatie voor de kerstvakantie. We starten in het nieuwe jaar weer op maandag 6 januari.

Bijbelkring

21 december 2019

Op D.V. 9 januari komen we als kring weer bij elkaar. We lezen I Samuel 23. Het thema is: Op zoek naar vrijheid. David werd zeer in zijn vrijheid beperkt door Saul. Ervaren wij onvrijheid als het gaat om het geloof? Veel medechristenen hebben geen vrijheid om te geloven. Maar misschien dat u ook voorbeelden kunt geven van momenten dat uw omgeving druk op u uitoefende om toch maar niet over het geloof te beginnen of om een keuze toch niet vanuit het geloof te motiveren. Welkom om 20.00 uur in de Walfriduskerk.
De overige data van de Bijbelkring zijn: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 19 maart en 16 april.

Kerstviering Hervormde vrouwengroep/ouderen

16 november 2019

Ook dit jaar vieren wij samen met de Hervormde vrouwengroep het kerstfeest op woensdag 18 december. Aanvang 14.30 uur. Wij verheugen ons op een mooie kerstviering.
De diaconie, namens deze P. Blokzijl

Israëlreis D.V. mei 2020

16 november 2019

Beste gemeenteleden,
Volgend jaar hoop ik van D.V. 5-14 mei 2020 weer een rondreis door Israël te maken. Als er vanuit Bedum en Onderdendam belangstellenden zijn, dan bent u/ben jij hartelijk welkom om hieraan deel te nemen.

We bezoeken op deze tien daagse reis zowel bekende plaatsen, zoals Nazareth, Jeruzalem en Massada, als ook een aantal minder bekende plaatsen als Meggido, Sippori, de Berg Arbel, Magdala, Samaria en Berseba. We nemen ruim de tijd -3 hele dagen- om Jeruzalem te verkennen (o.a. bezoek aan de oude 'Stad van David' met de watertunnel van Hizkia, de Citadel met het museum over de geschiedenis van Jeruzalem en een wandeling over de stadsmuur). We maken het begin van de Sabbat mee bij de Klaagmuur, eten een Sabbatsmaal bij een Joods gastgezin thuis en bezoeken een Bar Mitzwa viering. Verder gaan we ook wandelen over de Gospel trail in Galilea, varen over het Meer van Galilea, wandelen bij Wadi Havarim in de Negev woestijn en drijven in de Dode Zee.

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Drietour Reizen. De kosten van deze reis zijn ca. € 1950,- p.p. Hierbij inbegrepen zijn: de retourvlucht met toeslagen, alle hotelovernachtingen, alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner), het vervoer in Israël (we hebben een bus met chauffeur tot onze beschikking), een (Nederlandstalige) gids en alle excursie/entreegelden. Niet inbegrepen zijn: een reisverzekering en annuleringsverzekering.

Omdat op dit moment nog niet alle precieze prijzen bekend zijn, is het bovengenoemde bedrag een richtlijn; het kan nog wat worden bijgesteld. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u voor meer informatie contact met mij opnemen.

Een hartelijke groet vanuit Katwijk aan Zee, ds. D.M. Heikoop
e-mail:

Verslag speurtocht

16 november 2019

Vrijdag 4 okt. zijn we met de Herv. gemeenten Bedum, Onderdendam en Dorkwerd naar Paviljoen Appelbergen in Glimmen gegaan voor een leuke speurtocht. Bij aankomst kregen we allemaal een heerlijk kopje koffie of thee en voor de kinderen was er limonade.

Hierna werd ons uitgelegd hoe de speurtocht in zijn werk zou gaan, ieder groepje werd voorzien van een gps apparaat. Hierin stond een aantal coördinaten die je kon aanklikken. Deze coördinaten brachten je naar een plek in het bos waar een bordje met aanwijzingen stond. Iedere groep moest zo snel mogelijk de bordjes met de aanwijzingen in het bos vinden. Op ieder bordje stonden nummers die uiteindelijk de oplossing gaven voor het openmaken van het slot op de schatkist. Nadat je alle bordjes had gevonden met behulp van de gps, moest je terug naar het paviljoen om de kist te openen. Tot ieders grote verrassing zat er in de kist voor iedereen een prijs! Voor de 18-plussers een heerlijk flesje wijn naar keuze en voor de kinderen een zakje snoep! En als kers op de taart werd de avond afgesloten met een patatje met frikadel of kroket én een ijsje. Kortom het was een geslaagde en gezellige avond met totaal zo'n 30 deelnemers!

Familie Hilboezen

Hervormde vrouwengroep

16 november 2019

Op D.V. 20 november a.s. komt de heer C. Stolk ons vertellen over het Groninger Landschap.

De heer Stolk is een paar jaar geleden met zijn hondje door Groningen gelopen. Dit werd uitgezonden door RTV Noord. Dat was mooi om te zien, vooral omdat het over heel Groningen ging. We hopen samen een mooie middag te beleven.

Tot ziens, het bestuur

Informatie over de dienst op 31 december

16 november 2019

Dit jaar is er zoals altijd een gezamenlijke dienst om 19.30 uur op de laatste dag van 2019.

Deze dienst zal voortaan gehouden worden in de Hervormde kerk in Onderdendam. Als kerkenraad begrijpen wij, dat dit voor sommige mensen lastig is i.v.m. vervoer. Daarom willen wij u nu al informeren, zodat u zonder schroom aan de diaconie kunt doorgeven dat u graag gehaald wilt worden. Wel graag voor 29 december doorgeven aan één van de leden van diaconie. Geef uw naam en adres door en de diaconie zorgt dan voor vervoer. We hopen, dat we op deze manier met velen in Onderdendam zullen zijn en een gezegende dienst mogen hebben.

VakantieBijbelWeek in de herfstvakantie - Thema: SchatRijk!

17 september 2019

Een feestelijk programma is door vrijwilligers samengesteld voor alle 4 tot 12- jarigen! Er wordt gezongen met begeleiding van een muziekband met zangeressen en er wordt geluisterd naar Bijbelverhalen. Er worden uitgebreide creatieve werkjes gemaakt en er zijn sketches. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden. Op de laatste dag wordt er na afloop patat gegeten.

Op donderdagavond 24 oktober zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 's avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, organiseren de VakantieBijbelWeek al voor het 12e jaar met veel plezier! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Ben je een tiener en lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je je aanmelden bij Lies Cadée (tel. nr: 050-2801627) of Hetty de Groot (tel. nr 050-3015487).

update: enkele foto's van vakantiebijbelweek 2019:


Startzondag 29 September 2019

28 september 2019

U/jij wordt van harte uitgenodigd op 29 september om 9.30 uur in een gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeenten Bedum en Onderdendam in de Walfriduskerk te Bedum. Voorganger in deze dienst is ds. C. Hoek. Thema: KOM DOE MEE

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met gebak. Daarna zal er een heerlijke High Tea plaatsvinden.

update: enkele foto's van afgelopen zondag:


Speurtocht Onderdendam en Bedum

28 september 2019

vrijdag 4 oktober
Vertrek: 19.15 uur bij de Hervormde Kerk Onderdendam (of bij de parkeerplaats bij de begraafplaats in Bedum)
Neem je wandelschoenen en zaklamp mee!
Opgave voor 1 oktober bij:
Gert Medema / Arnout Lok

Dankdag voor gewas en arbeid!

28 september 2019

6 november is in Onderdendam de jaarlijkse dankstond voor gewas en arbeid. De gezamenlijke dienst begint om 19.30 uur in Onderdendam. Veel dingen in het leven kunnen snel vanzelfsprekend zijn. Regen en zonneschijn die elkaar afwisselen, de seizoenen die elkaar ordelijk opvolgen en het land dat voedsel voortbrengt. Maar het zijn allemaal zegeningen die we uit genade ontvangen. Het is belangrijk dat we daar oog voor hebben. Daarom is het goed om midden in de week naar de kerk te gaan om onze dagelijkse afhankelijkheid van God te belijden.

13 november: Dr. H. Klink in Dorkwerd

28 september 2019

Wie is dr. Huib Klink? Hij is hervormd predikant in Hoornaar en zeer actief voor het blad 'Ecclesia' dat wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge. Zoals Mark de Jager bij mij stage liep in het kader van zijn opleiding, zo heb ik mijn stage (leervicariaat) gedaan bij dr. Klink. Hoornaar is voor u niet helemaal onbekend omdat ds. Altena vanuit Hoornaar naar Bedum is gekomen, maar dat is inmiddels weer even geleden.

De confessionele vereniging heeft samen met de Gereformeerde Bond afdeling Groningen / Drenthe dr. Huib Klink uitgenodigd om met ons na te denken over de tijd waarin we nu kerk zijn. We hebben te maken met secularisatie en terugloop. Hoe gaan we daar mee om? Dr. Klink was goed bevriend met dr. W. Aalders en dr. W. Aalders heeft veel geschreven over de tijdgeest waarin wij leven. Hij zag veel ontwikkelingen al vroegtijdig aankomen en ziet een blijvende rol voor de kerk. Juist in een tijd waarin veel mensen zich op het hier en nu oriënteren en persoonlijke inzichten en keuzes maatgevend zijn geworden, wijst Aalders ons op de levende God die boven ons staat en zich openbaart in Jezus Christus en in de geschiedenis. Ds. Klink wil vanuit het gedachtegoed van dr. Aalders ons helpen om in deze tijd de kern van het evangelie vast te houden. Thema is dan ook: De betekenis van dr. W. Aalders voor de kerk in een tijd van secularisatie. De avond is op 13 november en begint om 20.00 uur in het gebouwtje naast de kerk in Dorkwerd. Hartelijk welkom.

Vakantie ds. Hoek

28 september 2019

Tijdens de herfstvakantie neem ik mijn laatste weekje vakantie van dit jaar op. Deze vakantie loopt van 21 tot 28 oktober.

Hervormde vrouwengroep

28 september 2019

De eerste bijeenkomst van de Vrouwengroep is al weer geweest. Op D.V. 18 september j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden. Na het officiële gedeelte liet Rob Dusseljee ons een film zien van de historie van de Walfriduskerk.

Op D.V. 16 oktober komen we weer bijeen. Susan Pranger van Benu apotheek praat ons dan bij over medicijngebruik en ze vertelt ons over de gang van zaken in de apotheek.

De daarop volgende bijeenkomst zal zijn op D.V. 20 november. Dhr. Stolk loopt dan met ons door het Groninger Landschap. De Vrouwengroep komt gemiddeld één keer per maand, op woensdagmiddag bijeen in een zaal van de kerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ca. 16.45 uur.

Het programma is heel divers. Graag willen we nieuwe leden verwelkomen. Twijfelt u nog, kom dan gerust een bijeenkomst bijwonen. Zullen we zeggen: TOT ZIENS!!!

Het bestuur

Hervormd kerkkoor 45 jaar!

28 september 2019

Het Hervormd kerkkoor hoopt zondag 13 oktober 2019, met u als gemeente, te gedenken en te vieren dat het koor 45 jaar bestaat. Wij hopen daar met elkaar een dankdienst van te houden, waarin wij voor u enkele liederen zullen gaan zingen.

Wij zijn heel dankbaar dat wij al zo lang mogen bestaan, maar om te blijven bestaan doen wij een dringend beroep op u om er toch eens goed over na te denken om eens te komen luisteren of mee te komen zingen.

Na de dienst staat er koffie, thee of fris met wat lekkers voor u klaar.

Jeugddienst op D.V. 1 December

28 september 2019

De jeugddienst die gepland stond op 13 oktober in Onderdendam om 14.30 uur is verplaatst naar 1 december (om 14.30 uur). Op 13 oktober is er nu gewoon om 19.00 uur dienst in Onderdendam. De muziekgroep Solace kon niet op 13 oktober, maar wel op 1 december. Vandaar.

Jaarlijks zijn er twee gezamenlijke jeugddiensten. In het voorjaar in Bedum en in het najaar in Onderdendam.

Hervormingsdag 31 oktober 2019

28 september 2019

Op donderdag 31 oktober is de Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging – het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme – lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente donderdag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. Ds. H.C. Marchand zal voor ons spreken over het thema: "Mens voor God". Hij zal laten zien hoe Luther dit thema heeft uitgewerkt en in hoeverre dat onze tijd raakt.

Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en het optreden van het Hervormd kerkkoor. Het orgel wordt bespeeld door de heer E. van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint om 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een (deur) collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Ds. C. Hoek te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn

Kerst bij de 4 kerken in Bedum

28 september 2019

De 4 kerken willen in december het Kerstverhaal uitbeelden in of bij de 4 kerken. Het publiek kan dan langs de 4 kerken wandelen.

Nieuwe geluidsinstallatie

28 september 2019

Van de kerkrentmeesters:

Er is een keuze gemaakt uit de offertes voor een nieuwe geluids- installatie. De kerkenraad heeft ingestemd met de vervanging en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Startzondag

8 juli 2019

Zondag 29 september is de startzondag voor Bedum en Onderdendam. Zoals de afgelopen jaren is er na de kerkdienst eerst koffie drinken met gebak en daarna weer een high-tea. Uitgebreide informatie komt nog maar noteer het alvast in uw agenda zodat u erbij kunt zijn.

Met vriendelijke groet, de dames van de high-tea

Avondmaal

8 juli 2019

Zondag 23 juni vierden we het heilige avondmaal. Ik paste de liturgie in Bedum een klein beetje aan waardoor de viering aan tafel wat gepaster verliep. De geloofsbelijdenis vond plaats na de evangelieprediking waardoor de belijdenis meer een antwoord op het verkondigde woord Gods werd. De inzameling der gaven vond plaats op het moment dat de tafel in gereedheid werd gebracht. Zo werd de collecte een uitdrukking van liefde en toewijding. Wij geven het onze en vertrouwen ons daarmee aan Christus toe die Zichzelf voor ons heeft gegeven. In mijn vorige gemeente stonden er offerschalen op de tafel waar men de collectegaven in kon doen bij het aangaan aan de tafel. Verder verplaatsten we het avondmaalgebed richting het moment dat we aan tafel zaten. Ik ontving na de dienst positieve reacties.
In Onderdendam hebben we het geloof ook na de verkondiging beleden en hielden we de collecte ook voorafgaande aan de viering.

Na de zomer gaat er nog iets veranderen. U heeft het waarschijnlijk kunnen lezen in de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat er op de avondmaalszondagen twee diensten achter elkaar werden gehouden om half tien en om elf uur, wisselend in Bedum en Onderdendam. Een praktijk die best veel van de predikant vraagt. Een avondmaalsdienst vraagt immers de nodige concentratie. Daarnaast hield de predikant dezelfde preek en waren de verschillen in de liturgie minimaal. Na zorgvuldig overleg is besloten om dit anders te gaan doen. Na de zomer worden de avondmaalsdiensten op zondag in Bedum gehouden. Dit zullen gezamenlijke diensten zijn waarbij beide kerkenraden wisselend een ouderling van dienst leveren. Deze gezamenlijke diensten zullen om half tien beginnen.
Wij vieren ook op goede vrijdag avondmaal. Dat is in een gezamenlijke avonddienst. Wij hebben besloten om deze gezamenlijke avonddienst in Onderdendam te houden. Tegen de tijd dat het zover is, zullen we proberen om mensen uit Bedum die minder goed ter been zijn of geen vervoer hebben naar Onderdendam te rijden.

Diensten en activiteiten komende periode

31 mei 2019
  • Op 7 juli is er een dienst voor mensen met een beperking.
  • Op 16 juni neemt Mark de Jager afscheid en zal hij in de dienst één en ander vertellen aan de Gemeente. Na de dienst is er koffiedrinken i.p.v. de eerste zondag in juni.
  • Diaconie: Ouderenreisje zaterdag 7 september 2019

Afscheid Mark de Jager

31 mei 2019

Het einde van de stage van Mark de Jager komt in zicht. Momenteel is hij bezig met een laatste project in onze gemeente in het kader van het vak 'Waarderende Gemeenteopbouw'.

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de activiteiten-commissie in onze gemeente. Na dit laatste project zullen er beoordelingsgesprekken plaatsvinden waarna de stage wordt afgerond. We kijken terug op een fijne periode en een goede samenwerking. Mark heeft veel geleerd in onze gemeente maar de andere kant is ook waar: wij hebben ook veel geleerd van Mark en zijn inbreng. In de dienst van zondagmorgen 16 juni zullen we afscheid nemen van onze PIO (Predikant - in - opleiding).

Pasen

15 april 2019

We leven heen naar Goede Vrijdag en Pasen. Deze dagen vormen het centrum van ons geloof. Jezus die is gestorven voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Wij sterven met Jezus en staan met Jezus op tot een eeuwig leven.
Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke avondmaalsdienst in Bedum met Onderdendam. We verkondigen Jezus' dood aan zijn tafel. Maar dat doen we als een levende gemeenschap in Christus. Want Jezus is niet dood gebleven, maar opgestaan en heeft ook in Bedum zondaren geroepen om te leven met Hem.
Op paasmorgen is er een feestelijk paasontbijt in de Walfriduskerk met daarna een dienst waar het kerkkoor aan meewerkt. In Onderdendam is er om 19.00 uur dienst.

Kerkkoor in Onderdendam

15 april 2019

Zondagavond 12 mei zal het kerkkoor uit Bedum haar medewerking verlenen aan de dienst in Onderdendam. Deze dienst begint om 19.00 uur. Hartelijk welkom!

Dienst voor de jeugd

15 april 2019

Zondagmorgen 19 mei zal de dienst in de Walfriduskerk met name gericht zijn op onze jongeren. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de muziekgroep 'Solace'.

Hervormde vrouwengroep

15 april 2019

Op D.V. 17 april komen we bijeen om samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Er is een liturgie aanwezig. We zingen samen en luisteren naar meditaties en naar een verhaal.

Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Koningsdag

15 april 2019

Op 27 april a.s. hopen we in Nederland weer Koningsdag te vieren. Ook in Bedum en met mooi weer ook in en rond de Walfriduskerk. De kerk is dan open van 10.00 uur tot 17.00 uur. We hebben tot nu toe ieder jaar weer iets anders georganiseerd en met succes kan ik wel zeggen.

Voor dit jaar zijn al enkele ideeën aangedragen die mogelijk wel georganiseerd kunnen worden.
Verkoop van koffie, thee en frisdrank met eigen gebakken cake of koek; snert of andere soep; pannenkoeken, broodjes knakworst. Maar ook zelfgemaakt hobbymateriaal: kaarten, brei- en borduur- werkjes, sieraden e.d. of bv. zelf gekweekte planten en/of stekjes. Een presentatie houden of iets laten zien waar u goed in bent of wat een ander kan doen.
Andere ideeën zijn nog welkom. Zo zijn er nog een paar spellen in de kerk zoals blikgooien, knikkerspel en spellen om je stressbestendigheid te testen.

De kerk is ook toegankelijk voor mensen die alleen maar rond willen kijken of de toren willen beklimmen. Daarvoor zijn constant twee rondleiders aanwezig. Er wordt continu een film vertoont over de dingen die in de Hervormde gemeente plaatsvinden en een diapresentatie over de historie van het kerkgebouw. En we hangen de vlag weer uit.

Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die een idee heeft en dat ook wil uitvoeren om dat te melden bij ondergetekende. Ik zal die dag voorbereiden en in overleg met de rondleiders indelen. Verzin iets leuks dat past bij die dag en dat bij slecht weer ook binnen in de kerk past en daar waardig is. Bij dat laatste willen we de kerkzaal waar de diensten plaatsvinden, die dag niet veranderen in een rovershol. Alle opbrengsten zijn voor de gemeente. De kerk heeft geen potten en pannen wel kopjes en één elektrische kookplaat voor twee pannen.

A. Goverts

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

15 april 2019

Een goede traditie mag je in ere houden aldus vele gemeenteleden. Daarom organiseren wij op donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag, weer de gezamenlijke gemeentedag voor de HG Bedum en de HG Onderdendam. Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld voor gemeenteleden van alle leeftijden, maar ook voor onze gasten op deze dag.

Het programma van deze gemeentedag is:

  • Kerkdienst: gezamenlijke kerkdienst om 09.30 uur in Onderdendam
  • Koffiedrinken: bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
  • Fietspuzzeltocht: vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
  • Barbecue: bij familie Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingscommissie. Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Opgave graag uiterlijk 26 mei in verband met de bestellingen voor de bbq. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Wij hebben ook aan de kleine kinderen gedacht.

Met vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie,
Adrie van Vliet
Arnout Lok
Harm Jan Schipper

Ouderenreisje 7 september

15 april 2019

Mededeling van de diaconie: het ouderenreisje staat voorlopig gepland op 7 september.

Lijdenstijd

22 maart 2019

Zondag 3 maart is de lijdenstijd begonnen. De lijdenstijd begint op de zevende zondag voor Pasen. Deze zondagen worden de zeven lijdenszondagen genoemd.

In steeds meer gemeenten wordt er gesproken over de 'veertigdagentijd'. De veertigdagentijd begint op aswoensdag (dit jaar op woensdag 6 maart). In deze periode vallen zes zondagen. In de traditie van de lijdenstijd ligt het zwaartepunt op Goede Vrijdag en Pasen terwijl in de traditie van de veertigdagentijd de hele stille week met vooral een viering op Witte Donderdag (Avondmaal) veel aandacht krijgt. Op het eerste gezicht lijkt het om hetzelfde te gaan met enkel een verschil in naam.

Toch liggen er diepere verschillen. In de lijdenstijd is er vooral aandacht voor het kruislijden van Christus en de betekenis daarvan: de verzoening door voldoening. Jezus die voor ons stierf omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Zeven weken lang neemt de gemeente als het ware plaats aan de voet van het kruis. Vroeger kwam het meer dan eens voor dat op deze zeven zondagen de zeven kruiswoorden werden bepreekt. Het is vanaf het begin van mijn predikantschap mijn gewoonte om in ieder geval op goede vrijdag een kruiswoord te bepreken.

In de veertigdagentijd worden er andere accenten gelegd. Het gaat niet zozeer om het lijden van Jezus als wel om een periode ter voorbereiding op Pasen. Het accent ligt dan op de verhalen waar al iets van Pasen doorschemert, iets van de bevrijding uit de nacht van de duisternis en de dood.

Dit accent wordt in de lijdenstijd meer bewaard voor het paasfeest zelf en de periode daarna. Het evangelie is te rijk om in één liturgisch schema te passen en daarom gaat het hier niet om ‘goed’ of 'fout'.

Toch heb ik een voorkeur voor de lijdenstijd omdat ik van mening ben dat we geneigd kunnen zijn om het smartelijke lijden van Jezus te vermijden. De lijdenstijd vraagt onze aandacht voor dit grote werk van Jezus. Veel mensen spreken liever niet meer over zonde en genade en over het verzoenend lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Jezus als Overwinnaar moet dan alle aandacht krijgen. Maar het één is niet verkrijgbaar zonder het ander. In de lijdenstijd gaat het om de duizelingwekkende diepte van zonde en schuld en dat God zelf daar in Zijn Zoon ook duizelingwekkend diep voor moest afdalen om dat op te ruimen. En is dat niet heel actueel? We zien toch wat de mens van het leven maakt? Maken wij er niet een puinhoop van in deze wereld? God neemt ons serieus. Al onze daden. En als wij er een puinhoop van maken, dan kijkt God daar niet van weg, maar komt Hij daar midden in. Dat is wat het kruis laat zien. Jezus in onze nood en dood.
Jezus is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt.

Hervormde vrouwengroep

22 maart 2019

Onze volgende bijeenkomst van D.V. 27 maart is verschoven naar D.V. woensdag 3 april 2019. Door een misverstand was niet de juiste datum afgesproken.

De heer Ben Grit zal ons iets laten zien van zijn project in Roemenië. In 2017 hebben ze daar 8 nieuwe huisjes neergezet en 2 huisjes hebben een nieuw dak gekregen. Ook wordt er kleding bezorgd bij Roma gezinnen. We zijn erg benieuwd wat de familie Grit daar nog meer doet.

Dan is het al weer Paastijd. Op D.V. 17 april hopen we dan samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »